Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thực hành Microsoft excel

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2203 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH MS EXCEL
khoavp@gmail.com
1
GIÁO TRÌNH MS EXCEL
I. §¹i c−¬ng vÒ b¶ng tÝnh
1.Kh¸i niÖm b¶ng tÝnh
a.VÝ : LËp 1 danh s¸ch ®iÓm thi c cña líp gåm c¸c cét: Hä, tªn,
Ngµy sinh, M1, M2, M3, Tæng ®iÓm, XÕp Lo¹i.
§©y lµ 1 danh s¸ch ®−îc lËp d−íi d¹ng 1 b¶ng. ë ®ã:
+Mçi dßng ( trõ dßng ®Çu lÊy lµm tiªu ®Ò cét ) lµ c¸c th«ng tin vÒ mét
häc sinh; Mçi cét lµ mét th«ng tin vÒ c¸c häc sinh.
+ liÖu ®éc lËp (b¾t buéc ®−a vµo ) gåm: Hä, Tªn, Ngµy sinh,M1,
M2, M3
+D÷ liÖu pthuéc (sÏ tÝnh to¸n nhê d÷ liÖu ®éc lËp): Tæng ®iÓm, xÕp
lo¹i.
b.Kh¸i niÖm b¶ng tÝnh
- Dïng qu¶n lý d÷ liÖu d−íi d¹ng b¶ng
- B¶ng tÝnh 1 b¶ng h×nh ch÷ nhËt ®−îc chia thµnh c¸c « bëi c¸c l−íi
®−êng song song víi
c¹nh cña b¶ng h×nh ch÷ nhËt
- C¸c « theo vÖt ngang lµ dßng, c¸c dßng ®−îc ®¸nh sè: 1,2,3...65536
- C¸c « theo vÖt däc lµ cét, c¸c cét ®−îc ®¸nh sè: A, B, ...IV (256 cét)
- ¤: Giao cña dßng víi cét «, n « :ghÐp tªn cét, dßng; vÝ : A1,
F10, ...
2. Khëi ®éng EXCEL
Trong WIN95, 98, 2000 ... cã dïng mét trong 3 c¸ch sau:
C¸ch 1: KÝch chuét lÇn l−ît vµo Start/Program/Microsoft excel
C¸ch 2: KÝch chuét vµo ch÷ X
trong biÓu t−îng
n»m gãc ph¶i bªn trªn mµn h×nh.
Giáo trình thực hành Microsoft excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thực hành Microsoft excel - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Giáo trình thực hành Microsoft excel 9 10 55