Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình PowerPoint

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phòng Đào t o và CGCN - Vi n CNTT- Trung tâm KHKTCNQS

Ebook óng gói
gói b i Ph m Ti n V ng
Email: phamtienvuong.tk@gmail.com
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................... 3
Giíi thiÖu PowerPoint .......................................................................................................... 4
Khëi ®éng vµ tho¸t PowerPoint ....................................................................................... 4
Mµn h×nh PowerPoint ...................................................................................................... 6
Lµm viÖc víi tËp tin .............................................................................................................. 8
T¹o míi tËp tin.................................................................................................................. 8
Më mét tÖp tin cã s½n ....................................................................................................... 9
L−u tËp tin....................................................................................................................... 10
Lµm viÖc víi Slide .............................................................................................................. 11
Thay ®æi c¸ch khung nh×n............................................................................................... 11
Thay ®æi tû lÖ phãng ....................................................................................................... 12
Chän c¸c Slide ................................................................................................................ 13
T¹o thªm Slide. ............................................................................................................... 13
Thay ®æi vÞ trÝ c¸c Slide.................................................................................................. 13
Sao chÐp Slide. ................................................................................................................ 13
Xo¸ Slide ......................................................................................................................... 14
Èn Slide........................................................................................................................... 14
ThiÕt kÕ víi PowerPoint ..................................................................................................... 15
T¹o nÒn ...............
Phòng Đào to và CGCN - Vin CNTT- Trung tâm KHKTCNQS
Http://thegioiebook.com
1
Ebook
EbookEbook
Ebook
ó
óó
óng
ng ng
ng gó
i b
i bi b
i b
i
i i
i Ph
PhPh
Phm Ti
m Tim Ti
m Ti
n V
n Vn V
n V

ng
ngng
ng
Email: phamtienvuong.tk@gmail.com
Email: phamtienvuong.tk@gmail.comEmail: phamtienvuong.tk@gmail.com
Email: phamtienvuong.tk@gmail.com
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................... 3
Giíi thiÖu PowerPoint .......................................................................................................... 4
Khëi ®éng vµ tho¸t PowerPoint ....................................................................................... 4
Mµn h×nh PowerPoint ...................................................................................................... 6
Lµm viÖc víi tËp tin.............................................................................................................. 8
T¹o míi tËp tin.................................................................................................................. 8
Më mét tÖp tin cã s½n ....................................................................................................... 9
L−u tËp tin....................................................................................................................... 10
Lµm viÖc víi Slide.............................................................................................................. 11
Thay ®æi c¸ch khung nh×n............................................................................................... 11
Thay ®æi tû lÖ phãng ....................................................................................................... 12
Chän c¸c Slide ................................................................................................................ 13
T¹o thªm Slide. ............................................................................................................... 13
Thay ®æi vÞ trÝ c¸c Slide.................................................................................................. 13
Sao chÐp Slide. ................................................................................................................ 13
Xo¸ Slide ......................................................................................................................... 14
Èn Slide........................................................................................................................... 14
ThiÕt kÕ víi PowerPoint ..................................................................................................... 15
T¹o nÒn ........................................................................................................................... 15
NhËp v¨n b¶n ................................................................................................................. 20
§Þnh d¹ng cho v¨n b¶n................................................................................................... 22
Lµm viÖc víi b¶ng .............................................................................................................. 27
T¹o b¶ng ......................................................................................................................... 27
C¸c thao t¸c trong b¶ng ................................................................................................. 27
Thay ®æi ®é réng cét, ®é cao dßng................................................................................. 28
ChÌn, xo¸ hµng hoÆc cét ................................................................................................ 28
Xo¸ hµng, cét .................................................................................................................. 29
Trén vµ chia «................................................................................................................. 29
T¹o ®−êng nÐt cho b¶ng.................................................................................................. 30
Giáo trình PowerPoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình PowerPoint - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình PowerPoint 9 10 371