Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tin học

Được đăng lên bởi Trần Hiến
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 976 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ T&M

NỘI QUY VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN
ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP VÀ QUYỀN LỢI CHO HỌC VIÊN
TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ T&M YÊU CẦU HỌC VIÊN:
- Đi học đúng ca, đúng giờ đã đăng ký.
- Trình thẻ học viên cho nhân viên văn phòng kiểm tra trước khi vào lớp học.
- Chép lý thuyết trước khi thực hành và hoàn thành đầy đủ các bài tập trong giáo
trình.
- Nếu học viên muốn thay đổi lịch học hoặc nghỉ học phải thông báo với giáo viên
hoặc phụ trách đào tạo để được xếp lịch học bù. Nếu nghỉ trên 3 buổi phải mang thể
đến Trung tâm bảo lưu (Cần có chữ ký của nhân viên văn phòng trên thẻ).
- Trường hợp nghỉ không lý do quá 5 buổi, thẻ không có giá trị.
- Gặp trực tiếp phụ trách đào tạo để yêu cầu được thêm buổi học khi chưa hiểu bài
hoặc muốn thực hành thêm buổi.
- Khi có nhu cầu cấp chứng chỉ cần gặp nhân viên văn phòng để được hướng dẫn làm
thủ tục thi. (Chứng chỉ do Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Hà Nội cấp)

Mọi ý kiến đóng góp – thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với phụ trách đào
tạo tại văn phòng 08 hoặc liên hệ tới số ĐT: 0946.327.668
Văn phòng học: Số 08– Công trường Đại Học Hà Nội – Thanh Xuân Bắc – Hà Nội

RÊt mong nhËn ®îc sù hîp t¸c còng nh ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n!

1

Address: Số 08 – Cổng trường Đại học Hà Nội – Thanh Xuân – Hà Nội

TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ T&M

Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o Microsoft word
Thêi gian: 10 buæi
Ch¬ng i: Tæng quan vÒ microsoft word
I. Khëi ®éng vµ tho¸t khái ch¬ng tr×nh
II. Giíi thiÖu mµn h×nh lµm viÖc cña Microsoft Word
III. C¸c chÕ ®é lµm viÖc
IV. C¸ch nhËp v¨n b¶n tiÕng viÖt
V. Lµm viÖc víi file v¨n b¶n
VI. Chän khèi v¨n b¶n
VII. Sao chÐp, di chuyÓn khèi v¨n b¶n
VIII. ChÌn ký tù ®Æc biÖt
IX. ChÌn c«ng thøc to¸n häc
Ch¬ng II: §Þnh d¹ng v¨n b¶n
I. §Þnh d¹ng Font ch÷ cho v¨n b¶n
II. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n
III. §Þnh d¹ng khung, t« mµu nÒn cho ®o¹n v¨n b¶n vµ t¹o ®êng viÒn bao quanh
trang giÊy
IV. ChÌn sè chØ môc vµ dÊu chØ môc ®Çu dßng
V. Chia cét cho ®o¹n v¨n b¶n
VI. T¹o ch÷ c¸I lín ®Çu ®o¹n
VII. Chia cét cho ®o¹n v¨n b¶n
VIII. §Þnh d¹ng Tab
Ch¬ng III. Lµm viÖc víi b¶ng biÓu
I. ChÌn b¶ng biÓu
II. §Þnh d¹ng b¶ng tÝnh
III. §¸nh sè trang
Ch¬ng IV: Trang trÝ vµ hoµn thiÖn v¨n b¶n
I. ChÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n
II. §Þnh d¹ng vÞ trÝ cho h×nh ¶nh
III. Thay ®æi kÝch thíc vµ di chuyÓn h×nh ¶nh
IV. ChÌn ch÷ nghÖ thuËt
V. VÏ vµ h×nh chØnh c¸c khèi h×nh
VI. T¹o tiªu ®Ò cho v¨n b¶n
VIII. §Þnh d¹ng trang v¨n b¶n
IX. Xem tríc khi in
X. In v¨n b¶n

2

Giáo trình Tin Học Văn Phòng

TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ T&...
TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ T&M
NỘI QUY VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN
ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP VÀ QUYỀN LỢI CHO HỌC VIÊN
TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ T&M YÊU CẦU HỌC VIÊN:
- Đi học đúng ca, đúng giờ đã đăng ký.
- Trình thẻ học viên cho nhân viên văn phòng kiểm tra trước khi vào lớp học.
- Chép lý thuyết trước khi thực hành và hoàn thành đầy đủ các bài tập trong giáo
trình.
- Nếu học viên muốn thay đổi lịch học hoặc nghỉ học phải thông báo với giáo viên
hoặc phụ trách đào tạo để được xếp lịch học bù. Nếu nghỉ trên 3 buổi phải mang thể
đến Trung tâm bảo lưu (Cần có chữ ký của nhân viên văn phòng trên thẻ).
- Trường hợp nghỉ không lý do quá 5 buổi, thẻ không có giá trị.
- Gặp trực tiếp phụ trách đào tạo để yêu cầu được thêm buổi học khi chưa hiểu bài
hoặc muốn thực hành thêm buổi.
- Khi có nhu cầu cấp chứng chỉ cần gặp nhân viên văn phòng để được hướng dẫn làm
thủ tục thi. (Chứng chỉ do Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Hà Nội cấp)
Mọi ý kiến đóng góp – thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với phụ trách đào
tạo tại văn phòng 08 hoặc liên hệ tới số ĐT: 0946.327.668
Văn phòng học: Số 08– Công trường Đại Học Hà Nội – Thanh Xuân Bắc – Hà Nội
RÊt mong nhËn ®îc sù hîp t¸c còng nh ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n!
1
Address: Số 08 – Cổng trường Đại học Hà Nội – Thanh Xuân – Hà Nội
Giáo trình tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tin học - Người đăng: Trần Hiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Giáo trình tin học 9 10 832