Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản trị mạng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG …………….
Khoa…………..
----------

Giáo trình Quản trị
mạng

1

MỤC LỤC
Chương 1 ............................................................................................................... 4
Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính......................................................... 4
Hình 1.1. Mô hình truyền dữ liệu từ xa đầu tiên ............................................ 4
Hình 1.2: Mô hình trao đổi mạng của hệ thống 3270 ..................................... 5
Chương 2 ............................................................................................................... 8
Những khái niệm cơ bản của mạng máy tính ......................................................... 8
I. Định nghĩa mạng máy tính .......................................................................... 8
Hình 2.1: Một mô hình liên kết các máy tính trong mạng ............................. 9
II. Phân loại mạng máy tính ..........................................................................10
III. Sự phân biệt giữa mạng cục bộ và mạng diện rộng ..................................10
Chương 3 ..............................................................................................................12
Mô hình truyền thông............................................................................................12
I. Sự cần thiết phải có mô hình truyền thông .........................................................12
Hình 3.1: Mô hình phân tầng gồm N tầng .....................................................14
II. Mô hình truyền thông đơn giản 3 tầng ......................................................14
Hình 3.2 Mô hình truyền thông 3 tầng ...........................................................15
Hình 3.3 Ví dụ mô hình truyền thông đơn giản.............................................16
III. Các nhu cầu về chuẩn hóa đối với mạng ..................................................18
IV. Một số mô hình chuẩn hóa ..............................................................................19
Hình 3.5: Mô hình 7 tầng OSI ........................................................................20
Hình 3.6: Tương ứng các tầng các kiến trúc SNI và OSI..............................22
Chương 4 ..............................................................................................................23
Mô hình kết nối các hệ thống mở ..........................................................................23
Open Systems Interconection ...................
1
TRƯỜNG …………….
Khoa…………..
----------
Giáo trình Quản trị
mạng
Giáo trình Quản trị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Quản trị mạng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo trình Quản trị mạng 9 10 314