Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình sscnc

Được đăng lên bởi tranminhphamthihanh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2660 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC

Swansoft CNC simulation

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC: Swansoft CNC simulation
Phần I: Máy phay
I) Máy Phay – VDL 1000 Fanuc 0i MC:

Nút
đóng
cửa
máy

Nút chọn
gốc tọa độ
phôi, vị trí
phôi,vòi làm
mát, dạng
đồ gá.

Nút chọn
dao

Biểu tượng
điểm không
của chi tiết

Bảng điều
khiển 1.

Bảng điều
khiển 2.

Tuần tự thứ tự thực hiện:
1. Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía dưới ở bảng điều khiển 2).
2. Bật nút power on ở bảng đk 2 (phía trên nút mở máy) để mở nguồn điện.
3. Xoay núm Mode selection (núm xoay bên trái trên bảng đk 2) về vị trí REF để điều chỉnh
tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn nút Rapit và các nút X, Y, Z rồi nhấn nút Home start,
lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy.
4. Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao.
5. Chọn đồ gá(nên chọn eto), kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 gốc tọa
độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng góc trái trên bên phải chi tiết).

Thái Hùng (cadcamcnctechnology@yahoo.com) 0966 568 567

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC
Swansoft CNC simulation
6. Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn
nút đóng cửa máy).
7. Xoay núm Mode selection (núm xoay bên trái trên bảng đk 2) về vị trí edit để hiệu chỉnh
các thông số.
8. Tiếp theo chọn nút offset seting (ở bảng đk 1) để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường
kính dao.
9. Chọn nút Prog ở bảng đk 1 để chọn chương trình gia công ( có thể lôi chương trình đã lập
trình có sẵn bằng mastercam chẳng hạn).
10.Tiếp theo chọn nút offset seting (ở bảng đk 1) để chọn điểm 0 cho chương trình (nên chọn
trùng với điểm 0 của máy).
11. Sau khi đã hiệu chỉnh xong, xoay núm Mode selection trên bảng đk 2 về vị trí auto (chạy
tự động) rồi ấn nút cycle start, máy sẽ chạy chương trình tự động; Hoặc xoay núm xoay
trên bảng đk 2 về vị trí MDI (điều khiển chạy từng lệnh bằng tay) rồi ấn nút cycle start,
máy sẽ chạy từng dòng lệnh một.
Bảng điều khiển 1:
Nút chấm
phẩy ngắt
dòng lệnh

Nút
tời lại
bảng
menu
trước
Thái
đó

Nút
hiệu
chỉnh
kích
thước
Hùng
dao

Nút
Nút
Nút
Nút
hiện
hiệu
chuyển tời
thị
chỉnh
qua
qua
thông
điểm 0
menu
menu
số cài
cho
sau
sau
(cadcamcnctechnology@yahoo.com)
đặt
chương
trình

Nút
hiển
thị
các
tọa
0966
độ

Nút
chọn
chươn
g trình
568gia567
công

Nút
chọn
hiệu
chỉnh
kích
thước
dao

Nút
chèn khi
hiệu
chỉnh
chương
trình gia
công

Nút
chèn
khi
hiệu
chỉnh
kích
thước
dao

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC
...
Hướng dn s dng phn mm mô phng CNC Swansoft CNC simulation
Thái Hùng (cadcamcnctechnology@yahoo.com) 0966 568 567
Hướng dn s dng phn mm mô phng CNC: Swansoft CNC simulation
Phn I: Máy phay
I) Máy Phay – VDL 1000 Fanuc 0i MC:
Tun t th t thc hin:
1. Bt nút công tc m máy (núm tròn đỏ to phía dưi bng điều khin 2).
2. Bt nút power on bảng đk 2 (phía trên nút m máy) để m ngun điện.
3. Xoay núm Mode selection (núm xoay bên trái trên bảng đk 2) về v trí REF đ điều chnh
tọa độ chun của máy, sau đó nhấn t Rapit c t X, Y, Z ri nhn nút Home start,
lúc đó bàn máy và trục dao s t động chy v v trí điểm chun ca máy.
4. Chn dao bng cách n vào nút chn dao.
5. Chn đồ gá(nên chn eto), kích thước phôi, v trí phôi trên bàn máy, chn điểm 0 gc ta
độ cho chi tiết (nên chn sao cho h tọa độ màu đỏ trùng góc trái trên bên phi chi tiết).
Nút
đóng
ca
máy
Nút ch
n
gc tọa độ
phôi, v t
phôi,vòi làm
mát, dng
đồ gá.
Nút ch
n
dao
B
ng đi
u
khin 1.
B
ng đi
u
khin 2.
Bi
u tư
ng
điểm không
ca chi tiết
giáo trình sscnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình sscnc - Người đăng: tranminhphamthihanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
giáo trình sscnc 9 10 643