Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint 2013

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T o bài trình bày
v i
Microsoft PowerPoint

N i dung
B t

u v i Microsoft PowerPoint ............................................ 1
Kh i ng PowerPoint........................................................................... 1
C a s PowerPoint................................................................................. 2
Thanh công c .................................................................................... 2
Ng n công vi c ................................................................................... 3
Các ng n Outline/Slides, Slide và Notes ............................................ 3
Ch n ph ng pháp t o bài trình bày...................................................... 5
T o b n trình bày b ng AutoContent Wizard..................................... 5
L u gi bài trình bày.............................................................................. 6
T ng k t bài h c..................................................................................... 7
Câu h i ki m tra..................................................................................... 7
Th c hành .............................................................................................. 8

Làm vi c v i bài trình bày ......................................................... 9
Dùng m u thi t k s n t o bài trình bày............................................ 9
Nh p v n b n vào slide ........................................................................ 10
Thêm slide m i .................................................................................... 11
Nh p v n b n trong ng n Outline ........................................................ 12
Chèn slide t bài trình bày khác........................................................... 13
Hi n th các slide trong ch
Slide Sorter......................................... 14
T o th m c l u bài trình bày...................................................... 15
T ng k t bài h c................................................................................... 16
Câu h i ki m tra................................................................................... 16
Th c hành ............................................................................................ 16

In bài trình bày.......................................................................... 19
M bài trình bày ã có ......................................................................... 19
Tìm bài trình bày ............................................
To bài trình bày
vi
Microsoft PowerPoint
Giáo trình Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint 2013 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint 2013 9 10 668