Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAN

U HÀNH

ÁN 112 CP

Công ty các gi i pháp m ng Vi t nam (VNSC)
Vietnam Network Solutions Company

***

Giáo trình

Thi t l p và qu n tr
Lotus Domino

Wesite: 
Emai: info@mail.vnsc.com.vn

Hà N i, 05/2005

Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino

Trang 2

I GI I THI U
Trong nh ng n m g n ây, vi c ng d ng công ngh thông tin trong h
th ng các c quan nhà n c và l nh v c qu n lý hành chính c bi t
c chú tr ng
và phát tri n. V i quy t nh u t m t cách h th ng
phát tri n công ngh
thông tin, Chính ph ã quy t nh u t phát tri n h th ng m ng di n r ng c a
Chính ph
c g i là m ng CPNet. ây là m t h th ng m ng mang tính ch t
chi n l c ph c v vi c trao i d li u trong các c quan c a chính ph , chính vì
th , vi c l a ch n m t ph n m m m ng có
s c m nh
ph c v vi c truy n
thông trên m ng là m t quy t nh h t s c quan tr ng. Vi c l a ch n Lotus Notes
4.x làm ph n m m n n chính
c u thành nên h th ng m ng này ã th hi n vai
trò quan tr ng c a ph n m m này.
n m 2000 n nay, sau khi hãng Lotus
c IBM mua l i, vi c t ng
ng s c m nh cho ph n m m Lotus Notes
c y m nh. Phiên b n máy ch ,
qu n tr h th ng và thi t k ng d ng
c mang tên m i: Lotus Domino. Lotus
Domino không
n thu n ch là m t ph n m m ng d ng có kh n ng t ch c
ng riêng theo phân c p, m t h th ng th tín
n t n nh b c nh t th gi i,
t h th ng máy ch cho các ng d ng h ng v n b n v i kh n ng t o ra các
lu ng x lý ph c t p mà ã tr thành m t h các máy ch ng d ng m nh, ph c v
u h t các d ch v c a Internet: POP3, SMTP, IMAP, LDAP, HTTP, WEB, JAVA
SERVLET, … Vi c phát tri n các ng d ng WEB trên Lotus Domino tr nên r t
n gi n b i vi c h tr phát tri n các
n mã l nh vi t b ng nhi u ngôn ng khác
nhau trong ng d ng c a Lotus Domino: Dynamic HTML, JavaScript, CSS, Lotus
Formula. Ngôn ng k ch b n có th
c l p trình b ng ngôn ng
thông d ng
Lotus Script ho c Java.
Vi c tách h th ng qu n tr máy ch kh i Lotus Notes Client thành Lotus
Domino Administrator ã làm cho công vi c qu n tr h th ng Lotus Domino
c
n gi n. Lotus Domino Administrator tr thành m t h th ng tr giúp qu n tr
máy ch Lotus Domino h t s c m nh m , y
ch c n ng v i m t giao di n thân
thi n, d s d ng. B n có th d dàng th c hi n qu n tr máy ch t xa thông qua
Lotus Domino Administrator.
c ích c a giáo trình
i m c ích h tr vi c qu n tr h th ng Lotus Domino, Ban
u hành
án 112 CP ã a Lotus Domino vào danh m c các h th ng giáo trình ào t o cho
các d án trong khuôn kh
án tin h c hóa qu n lý hành chính. Giáo trình “Thi t
p và Qu n tr Lotus Domino”
c phát hành v i m ...
BAN U HÀNH  ÁN 112 CP
Công ty các gii pháp mng Vit nam (VNSC)
Vietnam Network Solutions Company
***
Giáo trình
Thit lp qun tr
Lotus Domino
Wesite: Http://www.vnsc.com.vn
Emai: info@mail.vnsc.com.vn
Hà Ni, 05/2005
Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino 9 10 293