Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB -CHƯƠNG 1

Được đăng lên bởi Nguyễn Quýt
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế web

Chương 1: Tổng quan về Internet

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET
1.1. GIỚI THIỆU
Mạng Internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, một trong các tiện ích
phổ thông của Internet là hệ thống thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat), máy truy
tìm dữ liệu (search engine), các dịch vụ thương mãi và chuyển ngân, và các dịch vụ về y tế
giáo dục như là chữa bệnh từ xa hoặc tổ chức các lớp học ảo. Chúng cung cấp một khối lượng
thông tin và dịch vụ khổng lồ trên Internet.
Nguồn thông tin khổng lồ kèm theo các dịch vụ tương ứng chính là hệ thống các trang Web
liên kết với nhau và các tài liệu khác trong WWW (World Wide Web). Internet là một tập hợp
các mạng máy tính kết nối với nhau bằng dây đồng, cáp quang, v.v.; còn WWW, hay Web, là
một tập hợp các tài liệu liên kết với nhau bằng các siêu liên kết (hyperlink) và các địa chỉ
URL, và nó có thể được truy nhập bằng cách sử dụng Internet.

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.2.1. Internet là gì?
Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng
máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ
liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP).
Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện
nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu.
 Mạng Internet xuất phát từ mạng ARPANET của Mỹ (1969) – mạng giữa các trường
ĐH.
 Internet là mạng máy tính toàn cầu cho phép thông tin liên lạc giữa các máy tính có
trang bị giao thức TCP/IP
 1989 - Tim Berners-Lee phát minh ra giao thức World Wide Web, sau đó tạo ra ngôn
ngữ Hypertext Markup Language – HTML.
 1990 – Tim viết trình duyệt (Web Browser) và Web server đầu tiên (info.cern.ch)
 Từ năm 1993 Internet phát triển rất nhanh
 Đến nay, mạng Internet liên kết hàng trăm triệu người dùng và có khoảng 2 - 50 tỉ
trang web trên thế giới

1.2.2. Các giao thức SMTP, FTP, HTTP, URL.
 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Trang 1

Thiết kế web

Chương 1: Tổng quan về Internet

SMTP là giao thức tin cậy chịu trách nhiệm phân phát Mail, nó chuyển Mail từ hệ thống
mạng này sang hệ thống mạng khác, chuyển Mail trong hệ thống mạng nội bộ. Giao thức
SMTP được định nghĩa trong RFC 821, SMTP là một dịch vụ tin cậy, hướng kết nối(
connection-oriented) được cung cấp bởi giao thức TCP(Transmission Control Protocol ), nó
sử dụng số hiệu cổng (well-known port) 25
 ...
T
T
h
h
i
i
ế
ế
t
t
k
k
ế
ế
w
w
e
e
b
b
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
1
1
:
:
T
T
n
n
g
g
q
q
u
u
a
a
n
n
v
v
I
I
n
n
t
t
e
e
r
r
n
n
e
e
t
t
Trang 1
CHƯƠNG 1: TNG QUAN V INTERNET
1.1. GII THIU
Mng Internet mang li rt nhiu tin ích hu dng cho người s dng, mt trong các tin ích
ph thông ca Internet là h thng thư đin t (email), trò chuyn trc tuyến (chat), máy truy
tìm d liu (search engine), các dch v thương mãi chuyn ngân, và các dch v v y tế
giáo dc như là cha bnh t xa hoc t chc các lp hc o. Chúng cung cp m
t khi lượng
thông tin và dch v khng l trên Internet.
Ngun thông tin khng l kèm theo các dch v tương ng chính là h thng các trang Web
liên kết vi nhau và các tài liu khác trong WWW (World Wide Web). Internet là mt tp hp
các mng máy tính kết ni vi nhau bng dây đồng, cáp quang, v.v.; còn WWW, hay Web, là
mt tp hp các tài liu liên kết vi nhau bng các siêu liên kết (hyperlink) và các địa ch
URL, và nó có th được truy nhp bng cách s dng Internet.
1.2. MT S KHÁI NIM
1.2.1. Internet là gì?
Internet là mt h thng thông tin toàn cu có th được truy nhp công cng gm các mng
máy tính được liên kết vi nhau. H thng này truyn thông tin theo kiu ni chuyn gói d
liu (packet switching) da trên mt giao thc liên mng đã được chun hóa (giao thc IP).
H thng này bao gm hàng ngàn mng máy tính nh hơn ca các doanh nghip, ca các vin
nghiên cu và các trường đại hc, ca người dùng cá nhân, và các chính ph trên toàn cu.
Mng Internet xut phát t mng ARPANET ca M (1969) – mng gia các trường
ĐH.
Internet là mng máy tính toàn cu cho phép thông tin liên lc gia các máy tính có
trang b giao thc TCP/IP
1989 - Tim Berners-Lee phát minh ra giao thc World Wide Web, sau đó to ra ngôn
ng Hypertext Markup Language – HTML.
1990 – Tim viết trình duyt (Web Browser) và Web server đầu tiên (info.cern.ch)
T năm 1993 Internet phát trin rt nhanh
Đến nay, mng Internet liên kết hàng trăm triu người dùng và có khong 2 - 50 t
trang web trên thế gii
1.2.2. Các giao thc SMTP, FTP, HTTP, URL.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB -CHƯƠNG 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB -CHƯƠNG 1 - Người đăng: Nguyễn Quýt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB -CHƯƠNG 1 9 10 387