Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản lý dự án

Được đăng lên bởi thcs-ham-liem-binh-thuan
Số trang: 223 trang   |   Lượt xem: 1756 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Biên soạn :

THS. NGUYỄN HỮU QUỐC

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ
MỤC ĐÍCH
-

Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án như thế nào?

-

Nắm được các nội dung trong quản lý dự án.

-

Kiến thức, kỹ năng cần thiết cho Quản lý dự án.

GIỚI THIỆU CHUNG
Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính kinh nghiệm, có ý nghĩa
quan trọng trong các nhiệm vụ hàng ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham
vọng trở thành nhà quản lý.
Để hiểu rõ và làm chủ được những kiến thức, nội dung xung quanh nhiệm vụ, hoạt đông
quản lý dự án, cụ thể là các dự án công nghệ thống tin - CNTT, trước tiên, các bạn cần phải trang
bị những kiến thức cơ bản nhằm khai thông khái niệm, thuật ngữ về quản lý dự án CNTT.

NỘI DUNG
1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN: DỰ ÁN, DỰ ÁN CNTT, QUẢN LÝ DỰ ÁN
a) Dự án là gì?
Theo quan điểm chung dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải
thực hiện theo một phương pháp riêng, trong khuôn khổ nguồn lực riêng, kế hoạch tiến độ cụ thể
nhằm tạo ra một sản phẩm mới. Từ đó cho thấy, dự án có tính cụ thể, mục tiêu rõ ràng xác định để
tạo ra một sản phẩm mới.
Theo PMBOK® Guide 2000, p. 4, dự án là “một nỗ lực tạm thời được cam kết để tạo ra
một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất”.
Theo cách định nghĩa này, hoạt động dự án tập trung vào 2 đặc tính:
-

Nỗ lực tạm thời: mọi dự án đều có điểm bắt đầu và kết thúc cụ thể. Dự án chỉ kết thúc khi
đã đạt được mục tiêu dự án hoặc dự án thất bại.

-

Sản phẩm và dịch vụ là duy nhất: điều này thể hiện có sự khác biệt so với những sản
phẩm, dịch vụ tương tự đã có hoặc kết quả của dự án khác.

Tóm lại có thể định nghĩa bằng một câu: Dự án là một chuỗi các công việc (nhiệm vụ,
hoạt động), được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về phạm vi,
thời gian và ngân sách.
b) Các thuộc tính của dự án
-

Dự án có mục đích, kết quả rõ ràng: Tất cả các dự án thành công đều phải có kết quả
được xác định rõ ràng như một toà nhà chung cư, một hệ thống mạng cơ quan bạn, một hệ
thống mạng cáp truyền hình, … Mỗi dự án bao gồm tập hợp các nhiệm vụ cần thực hiện,
mỗi nhiệm vụ cụ thể này khi thực hiện sẽ thu được kết quả độc lập và tập hợp các kết quả
đó tạo thành kết quả chung của dự án. Các kết quả này có thể theo dõi, đánh giá bằng hệ
thống các tiêu chí rõ ràng. Nói cách khác, dự ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản lý dự án - Người đăng: thcs-ham-liem-binh-thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
223 Vietnamese
Giáo trình quản lý dự án 9 10 240