Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản trị mạng Windows server 2003 ĐH Tây Bắc

Được đăng lên bởi web123
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 4917 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY BẮC
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN TRỊ MẠNG
WINDOWS SERVER 2003

Tp.HCM, tháng 6 năm 2010

Quản trị mạng Windows Server 2003

CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU WINDOWS SERVER 2003
I.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
- Vào ngày 24/4/2003, Microsoft sẽ tung ra thị trƣờng hệ điều hành (HĐH)
Windows Server 2003.
- Đây là sản phẩm thế hệ kế tiếp của Windows 2000 Server và là HĐH đặt
nền móng cho sự tiếp nhận rộng rãi các dịch vụ Web.
- Họ sản phẩm Windows Server 2003 thừa hƣởng những công nghệ tốt nhất
của Windows 2000. Nó bao hàm tất cả những tính nǎng ƣu việt mà khách
hàng chờ đợi từ một HĐH máy chủ Windows nhƣ bảo mật, độ tin cậy cao,
tính sẵn sàng và khả nǎng có thể mở rộng.
- Windows Server 2003 còn tích hợp chặt chẽ với Microsoft .NET [1], khả
nǎng hỗ trợ có sẵn cho .NET Framework [1] để phát triển và triển khai các
ứng dụng và dịch vụ Web.
- Các tính nǎng mới cũng nhƣ những cải tiến đã nâng cao khả nǎng của họ
Windows Server trong việc hỗ trợ các hệ thống mạng và những ứng dụng
cao cấp và tối quan trọng.
- Phiên bản cho sản phẩm Windows Server mới này còn đƣợc biết dƣới tên
Windows .NET Server 2003. Sản phẩm cuối cùng có tên là Windows Server
2003.
- Do sự hỗ trợ các dịch vụ Web đƣợc tích hợp vào trong toàn bộ dòng sản
phẩm, Microsoft quyết định đổi tên là nhằm đơn giản hoá việc đặt tên sản
phẩm và thực hiện chiến lƣợc thƣơng hiệu .NET mới của họ.
- Dòng sản phẩm Windows Server 2003, cũng nhƣ các sản phẩm có khả nǎng
.NET của Microsoft, khi đƣa ra thị trƣờng sẽ mang biểu tƣợng "Microsoft
.NET Connected", thay vì cụm từ ?.NET? trƣớc đó.

Trƣờng trung cấp Tây Bắc

Trang 1

Quản trị mạng Windows Server 2003
II.

VAI TRÒ CỦA SERVER
- File server (phục vụ tập tin) và Print server (phục vụ in ấn).
- Web Server (phục vụ Web) và Web Application Server (phục vụ ứng dụng
Web).
- Mail server (phục vụ thƣ tín) và Terminal server (phục vụ thiết bị đầu cuối).
- Remote access/virtual private network [VPN] server (phục vụ truy cập từ
xa/mạng riêng ảo).
- Directory services (các dịch vụ thƣ mục)
- Domain Name System [DNS] (hệ thống tên miền)
- Dynamic Host Configuration Protocol [DHCP] server (phục vụ giao thức
cấu hình địa chỉ động)
- Windows Internet Naming Service [WINS] (dịch vụ đặt tên Internet trên
Windows)
- Streaming media server (phục vụ phƣơng tiện truyền thông theo luồng).

III.

MỘT SỐ CẢI TIẾN CỦA Windows Server 2003
1. Tính sẵn sàng
- Các dịch vụ clustering đã trở thành thiết yếu cho các tổ chức triển khai các
ứng dụng đánh giá kinh doanh và thƣơng mại điện ...
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
T
T
R
R
U
U
N
N
G
G
C
C
P
P
T
T
Â
Â
Y
Y
B
B
C
C
KHOA: CÔNG NGH THÔNG TIN
QUN TR MNG
WINDOWS SERVER 2003
Tp.HCM, tháng 6 năm 2010
Giáo trình quản trị mạng Windows server 2003 ĐH Tây Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản trị mạng Windows server 2003 ĐH Tây Bắc - Người đăng: web123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Giáo trình quản trị mạng Windows server 2003 ĐH Tây Bắc 9 10 926