Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tin học B văn phòng

Được đăng lên bởi karen11
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 3162 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
___________

GIÁO TRÌNH TIN HỌC B
LÂM BẢO DUY
NGUYỄN HỮU PHON
VÕ HOÀNG TÂM
ĐINH NGỌC THANH
BÙI THANH TUẤN

VĨNH LONG 2008

1-2

MỤC LỤC
BÀI 0 - GIỚI THIỆU ...........................................................................................................1-5
1. KHÁI QUÁT ..................................................................................................................1-5
2. CÁC PHIÊN BẢN..........................................................................................................1-5
3. NỘI DUNG KHÓA HỌC ..............................................................................................1-6
4. DỮ LIỆU MẪU..............................................................................................................1-6
4.1. KQ.MDB ..................................................................................................................1-6
4.2. HOADON.MDB.......................................................................................................1-7
BÀI 1 - KHO LƯU TRỮ - TABLE ....................................................................................1-8
1. ĐỊNH NGHĨA ................................................................................................................1-8
2. CẤU TRÚC ....................................................................................................................1-8
2.1. KIẾN TRÚC .............................................................................................................1-8
2.2. NỘI DUNG ..............................................................................................................1-9
3. CỬA SỔ THIẾT KẾ ....................................................................................................1-10
3.1. GIỚI THIỆU...........................................................................................................1-10
3.2. CÁC THÀNH PHẦN .............................................................................................1-10
4. THIẾT KẾ BẢNG ........................................................................................................1-11
4.1. MÀN HÌNH THIẾT KẾ CẤU TRÚC....................................................................1-11
4.2. QUI TRÌNH THIẾT KẾ .........................................................................................1-11
4.3. KIỂU DỮ LIỆU – QUI ƯỚC ĐƠN GIẢN NHẬP LIỆU !...........................
TRƯỜNG ĐẠI HC CU LONG
TRUNG TÂM CÔNG NGH THÔNG TIN
___________
GIÁO TRÌNH TIN HC B
LÂM BO DUY
NGUYN HU PHON
VÕ HOÀNG TÂM
ĐINH NGC THANH
BÙI THANH TUN
VĨNH LONG 2008
Giáo trình tin học B văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tin học B văn phòng - Người đăng: karen11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giáo trình tin học B văn phòng 9 10 727