Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình SQL

Được đăng lên bởi socnhocuame
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 2198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÔN NGỮ SQL

Ngôn ngữ SQL – Tác giả: Nguyễn Tuệ
LỜI MỞ ĐẦU
Ngôn ngữ SQL( Structured Query Language) được sử dụng trong hầu hết các hệ
quản trị cơ sở dữ liệu để truy vấn và sửa đổi cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ SQL hỗ trợ
các truy vấn dựa trên các phép toán đại số quan hệ, đồng thời cũng chứa các lệnh
sửa đổi cơ sở dữ liệu và mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu .Như vậy, SQL vừa là một
ngôn ngữ thao tác dữ liệu, vừa là một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Ngoài ra SQL
cũng tiêu chuẩn hoá nhiều lệnh cơ sở dữ liệu khác.
Có nhiều phiên bản khác nhau của SQL. Trước tiên, có ba bản chuẩn. Đó là
ANSI ( American National Standards Institute) SQL. Sau đó đến năm 1992, bản
chuẩn SQL-92 ra đời gọi là SQL2. Gần đây nhất, chuẩn SQL-99 ( trước đó gọi là
SQL3) mở rộng SQL2 với các đặc trưng quan hệ-đối tượng và một số khả năng
mới khác. Ngoài ra còn có nhiều phiên bản của SQL được các nhà bán các hệ quản
trị cơ sở dữ liệu sản xuất. Các phiên bản này có tất cả các khả năng của chuẩn
ANSI nguyên gốc và chúng cũng phù hợp với các mở rộng của SQL cũng như các
tính chất của chuẩn SQL-99. Trong giáo trình này chúng tôi trình bày dựa trên
chuẩn SQL-99. Giáo trình gồm ba chương:
Chương 1: SQL cơ bản, trình bày các truy vấn cơ bản trên các bảng cơ sở dữ liệu,
các kiểu dữ liệu cơ bản trong SQL và cách tạo cơ sở dữ liệu đơn giản trong SQL
Chương 2: Các ràng buộc và các trigger. Chương này trình bày các loại ràng
buộc : ràng buộc miền, ràng buộc khóa, ràng buộc toàn vẹn thực thể, ràng buộc
toàn vẹn tham chiếu, các ràng buộc khác và cách thể hiện chúng trong SQL.
Chương 3 : Lập trình với SQL, trình bày các phương pháp lập trình trong SQL:
lập trình nhúng, SQL động, các hàm và các thủ tục PSM, sử dụng giao diện gọi.
Ngoài ra, chương này còn đề cập đến vấn đề an toàn trên cơ sở dữ liệu SQL.
Cuối mỗi chương có tổng kết các vấn đề trình bày trong chương và một số bài
tập. Để hiểu được giáo trình này bạn đọc cần phải có các kiến thức về cơ sở dữ
liệu quan hệ.
Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, chắc chắn giáo trình vẫn còn nhiều
thiếu sót. Mong các bạn đọc góp ý, phê bình. Chúng tôi xin cảm ơn trước và hứa
sẽ tiếp thu để hoàn thiện giáo trình hơn.

2

Ngôn ngữ SQL – Tác giả: Nguyễn Tuệ

MỤC LỤC
Chương I

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5

Lời mở đầu
Mục lục
SQL cơ bản
Các truy vấn đơn giản trong SQL
Phép chiếu tron...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình SQL - Người đăng: socnhocuame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Giáo trình SQL 9 10 959