Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tin học đại cương

Được đăng lên bởi Thao Pham
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời Nói Đầu
Bài giảng “Tin học” được xây dựng theo chương trình đào tạo của trường
cao đẳng nghề Yên bái. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về Tin học, kiến thức lập trình trong ngôn ngữ Pascal và một số phần mềm
được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay. Từ đó giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về
tin học và vận dụng kiến thức tin học vào các môn chuyên ngành, cũng như vận
dụng tin học vào các công việc của mình. Nội dung giáo trình chia 5 chương:
Chương 1: Các khái niệm cơ bản. Chương này nhằm cung cấp cho sinh viên
các kiến thức, các khái niệm cơ sở liên quan đến tin học, hệ thống máy tính trước
khi bước vào các chương tiếp theo.
Chương 2: Hệ điều hành MS – DOS . Chương này cung cấp cho sinh viên các
khái niệm cơ bản, tổng quan về hệ điều hành, bên cạnh đó còn cung cấp cho sinh
viên phương thức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của HĐH, cách sử dụng hệ điều
hành MS-DOS.
Chương 3: Hệ điều hành Windows : Chương này cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows Xp, các kỹ năng cơ bản trong
việc sử dụng một số ứng dụng thông dụng trong hệ điều hành Windows.
Chương 4:Phòng Trống Vi rút: Chương này nhằm cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về virut tin học, cách thức hoạt động và cách phòng trống
vi rút.
Chương 5: Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL : Chương này cung cấp
cho sinh viên các kiến thức tổng quan và cơ bản về ngôn ngữ lập trình . Qua đó
sinh viên có thể nắm được các khái niệm cơ bản về lập trình và viết được một số
chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ PASCAL.

1

CHƯƠNG I : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Bài 1 : Thông tin và xử lý thông tin
1 - Khái niệm về thông tin
Là những phản ánh đặc trưng về một sự vật, sự việc được con người nhận thức
và trừu tượng hoá. Thông tin được nhận thức bằng các giác quan như là : Thị giác,
thính giác, khứu giác, vị giác ... và được lưu trữ dưới nhiều dạng của vật chất như
là : Tranh ảnh, sách vở, băng từ, não người ...
2 - Xử lý thông tin
2.1. Mô hình xử lý thông tin
Quá trình xử lý thông tin chính là sự biến đổi những dữ liệu đầu vào ở dạng rời
rạc thành thông tin đầu ra ở dạng chuyên biệt phục vụ cho những mục đích nhất
định. Mọi quá trình xử lý thông tin cho dù thực hiện bằng máy tính hay bằng con
người đều phải tuân thủ theo chu trình sau :

Nhập dữ liệu
( Input )

Xử lý
( Processing )

Xuất dữ liệu
(Output )

2.2.Xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT)
+ Trước hết đưa chương trình cần thực hiện (do con người lập sẵn) vào bộ nhớ
của máy tính
+ Máy bắt đầu xử lý, dữ liệu...
Lời Nói Đầu
Bài giảng “Tin học” được xây dựng theo chương trình đào tạo của trường
cao đẳng nghề Yên bái. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức
bản về Tin học, kiến thức lập trình trong ngôn ng Pascal một số phần mềm
được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay. Từ đó giúp sinh viên nâng cao hiểu biết v
tin học và vận dụng kiến thức tin học vào các môn chuyên ngành, cũng như vận
dụng tin học vào các công việc của mình. Nội dung giáo trình chia 5 chương:
Chương 1: Các khái niệm bản. Chương này nhằm cung cấp cho sinh viên
các kiến thức, các khái niệm sở liên quan đến tin học, hệ thống máy tính trước
khi bước vào các chương tiếp theo.
Chương 2: Hệ điều hành MS – DOS . Chương này cung cấp cho sinh viên các
khái niệm bản, tổng quan về hệ điều hành, bên cạnh đó còn cung cấp cho sinh
viên phương thức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của HĐH, ch sử dụng hệ điều
hành MS-DOS.
Chương 3: Hệ điều hành Windows : Chương này cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows Xp, các k năng bản trong
việc sử dụng một số ứng dụng thông dụng trong hệ điều hành Windows.
Chương 4:Phòng Trống Vi rút: Chương này nhằm cung cấp cho sinh viên
những kiến thứcbản vvirut tin học, cách thức hoạt động và cách phòng trống
vi rút.
Chương 5: Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL : Chương này cung cấp
cho sinh viên các kiến thức tổng quan và bản v ngôn ngữ lập trình . Qua đó
sinh viên có thể nắm được các khái niệm bản về lập trình và viết được một số
chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ PASCAL.
1
Giáo trình tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tin học đại cương - Người đăng: Thao Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Giáo trình tin học đại cương 9 10 18