Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN – OFFICE 2007

Được đăng lên bởi tientienyo
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1429 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN – OFFICE 2007

SOẠN THẢO VĂN BẢN
VỚI MICROSOFT WORD
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRÊN MÀN HÌNH WORD:

Hệ thống “ribbon” với 3 thành phần chính: thẻ (Tab), nhóm (Group) và các nút lệnh (Command
button). Các nút lệnh có liên quan ñến nhau ñược gom vào một nhóm, ví dụ như các nút chọn
font, cỡ chữ, in ñậm, nghiêng, gạch chân... ñược gom vào nhóm Font. Nhiều nhóm có chung một
tác vụ lại ñược gom vào trong một thẻ.
Ở góc trên bên tay trái có một nút hình tròn , nó có tên là Microsoft Office Button. Nhấn nút này
sẽ xuất hiện một bảng lệnh tương tự như menu File của phiên bản Word trước, bao gồm các lệnh:
New, Open, Save, Print...

TRUNG TÂM TIN HỌC - GV. TRỊNH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG

Page 1

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN – OFFICE 2007

Quick Access Toolbar là thanh công cụ nằm cạnh nút
Microsoft Office Button, giúp truy cập nhanh ñến những nút
lệnh thường dùng. Bạn có thể nhấn chuột vào nút mũi tên ở
cuối thanh và bổ sung thêm những nút lệnh bạn hay dùng
khác vào thanh công cụ này bằng cách ñánh dấu chọn vào nó.

Sử dụng phím tắt ñể mở các thẻ, nút lệnh

Sử dụng phím tắt ñể truy cập ñến các thẻ, nút lệnh một cách nhanh chóng. Rất ñơn giản, hãy giữ
phím Alt trong 2 giây, lập tức xuất hiện các chữ cái trên các thẻ, bạn nhấn tiếp chữ cái trên thẻ
nào mình muốn mở, thẻ ñó sẽ ñược kích hoạt. Bây giờ trên các nút lệnh lại xuất hiện một loạt
chữ cái ñể bạn kích hoạt nó với cách tương tự. Nhấn ESC ñể thoát.
Tạo một tài liệu mới
Phím tắt ñể tạo một tài liệu mới trong Word là Ctrl+N.
Cách khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button , chọn New, nhấn ñúp chuột vô mục Blank
document.
Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button , chọn New. Nhấn Installed
Templates, sau ñó chọn một mẫu ñã cài vào máy hay chọn một mẫu từ Microsoft Office Online
(yêu cầu có kết nối Internet ñể tải về). Nhấn nút Create ñể tạo một tài liệu mới từ mẫu ñã chọn.

TRUNG TÂM TIN HỌC - GV. TRỊNH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG

Page 2

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN – OFFICE 2007

Mở tài liệu có sẵn trên máy
Phím tắt mở tài liệu có sẵn là Ctrl+O. Bạn cũng có thể vào Microsoft Office Button , chọn Open.

TRUNG TÂM TIN HỌC - GV. TRỊNH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG

Page 3

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN – OFFICE 2007

Lưu tài liệu
Phím tắt ñể lưu tài liệu là Ctrl+S
Cách khác: Nhấn Microsoft Office Button , chọn Save.
Nếu file tài liệu này trước ñó chưa ñược lưu lần nào, bạn
sẽ ñược yêu cầu ñặt tên file và chọn nơi lưu.
Để lưu tài liệu với tên khác (hay ñịnh dạng k...
GIÁO TRÌNH TIN HC CĂN BN – OFFICE 2007
TRUNG TÂM TIN HC - GV. TRNH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 1
SON THO VĂN BN
VI MICROSOFT WORD
CÁC THÀNH PHN CƠ BN TRÊN MÀN HÌNH WORD:
H thng “ribbon” vi 3 thành phn chính: th (Tab), nhóm (Group) và các nút lnh (Command
button). Các nút lnh có liên quan ñến nhau ñược gom vào mt nhóm, ví d như các nút chn
font, c ch, in ñậm, nghiêng, gch chân... ñược gom vào nhóm Font. Nhiu nhóm có chung mt
tác v li ñược gom vào trong mt th.
góc trên bên tay trái có mt nút hình tròn , nó có tên là Microsoft Office Button. Nhn nút này
s xut hin mt bng lnh tương t như menu File ca phiên bn Word trước, bao gm các lnh:
New, Open, Save, Print...
GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN – OFFICE 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN – OFFICE 2007 - Người đăng: tientienyo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN – OFFICE 2007 9 10 541