Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sketchup

Được đăng lên bởi legatakio2
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÔÛ ÑAÀU
1. Về tập tài liệu này

Sử dụng tài liệu như thế nào?

Cũng như các tài liệu tham khảo phần mềm tin học hiện nay, tôi
chỉ là người biên soạn chứ không phải tác giả. Mong ý kiến đóng
góp của các bạn để tài liệu tốt hơn.
Tài liệu được biên soạn dựa trên
•

Help File, Tutorial, Video Tutorial của SketchUp 5.0.

•

Kinh nghiệm thực tế.

Quan niệm trình bày
•

Tài liệu biên soạn trong ngữ cảnh của ngành kiến trúc.

•

Ngắn gọn! Những kiến thức căn bản sẽ được lướt qua.
Chẳng hạn ai cũng biết một công cụ có thể kích hoạt từ
Thanh công cụ, Thanh menu hoặc Phím tắt. Tôi cung cấp
phương pháp còn hướng đi là của các bạn.

•

Thực tế! Những tính năng trùng lặp hoặc ít dùng trong
kiến trúc sẽ được lược bỏ. Trong tài liệu, cần lưu ý các
biểu tượng sau:

•

Nên có kiến thức căn bản về máy tính – đồ họa trước khi
học bất kì phần mềm đồ họa nào, SketchUp cũng vậy.

•

Tài liệu này chỉ hỗ trợ giai đoạn đầu. Muốn phát triển kĩ
năng cao hơn các bạn nên tham khảo website
 Ngoài ra, mọi sự tham khảo chỉ có
giá trị khi bạn thực sự ứng dụng trong thực tế.
Tài liệu này dùng tham khảo nội bộ 9X9. Tuy phi thương mại, nhưng

nếu có sử dụng lại ở bất kì đâu, xin định rõ nguồn gốc.

Chú thích thêm
Thủ thuật
Chú ý
Hướng dẫn sử dụng SketchUp 5.0

Mở đầu

Trang 1

2. Về phần mềm SketchUp
SketchUp là phần mềm đồ họa 3D do hãng @Last Solfware phát
triển, chuyên ứng dụng vào thiết kế sơ phác, xây dựng mô hình
trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, xây dựng, thiết
kế cảnh quay trong điện ảnh, thiết kế sân khấu.
Ứng dụng đồ họa 3D trong các giai đoạn thiết kế kiến trúc là xu
hướng tất yếu. Nhưng :
•

KTS, sinh viên kiến trúc ngày càng phải đầu tư vào kĩ
năng sử dụng máy tính, trong khi vẫn còn nhiều kĩ năng
quan trọng khác.

•

Các phần mềm 3D nổi tiếng hiện nay rất chuyên nghiệp
và xuất sắc ở giai đoạn thể hiện chi tiết ý tưởng với hiệu
quả chuyên sâu về ánh sáng, vật liệu. Nhưng ở giai đoạn
sơ phác ý tưởng, trình diễn sơ bộ với khách hàng hoặc
thảo luận nội bộ nhóm thiết kế … chúng trở nên nặng nề
không cần thiết và kém thích ứng. Các phần mềm này
thường phức tạp và đòi hỏi đầu tư đào tạo rất cao.

đường – mặt với chuỗi thao tác vẽ, chia, nối, di chuyển, xoay,
thu phóng, nâng khối, cắt khối, trượt dẫn, tô màu, áp vật liệu, vẽ
địa hình, thêm cảnh quan, giả lập bóng đổ, xuất ảnh, làm slide
show … các hoạt động này đều trực quan trong môi trường 3D.
Mọi tính năng chỉ được xây dựng vừa đủ dùng nhưng khả năng
thể hiện ý tưởng sơ phác khá hiệu quả.
b. Nhanh ...
Hướng dn s dng SketchUp 5.0 M đầu Trang 1
1. V tp tài liu này
Cũng như các tài liu tham kho phn mm tin hc hin nay, tôi
ch là người biên son ch không phi tác gi. Mong ý kiến đóng
góp ca các bn để tài liu tt hơn.
Tài liu được biên son da trên
Help File, Tutorial, Video Tutorial ca SketchUp 5.0.
Kinh nghim thc tế.
Quan nim trình bày
Tài liu biên son trong ng cnh ca ngành kiến trúc.
Ngn gn! Nhng kiến thc căn bn s được lướt qua.
Chng hn ai cũng biết mt công c có th kích hot t
Thanh công c, Thanh menu hoc Phím tt. Tôi cung cp
phương pháp còn hướng đi là ca các bn.
Thc tế! Nhng tính năng trùng lp hoc ít dùng trong
kiến trúc s được lược b. Trong tài liu, cn lưu ý các
biu tượng sau:
Chú thích thêm
Th thut
Chú ý
S dng tài liu như thế nào?
Nên có kiến thc căn bn v máy tính – đồ ha trước khi
hc bt kì phn mm đồ ha nào, SketchUp cũng vy.
Tài liu này ch h tr giai đon đầu. Mun phát trin kĩ
năng cao hơn các bn nên tham kho website
www.sketchup.com. Ngoài ra, mi s tham kho ch
giá tr khi bn thc s ng dng trong thc tế.
Tài liu này dùng tham kho ni b 9X9. Tuy phi thương mi, nhưng
nếu có s dng li bt kì đâu, xin định rõ ngun gc.
MÔÛ ÑAÀU
Giáo trình sketchup - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sketchup - Người đăng: legatakio2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Giáo trình sketchup 9 10 115