Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thực hành Microsoft Access

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 13 lần
-1-

BAÌI THÆÛC HAÌNH SÄÚ 1
Chuí âãö: Taûo baíng (Table) bàòng Datasheet View, Design View
I. Taûo CSDL coï tãn BTH1
- Khåíi âäüng Access, choün Blank Access Database, OK. Xuáút hiãûn häüp thoaûi
File New Database
- Save in: choün thæ muûc læu træî Database (baûn âãø nguyãn thæ muûc màûc
nhiãn)
- Filename: goî tãn BTH1
- Choün Create âãø taûo
II. Taûo Table Danh sach sinh vien nhæ sau trãn CSDL BTH1
(Âoüc pháön hæåïng dáùn âãø thæûc hiãûn)
St
Holot
Ten Noisinh Malo
Diachi
Ghich
t
p
u
1 Lã Thanh
An
Âaì
98T
12 Lã Lai
Nàông
2 Nguyãùn
Chá Huãú
97T
K84/4 Huìng
Tuìng
u
Væång
3 Tráön
Chi Haì
94T
14 Baûch
Diãùm
Näüi
Âàòng
4 Lã Yãn
Chi Âaì
98T
K21/6 Hoaìng
Nàông
Diãûu
5 Phan Baï
Huy Saìi
94T
34 Phan
Goìn
Thanh
6 Nguyãùn
Thi
Quaíng 97T
49 Ba Âçnh
Lám
Ngaîi
7 Âàûng
Kho Huãú
95T
115 Hoaìng
ngoüc
a
Diãûu
8 Tráön
Thaí Qui
98T
20 Quang
Phæång
o
Nhån
Trung
9 Huyình Myî Oan Vénh
96T
K40/4 Tráön
h
Long
Phuï
10 Âäù Nhæ
Ván Âaì
95T
25 Lyï Thaïi
Nàông
Täø
Hæåïng dáùn
- Taûi cæía säø Database, choün Tables / New / Datasheet View, xuáút hiãûn cæía
säø

-2-

- Âäøi tãn cäüt theo baíng trãn
+ Caïch 1: Kêch phaíi chuäüt taûi tãn cäüt, choün Rename Column, nháûp tãn
måïi
+ Caïch 2: âãø âiãøm cheìn trong cäüt cáön âäøi tãn, choün lãûnh
Format/Rename Column
- Nháûp dæî liãûu vaìo baíng
- Læu baíng våïi tãn Danh sach sinh vien (Choün lãûnh File / Save)
- Khi læu, Access hoíi baûn coï muäún taûo mäüt træåìng laìm khoaï chênh khäng,
choün No
III. Mäüt säú thao taïc trãn baíng (ÅÍ chãú âäü Datasheet View)
1. Chuyãøn træåìng Diachi nàòm træåïc træåìng Malop
HDáùn: choün træåìng cáön thay âäøi vë trê, kêch chuäüt taûi tãn cäüt vaì keïo rã
âãún vë trê måïi
2. Cho áøn cäüt Malop, Ngaysinh
HDáùn: Âæa âiãøm cheìn vaìo cäüt, choün lãûnh Format / Hide Columns (Hoàûc
nháún nuït phaíi trãn cäüt, choün lãûnh Hide Columns)
3. Laìm xuáút hiãûn laûi cäüt âaî áøn
HDáùn: Choün lãûnh Format / UnHide Columns, choün cäüt cáön hiãûn
4. Xoaï træåìng khäng coï dæî liãûu
HDáùn: Choün træåìng Ghichu, choün lãûnh Edit / Delete Column (Hoàûc nháún
nuït phaíi trãn cäüt, choün lãûnh Delete Column)
- Khi Access xuáút hiãûn thäng baïo yãu cáöu khàóng âënh xoaï, baûn choün Yes
5. Cheìn vaìo baíng træåìng Diemthi træåïc træåìng Malop
HDáùn: Choün træåìng Malop, choün lãûnh Insert / Column (Hoàûc nháún nuït
phaíi trãn cäüt, choün lãûnh Insert Column), mäüt cäüt måïi seî âæåüc cheìn vaìo
våïi tiãu âãö cäüt laì Field 1, âäøi tãn træåìng thaình Diemthi
6. Læu baíng láön næîa, âoïng baíng laûi.
IV. Mäüt säú thao taïc trãn b...
- 1 -
BAÌI THÆÛC HAÌNH SÄÚ 1
Chuí âãö: Taûo baíng (Table) bàòng Datasheet View, Design View
I. Taûo CSDL coï tãn BTH1
- Khåíi âäüng Access, choün Blank Access Database, OK. Xuáút hiãûn häüp thoaûi
File New Database
- Save in: choün thæ muûc læu træî Database (baûn âãø nguyãn thæ muûc màûc
nhiãn)
- Filename: goî tãn BTH1
- Choün Create âãø taûo
II. Taûo Table Danh sach sinh vien nhæ sau trãn CSDL BTH1
(Âoüc pháön hæåïng dáùn âãø thæûc hiãûn)
St
t
Holot Ten Noisinh Malo
p
Diachi Ghich
u
1 Lã Thanh An Âaì
Nàông
98T 12 Lã Lai
2 Nguyãùn
Tuìng
Chá
u
Huãú 97T K84/4 Huìng
Væång
3 Tráön
Diãùm
Chi Haì
Näüi
94T 14 Baûch
Âàòng
4 Lã Yãn Chi Âaì
Nàông
98T K21/6 Hoaìng
Diãûu
5 Phan Baï Huy Saìi
Goìn
94T 34 Phan
Thanh
6 Nguyãùn
Lám
Thi Quaíng
Ngaîi
97T 49 Ba Âçnh
7 Âàûng
ngoüc
Kho
a
Huãú 95T 115 Hoaìng
Diãûu
8 Tráön
Phæång
Thaí
o
Qui
Nhån
98T 20 Quang
Trung
9 Huyình M Oan
h
Vénh
Long
96T K40/4 Tráön
Phuï
10 Âäù Nhæ Ván Âaì
Nàông
95T 25 Lyï Thaïi
Täø
Hæåïng dáùn
- Taûi cæía säø Database, choün Tables / New / Datasheet View, xuáút hiãûn cæía
säø
Giáo trình thực hành Microsoft Access - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thực hành Microsoft Access - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Giáo trình thực hành Microsoft Access 9 10 181