Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Thiết Kế Mạng Lan Wan

Được đăng lên bởi thanhtrantester
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 3201 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG ..............................5
1.1. Tiến trình xây dựng mạng ....................................................................................6
1.1.1. Thu thập yêu cầu của khách hàng ......................................................................6
1.1.2. Phân tích yêu cầu ..........................................................................................7
1.1.3. Thiết kế giải pháp ..........................................................................................7
1.1.4. Cài đặt mạng .................................................................................................9
1.1.5. Kiểm thử mạng............................................................................................10
1.1.6. Bảo trì hệ thống ...........................................................................................10
1.2. Nội dung của giáo trình ......................................................................................10
1.3. Mô hình OSI. ......................................................................................................10
Chương 2 CÁC CHUẨN MẠNG CỤC BỘ ...............................................................14
2.1. Phân loại mạng ...................................................................................................15
2.2. Mạng cục bộ và giao thức điều khiển truy cập đường truyền ............................15
2.3. Các sơ đồ nối kết mạng LAN (LAN Topologies) ..............................................16
2.4. Các loại thiết bị sử dụng trong mạng LAN ........................................................17
2.5. Các tổ chức chuẩn hóa về mạng .........................................................................17
2.6. Mạng Ethernet ....................................................................................................18
2.6.1. Lịch sử hình thành .......................................................................................18
2.6.2. Card giao tiếp mạng (NIC-Network Interface Card) ...................................20
2.6.3. Một số chuẩn mạng Ethernet phổ biến ........................................................21
Chương 3 CƠ SỞ VỀ CẦU NỐI ................................................................................30
3.1. Giới thiệu về liên mạng ......................................................................................31
3.2 Giới thiệu về cầu nối ...............................................
MC LC
Chương 1 TNG QUAN V THIT K CÀI ĐẶT MNG .............................. 5
1.1. Tiến trình y dng mng .................................................................................... 6
1.1.1. Thu thp yêu cu ca khách
hàng
...................................................................... 6
1.1.2. Phân tích yêu cu .......................................................................................... 7
1.1.3. Thiết kế gii
pháp
.......................................................................................... 7
1.1.4. Cài đặt mng ................................................................................................. 9
1.1.5. Kim th mng............................................................................................ 10
1.1.6. Bo trì h thng ........................................................................................... 10
1.2. Ni dung ca giáo trình ...................................................................................... 10
1.3. Mô nh OSI. ...................................................................................................... 10
Chương 2 CÁC CHUN MNG CC
B
............................................................... 14
2.1. Phân loi mng ................................................................................................... 15
2.2. Mng cc b và giao thc điu khin truy cp đưng truyn ............................ 15
2.3. Các sơ đồ ni kết mng LAN (LAN Topologies) .............................................. 16
2.4. Các loi thiết b s dng trong mng LAN ........................................................ 17
2.5. Các t chc chun hóa v mng ......................................................................... 17
2.6. Mng
Ethernet
.................................................................................................... 18
2.6.1. Lch s hình
thành
....................................................................................... 18
2.6.2. Card giao tiếp mng (NIC-Network Interface Card) ................................... 20
2.6.3. Mt s chun mng Ethernet ph biến ........................................................ 21
Chương 3 S V CU NI ................................................................................ 30
3.1. Gii thiu v liên mng ...................................................................................... 31
3.2 Gii thiu v cu ni ........................................................................................... 32
3.2.1. Cu ni trong
sut
....................................................................................... 33
3.2.2. Cu ni xác định đưng đi t ngun ........................................................... 36
3.2.3. Cu ni trn ln (Mixed Media
Bridge)
...................................................... 38
Chương 4 S V B CHUYN MCH ............................................................ 39
4.1. Chc năng và đc tính mi ca switch ............................................................... 40
4.2. Kiến trúc ca switch ........................................................................................... 41
4.3. Các gii thut hoán chuyn ................................................................................ 41
4.3.1. Gii thut hoán chuyn lưu chuyn tiếp (Store and Forward Switching)
Giáo Trình Thiết Kế Mạng Lan Wan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Thiết Kế Mạng Lan Wan - Người đăng: thanhtrantester
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Giáo Trình Thiết Kế Mạng Lan Wan 9 10 479