Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Pro/Engineer WF 5.0

Được đăng lên bởi duongkiemtailieu
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 32622 lần   |   Lượt tải: 538 lần
Trung Tâm Đào Tạo CAD-CAM/CNC Tinh Việt

Pro/E WF5.0

Bài 1 : Mô hình vẽ phác – Sketcher
Sketcher là môi trường đồ hoạ, sử dụng Pro/Engineer WF5.0 để thiết kế
các đối tường hình học 2D. Các đối tượng này có thể được sử dụng để tạo ra
các đối tượng khác (mặt, khối) hoặc sử dụng trong môi trường NC. Sketcher
quan hệ với nhau.

Đ
ào
w T T
.ti in ạo
nh h
vi Vi CA
et ệt D
te
-C
ch
A
.co
M
/C
m

• Nội dung bài học

N

C

rất mạnh, các công cụ thiết kế giúp chúng ta có thể thiết kế, thay đổi trong mối

+ Quy trình dựng hình

+ Các công cụ thiết kế đối tượng hình học
+ Thiết kế các đối tượng hình học.

+ Định nghĩa kích thước đối tượng (Dimension).
+ Thay đổi đối tượng.

+ Thêm các rằng buộc với đối tượng.

+ Ghi các đối tượng hình học bạn đã tạo ra (Export).

Tâ
m

+ Tải các đối tượng hình học đã ghi (Import).
+ Quy trình dựng hình

w
w

Tr
u

ng

+ Các công cụ thiết kế đối tượng hình học

THÁI VĂN HÙNG(thaihung_2606@yahoo.com)

Page 1

Trung Tâm Đào Tạo CAD-CAM/CNC Tinh Việt

Pro/E WF5.0

1) Quy trình dựng hình
+ Chọn mặt phẳng vẽ
+ Lựa chọn trục tọa độ hoặc gốc tọa độ tham chiếu
+ Tạo các đối tượng hình học
+ Thay đổi, hiệu chỉnh kích thước và các quan hệ ràng buộc

Đ
ào
w T T
.ti in ạo
nh h
vi Vi CA
et ệt D
te
-C
ch
A
.co
M
/C
m

Lựa chọn

N

C

Sketche Toolbar

Tạo đường thẳng qua hai
điểm.

Tạo đường thẳng tiếp tuyến
với hai đối tượng

Tạo đường tâm ( để lấy đối

xứng )

Tạo hình hộp

w
w

Tr
u

ng

Tâ
m

Tạo đường tròn từ tâm và một
điểm trên đường tròn

Tạo đường tròn đồng tâm
Tạo đường tròn qua ba điểm
Tạo đường tròn tiếp tuyến với

ba đối tượng khác
Tạo Ellipse
Tạo cung tròn
Tạo cung tròn đồng tâm với
một cung tròn cho trước
Tạo cung tròn bởi tâm và hai
điểm trên cung

THÁI VĂN HÙNG(thaihung_2606@yahoo.com)

Page 2

Trung Tâm Đào Tạo CAD-CAM/CNC Tinh Việt

Pro/E WF5.0

Tạo cung tròn tiếp tuyến với
ba đối tượng
Tạo đường cong qua hai điểm
Vê tròn góc hai đối tượng
bằng cung tròn

N

C

Vê tròn góc hai đối tượng

Đ
ào
w T T
.ti in ạo
nh h
vi Vi CA
et ệt D
te
-C
ch
A
.co
M
/C
m

bằng cung elíp

Tạo đường cong Spline

Tạo điểm

Tạo gốc tọa độ

Tạo đối tượng từ các cạnh bao

của khối hoặc bề mặt
Tạo đối tượng đồng dạng từ

w
w

Tr
u

ng

Tâ
m

các cạnh khối

Ghi kích thước đối tượng
Hiệu chỉnh kích thước đối

tượng

Tạo các quan hệ ràng buộc
Tạo đối tượng chữ
Cắt tỉa một nhánh của đối
tượng
Cắt tỉa cả hai nhánh của đối
tượng
Chia đối tượng thành hai phần
tại điểm lựa chọn
Lấy đối xứng đối tượng

THÁI VĂN HÙNG(thaihung_2606@yahoo.com)

Page 3

Trung Tâm Đào...
Trung Tâm Đào To CAD-CAM/CNC Tinh Vit Pro/E WF5.0
THÁI VĂN HÙNG(thaihung_2606@yahoo.com) Page 1
Bài 1 : Mô hình v phác – Sketcher
Sketcher là môi trường đồ ho, s dng Pro/Engineer WF5.0 để thiết kế
các đối tường hình hc 2D. Các đối tượng này có th đưc s dng để to ra
các đối tượng khác (mt, khi) hoc s dng trong môi trường NC. Sketcher
rt mnh, các công c thiết kế giúp chúng ta có th thiết kế, thay đổi trong mi
quan h vi nhau.
Ni dung bài hc
+ Quy trình dng hình
+ Các công c thiết kế đối tượng hình hc
+ Thiết kế các đối tượng hình hc.
+ Định nghĩ
a kích thước đối tượng (Dimension).
+ Thay đổi đối tượng.
+ Thêm các rng buc vi đối tượng.
+ Ghi các đối tượng hình hc bn đã to ra (Export).
+ Ti các đối tượng hình hc đã ghi (Import).
+ Quy trình dng hình
+ Các công c thiết kế đối tượng hình hc
Trung Tâm Đào To CAD-CAM/CNC
Tinh Vit
www.tinhviettech.com
Giáo trình Pro/Engineer WF 5.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Pro/Engineer WF 5.0 - Người đăng: duongkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Giáo trình Pro/Engineer WF 5.0 9 10 634