Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản trị hệ thống Linux

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản trị Hệ thống Linux - Cơ bản

CẤU HÌNH MẠNG
The Network Interface
Card mạng phải được hỗ trợ từ nhân của hệ điều hành. Để xác định những card
mạng nào có thể sử dụng được, bạn có thể truy vấn thông tin qua câu lệnh
dmesg, /proc/interrupts, /sbin/lsmod. hoặc /etc/modules.conf
Ví dụ:
Dmesg
►

Linux Tulip driver version 0.9.14 (February 20, 2001)
PCI: Enabling device 00:0f.0 (0004 -> 0007)
PCI: Found IRQ 10 for device 00:0f.0
eth0: Lite-On 82c168 PNIC rev 32 at 0xf800, 00:A0:CC:D3:6E:0F, IRQ 10.
eth0:

MII transceiver #1 config 3000 status 7829 advertising 01e1.

cat /proc/interrupts
►

0:

8729602

XT-PIC

timer

1:

4

XT-PIC

keyboard

2:

0

XT-PIC

7:

0

XT-PIC

parport0

8:

1

XT-PIC

rtc

10:

622417

XT-PIC

eth0

11:

0

XT-PIC

usb-uhci

14:

143040

XT-PIC

ide0

136

cascade

Quản trị Hệ thống Linux - Cơ bản
15:

180

XT-PIC

ide1

/sbin/lsmod
►

Module
tulip

Size
37360

Used by

1 (autoclean)

Từ ví dụ trên, chúng ta thấy rằng Chipset của card mạng Ethernet là Tulip, địa
chỉ i/o là 0xf800 và ngắt (IRQ) là 10. Thông tin này có thể được sử dụng trong cả
trường hợp nếu module sai được dụng hoặc các tài nguyên (i/o hoặc IRQ) không
có.
Thông tin này cũng được sử dụng để chèn một module với một địa chỉ i/o khác
(sử dụng tiện ích modprobe hoặc insmod) hoặc cũng có thể được ghi trong
/etc/modules.conf hoặc /etc/modprobe.conf (sẽ ghi các thông số cài đặt trong
lần khởi động sau).

Thông tin máy chủ (Host Information)
Các tệp sau đây được sử dụng để lưu trữ các thông tin mạng.
•

/etc/resolv.conf chứa danh sách các máy chủ DNS

nameserver 192.168.1.108
nameserver 192.168.1.1
search linuxit.org

• /etc/hosts chứa địa chỉ IP của máy tính cũng như danh sách các máy chủ
đã biết

# Do not remove the following line, or various programs

137

Quản trị Hệ thống Linux - Cơ bản
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1

localhost

localhost.localdomain

# other hosts
192.168.1.108

mesa

192.168.1.119

pico

1.

mesa.domain.org

/etc/sysconfig/network xác định nếu mạng phải được khởi động (có thể
chứa biến HOSTNAME)

NETWORKING=yes
HOSTNAME=mesa.domain.org
GATEWAY=192.168.1.1

2. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Các tham số thiết lập cho eth0

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
BROADCAST=192.168.1.255
IPADDR=192.168.1.108
NETWORK=192.168.1.0
ONBOOT=yes
USERCTL=no

Khởi động (Start) và dừng (Stop) mạng

138

Quản trị Hệ thống Linux - Cơ bản
●

Từ chế độ câu lệnh

Công cụ chính được sử dụng để hiển thị giao diện mạng là /sbin/ifconfig. Đầu
t...
Qun tr H thng Linux - Cơ bn
136
CU HÌNH MNG
The Network Interface
Card mng phi được h tr t nhân ca h điu hành. Để xác định nhng card
mng nào có th s dng được, bn có th truy vn thông tin qua câu lnh
dmesg, /proc/interrupts, /sbin/lsmod. hoc /etc/modules.conf
Ví d:
Dmesg
Linux Tulip driver version 0.9.14 (February 20, 2001)
PCI: Enabling device 00:0f.0 (0004 -> 0007)
PCI: Found IRQ 10 for device 00:0f.0
eth0: Lite-On 82c168 PNIC rev 32 at 0xf800, 00:A0:CC:D3:6E:0F, IRQ 10.
eth0: MII transceiver #1 config 3000 status 7829 advertising 01e1.
cat /proc/interrupts
0: 8729602 XT-PIC timer
1: 4 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
7: 0 XT-PIC parport0
8: 1 XT-PIC rtc
10: 622417 XT-PIC eth0
11: 0 XT-PIC usb-uhci
14: 143040 XT-PIC ide0
Giáo trình Quản trị hệ thống Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Quản trị hệ thống Linux - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Quản trị hệ thống Linux 9 10 264