Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Powerpoint

Được đăng lên bởi songiangct1985
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2298 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình Power Point nâng cao

Phòng Đào t o và CGCN - Vi n CNTT- Trung tâm KHKTCNQS

Ebook óng gói
gói b i Ph m Ti n V ng
Email: phamtienvuong.tk@gmail.com
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................... 3
Giíi thiÖu PowerPoint .......................................................................................................... 4
Khëi ®éng vµ tho¸t PowerPoint ....................................................................................... 4
Mµn h×nh PowerPoint ...................................................................................................... 6
Lµm viÖc víi tËp tin .............................................................................................................. 8
T¹o míi tËp tin.................................................................................................................. 8
Më mét tÖp tin cã s½n ....................................................................................................... 9
L−u tËp tin....................................................................................................................... 10
Lµm viÖc víi Slide .............................................................................................................. 11
Thay ®æi c¸ch khung nh×n............................................................................................... 11
Thay ®æi tû lÖ phãng ....................................................................................................... 12
Chän c¸c Slide ................................................................................................................ 13
T¹o thªm Slide. ............................................................................................................... 13
Thay ®æi vÞ trÝ c¸c Slide.................................................................................................. 13
Sao chÐp Slide. ................................................................................................................ 13
Xo¸ Slide ......................................................................................................................... 14
Èn Slide........................................................................................................................... 14
ThiÕt kÕ víi PowerPoint ..............................................................................................
Giáo trình Power Point nâng cao
Giáo trình Powerpoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Powerpoint - Người đăng: songiangct1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo trình Powerpoint 9 10 683