Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Giáo trình
THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ
THUẬT TOÁN

Thieát keá vaø ñaùnh giaù thuaät toaùn

-1-

MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU .................................................................................. - 6 Chöông 1 : GIÔÙI THIEÄU THIEÁT KEÁ, ÑAÙNH GIAÙ THUAÄT TOAÙN . - 8 I. Ñònh nghóa tröïc quan veà Thuaät toaùn........................................... - 8 1. Ñònh nghóa............................................................................. - 8 2. Caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa thuaät toaùn ...................................... - 9 3. Ñaëc taû thuaät toaùn .................................................................. - 9 II. Caùc daïng dieãn ñaït thuaät toaùn .................................................... - 9 1. Daïng löu ñoà ( sô ñoà khoái ) ................................................... - 10 2. Daïng ngoân ngöõ töï nhieân ...................................................... - 10 3. Ngoân ngöõ laäp trình............................................................... - 10 4. Daïng maõ giaû ........................................................................ - 10 III. Thieát keá thuaät toaùn ................................................................ - 12 1. Modul hoùa vaø thieát keá töø treân xuoáng (Top-Down)............... - 13 2. Phöông phaùp laøm mòn daàn (hay tinh cheá töøng böôùc )........... - 13 3. Moät soá phöông phaùp thieát keá ............................................... - 15 IV. Phaân tích thuaät toaùn............................................................... - 17 1. Caùc böôùc trong quaù trình phaân tích ñaùnh giaù thôøi gian chaïy cuûa
thuaät toaùn ................................................................................ - 17 2. Caùc kyù hieäu tieäm caän .......................................................... - 18 3. Moät soá lôùp caùc thuaät toaùn ................................................... - 19 4. Phaân tích thuaät toaùn ñeä qui. ................................................. - 21 5. Caùc pheùp toaùn treân caùc kyù hieäu tieäm caän ............................ - 25 6. Phaân tích tröôøng hôïp trung bình .......................................... - 26 V. Toái öu thuaät toaùn .................................................................... - 27 1. Kyõ thuaät toái öu caùc voøng laëp ................................................ - 27 2. Toái öu vieäc reõ nhaùnh ........................................................... - 30 Baøi taäp ............................................

Giáo trình
THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ
THUẬT TOÁN
Giáo trình THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN 9 10 419