Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thực hành PTTK HTTT

Được đăng lên bởi Lãng Tử Miền Tây
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2986 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giáo trình Thực hành PTTK HTTT

GV: Nguyễn Hoàng Tiển

MỤC LỤC
TUẦN 1 - MÔ HÌNH DỮ LIỆU - PHÂN TÍCH
I. MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU - CONCEPTUAL DATA MODEL(CDM)
1. Khởi động Power Designer
2. Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ
3. Mối kết hợp giữa thực thể và thực thể
4. Cách biểu diễn mối kểt hợp mở rộng
II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH CDM SANG MÔ HÌNH VẬT LÝ –
PHYSICAL DATA MODEL(PDM)
III. CÁCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH DỮ LIỆU TỪ MÔ HÌNH PDM SANG
MICROSOFT SQL SERVER
IV. CÁCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH DỮ LIỀU TỪ MÔ HÌNH PDM SANG
MICROSOFT ACCESS
BÀI TẬP – MÔ HÌNH ER

TUẦN 2 - MÔ HÌNH DFD - PHÂN TÍCH
I. MÔ HÌNH HÓA XỬ LÝ
II. CÁC BIỂU DIỄN MÔ HÌNH DFD TRONG POWER DESIGNER
1. Khởi động Power Designer
2. Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ
III. HƯỚNG DẪN THIẾT KÊ MỘT MÔ HÌNH DFD CỤ THỂ
1. Mô hình xử lý cấp 1
2. Mô hình xử lý cấp 2
3. Mô hình xử lý cấp 3
IV. MỘT SỐ LƯU Ý KHI THIẾT KẾ MÔ HÌNH XỬ LÝ
1. Một số hướng dẫn nên tuân theo khi xây dựng một mô hình xử lý
2. Các qui định nên tuân theo trong quá trình phân cấp xử lý
3. Chất lượng của lược đồ xử lý
BÀI TẬP - MÔ HÌNH DFD
1. Xác định sơ đồ hệ thống con của qui trình
2. Mô hình quan niệm tổ chức theo phương pháp DFD
2.1. Mô hình cấp 1
2.2. Mô hình cấp 2
2.3. Mô hình hóa cấp 3 cho ô xử lý mượn sách

Bộ môn HTTT- Khoa CNTT – ĐH Cửu Long

1

Giáo trình Thực hành PTTK HTTT

GV: Nguyễn Hoàng Tiển

TUẦN 3 - MÔ HÌNH TỰA MERISE
I. HỆ THỐNG KÝ HIỆU
II. MỘT SỐ LƯU Ý CHO MÔ HÌNH TỰA MERISE
III. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ
BÀI TẬP - MÔ HÌNH TỰA MERISE
1. Xác định sơ đồ hệ thống con của qui trình
2. xây dựng mô hình quan niệm xữ lý cho qui trình mượn sách
2.1 Sơ đồ liên hoàn các biến cố
2.2. Mô tả quan niệm xử lý theo Tựa Merise
2.2.1 Mô tả các nguyên tắc biến cố vào ra
2.2.2 Mô hình quan niệm xử lý qui trình mượn sách theo Tựa
Merise

TUẦN 4 – THIẾT KẾ DỮ LIỆU
I. MÔ HÌNH DỮ LIỆU ER
II. SỰ CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH DỮ LIỆU ER SANG MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN
HỆ
III. NHẬN XÉT VÀ Đề NGHỊ MỘT SỐ MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU KHÁC
IV. KỀT LUẬN
1. Mô hình 1
2. Mô hình 2
3. Mô hình 3
4. Mô hình 4

TUẦN 5- MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÝ TỰA MERISE
I. LẬP BẢNG THỦ TỤC CHỨC NĂNG
II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC XỬ LÝ THEO THỜI GIAN, VỊ TRÍ
BÀI TẬP - MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỨ LÝ TỰA MERISE
1.Giới thiệu
2. Bảng các thủ tục chức năng
3. Mô hình tổ chức xử lý

TUẦN 6,7- THIẾT KẾ GIAO DIỆN
I. THIẾT KẾ GIAO DIỆN
II. TRÌNH BÀY GIAO DIỆN
III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN
IV. THIẾT KẾ REPORT

Bộ môn HTTT- Khoa CNTT – ĐH Cửu Long

2

Giáo trình Thực hành PTTK HTTT

GV: Nguyễn Hoàn...
Giáo trình Thc hành PTTK HTTT GV: Nguyn Hoàng Tin
B môn HTTT- Khoa CNTT – ĐH Cu Long 1
MC LC
TUN 1 - MÔ HÌNH D LIU - PHÂN TÍCH
I. MÔ HÌNH QUAN NIM D LIU - CONCEPTUAL DATA MODEL(CDM)
1. Khởi động Power Designer
2. Hướng dn s dng thanh công c
3. Mi kết hp gia thc th và thc th
4. Cách biu din mi kt hp m rng
II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI T MÔ HÌNH CDM SANG MÔ HÌNH VT LÝ –
PHYSICAL DATA MODEL(PDM)
III. CH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH D LIU T MÔ HÌNH PDM SANG
MICROSOFT SQL SERVER
IV. CH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH D LIU T MÔ HÌNH PDM SANG
MICROSOFT ACCESS
I TP – MÔ HÌNH ER
TUN 2 - MÔ HÌNH DFD - PHÂN TÍCH
I. MÔ HÌNH HÓA X
II. CÁC BIU DIN MÔ HÌNH DFD TRONG POWER DESIGNER
1. Khởi động Power Designer
2. Hướng dn s dng thanh công c
III. HƯỚNG DN THIT KÊ MT MÔ HÌNH DFD C TH
1. Mô hình x cp 1
2. Mô hình x cp 2
3. Mô hình x cp 3
IV. MT SỐ LƯU Ý KHI THIT K MÔ HÌNH X
1. Mt shướng dn nên tuân theo khi xây dng mt mô hình x
2. Các qui định nên tuân theo trong quá trình phân cp x
3. Chất lượng của lược đồ x
I TP - MÔ HÌNH DFD
1. Xác định sơ đồ h thng con ca qui trình
2. Mô hình quan nim t chức theo phương pháp DFD
2.1. Mô hình cp 1
2.2. Mô hình cp 2
2.3. Mô hình hóa cp 3 cho ô x mượn sách
Giáo trình thực hành PTTK HTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thực hành PTTK HTTT - Người đăng: Lãng Tử Miền Tây
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Giáo trình thực hành PTTK HTTT 9 10 746