Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình projec 2003

Được đăng lên bởi Võ Quốc Cường
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003

Mục Lục
MỤC LỤC.......................................................................................................................... 1
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................... 4
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG MICROSOFT PROJECT ................................................. 5
1. Mục đích chung và các yêu cầu của Microsoft Project ........................................................... 5
2. Quản lý dự án là gì?................................................................................................................. 6
3. Các nhân tố chính tạo nên một dự án ...................................................................................... 6
4. Cơ sở dữ liệu của Microsoft Project 2003............................................................................... 6
5. Xem xét dữ liệu bạn cần .......................................................................................................... 7
6. Hệ thống lịch làm việc của Microsoft Project ......................................................................... 7
7. Một số từ khoá trong Microsoft Project 2003 ......................................................................... 7
PHầN II: TẠO MỘT DỰ ÁN .............................................................................................. 9

Bài 1: Thiết lập một dự án mới

10

1. Tạo mới 1 dự án..................................................................................................................... 10
2. Nhập các thông tin quan trọng cho dự án .............................................................................. 12
3. Thiết lập hệ thống lịch làm việc cho dự án............................................................................ 14
Phần bài tập ............................................................................................................................... 16

Bài 2: Cách thức nhập và tổ chức các công việc

17

1. Nhập các công việc và thời gian thực hiện............................................................................ 17
2. Tạo mốc dự án ....................................................................................................................... 18
3. Tạo các công việc định kỳ ..................................................................................................... 19
4. Phân cấp các công việc......................................
Hướng dn s dng Microsoft Project 2003
Trung tâm CNTT- Đin Lc Vit Nam 1
Mc Lc
MC LC.......................................................................................................................... 1
LI NÓI ĐẦU....................................................................................................................4
PHN I: GII THIU CHUNG MICROSOFT PROJECT .................................................5
1. Mc đích chung và các yêu cu ca Microsoft Project ........................................................... 5
2. Qun lý d án là gì?................................................................................................................. 6
3. Các nhân t chính to nên mt d án ...................................................................................... 6
4. Cơ s d liu ca Microsoft Project 2003............................................................................... 6
5. Xem xét d liu bn cn.......................................................................................................... 7
6. H thng lch làm vic ca Microsoft Project ......................................................................... 7
7. Mt s t khoá trong Microsoft Project 2003 ......................................................................... 7
PHN II: TO MT D ÁN .............................................................................................. 9
Bài 1: Thiết lp mt d án mi 10
1. To mi 1 d án..................................................................................................................... 10
2. Nhp các thông tin quan trng cho d án.............................................................................. 12
3. Thiết lp h thng lch làm vic cho d án............................................................................ 14
Phn bài tp ...............................................................................................................................16
Bài 2: Cách thc nhp và t chc các công vic 17
1. Nhp các công vic và thi gian thc hin............................................................................ 17
2. To mc d án ....................................................................................................................... 18
3. To các công vic định k..................................................................................................... 19
4. Phân cp các công vic.......................................................................................................... 21
5. Hiu chnh danh sách các công vic...................................................................................... 21
Phn bài tp: ..............................................................................................................................23
Bài 3: Thi gian bt đầu và thi gian kết thúc công vic 24
1. Thiết lp mi quan h gia các công vic ............................................................................. 24
2. Các công vic gi chng lên nhau......................................................................................... 25
3. Thiết lp thi gian bt đầu và thi gian kết thúc ca công vic ............................................ 27
4. Xác định hn cui cho 1 công vic........................................................................................ 28
5. Chia mt công vic thành nhng phn nh ........................................................................... 29
Phn bài tp ...............................................................................................................................30
Bài 4: Khi to tài nguyên, nhân lc cho công vic 31
1. To danh sách tài nguyên ...................................................................................................... 32
2. Thay đổi thi gian làm vic cho nhân viên hay máy móc ..................................................... 33
3. Khi to các tài nguyên cho công vic.................................................................................. 35
4. Sa đổi khong thi gian thc hin công vic...................................................................... 36
5. Kim tra hiu chnh vic khi to tài nguyên........................................................................ 38
Phn bài tp ...............................................................................................................................38
giáo trình projec 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình projec 2003 - Người đăng: Võ Quốc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
giáo trình projec 2003 9 10 165