Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thương mại điện tử

Được đăng lên bởi kingofend
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình: TH

NG M I

NT

- Tr n Ng c Thái

GIÁO TRÌNH
TH

NG M I

NT

û
KS. Tr n Ng c Thái

2005
=1=

tnthai1212@hotmail.com

Giáo trình: TH

CH

NG I: GI I THI U TH

NG M I

NG M I

NT

- Tr n Ng c Thái

NT

phát tri n nhanh chóng c a khoa h c, công ngh , c bi t là s phát tri n c a công
ngh m ng máy tính và k thu t tính toán ã làm thay i r t nhi u các ho t ng xã h i.
Th ng m i
n t ã ra i trong b i c nh ó. Tính hi u qu và thu n l i c a ho t ng
th ng m i
n t ngày càng
c kh ng nh. ã có nh ng d báo r t kh quan v ho t ng
th ng m i n t .
1.1 Th
Tr

ng m i truy n th ng
c khi

a ra

nh ngh a th

ng m i

n t , c n kh o sát v th

ng m i truy n

th ng.
Nh m áp ng nhu c u c a th tr ng, các doanh nghi p thi t k và s n xu t s n ph m
i, ti p th s n ph m, phân ph i chúng và cung c p các h tr cho khách hành, và trên c s
ó t o ra doanh thu cho chính h . u tiên khách hàng ph i mô t nhu c u v m t m t hàng nào
ó, có th là m t s n ph m, m t d ch v ho c thông tin. Sau ó h tìm ki m thông tin v b n
thân m t hàng, n i bán và l a ch n (trên c s so sánh chúng v i nhau v giá c , d ch v , danh
ti ng …) tr c khi quy t nh mua hàng. Quá trình mua bán c ng có th bao g m vi c th ng
ng v giá c , ch t l ng,
u ki n phân ph i, thâm chí m t s v n liên quan n pháp lý.
Chu k mua bán ch a k t thúc vi c phân ph i s n ph m ha c d ch v . Trong mua bán còn
di n ra
tr khách hàng, nó mang l i quy n l i cho c hai phía – khách hàng có m t m t hàng
t h n và b n h n, nhà cung c p hi u h n v nhu c u c a th tr ng. Tham gia mua bán còn c
ngân hàng, tài chính. Ngân hàng và các t ch c tài chính khác gi i quy t khâu thanh toán gi a
ng i mua và ng i bán h có th là các cá nhân ho c các công ty a qu c gia.
Hãy xem xét các tác v mà m t công ty ph i th c hi n khi m t nhân viên c a h mu n
mua m t v t t gì ó, ch ng h n, m t t h s . Tr c h t, nhân viên ó a yêu c u mua t h
, trong ó mô t m t và c tr ng c a nó (s ng n, ki u khóa …) sau ó trình phê duy t,
th ng là ph i qua m t ho c hai c p qu n lý tùy theo m c giá c . Cu i cùng yêu c u này
c
chuy n t i b ph n mua s m v t t ,
ó m t ng i có trách nhi m s ph i ki m tra và d a vào
các catalog ch n m t ki u và m t nhà cung c p phù h p. Gi s công ty không quen bi t n i
cung c p tin c y, nhân viên mua s m v t t ph i ki m tra nhi u catalog và g i
n cho nhà
cung c p xác nh rõ lo i t c n mua. Khi m t nhà cung c p ã
c ch n, nhân viên có th
so n m t n t hàng, sau ó fax ho c g i th
n nhà cung c p ( t hàng qua
n tho i có
th không
c ch p nh n do thi u t cách pháp nhân là d u và ch kí,...
Giáo trình: THNG MI N T - Trn Ngc Thái
tnthai1212@hotmail.com
= 1 =
GIÁO TRÌNH
THNG MI N T
û
KS. Trn Ngc Thái
2005
giáo trình thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thương mại điện tử - Người đăng: kingofend
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
giáo trình thương mại điện tử 9 10 271