Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tin học đại cương

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑEÀ CÖÔNG HOÏC PHAÀN THÑC ( 30 tieát LT)
Chöông 1: Thoâng tin vaø xöû lyù thoâng tin (4tieát)
1. Thoâng tin
a. Khaùi nieäm TT
b. Phaân loaïi TT
c. Ñôn vò ño TT
2. Xöû lyù TT
a. Sô ñoà toång quaùt cuûa moät quùa trình xöû lyù TT
b. Xöû lyù TT baèng MTÑT
3. Tin hoïc
a. Caùc lónh vöïc NC cuûa TH
b. ÖÙng duïng TH
4. MTÑT vaø phaân loaïi (theo LS phaùt trieån vaø theo taàm côõ)
Chöông 2: Nhöõng nguyeân lyù baûn vaø caáu truùc toång quaùt cuûa heä xöû lyù TT ï ñoäng.
(5tieát)
1. Nhöõng nguyeân lyù thieát keá cô baûn
a. Nguyeân lyù Turing
b. Nguyeân lyù Von-Neumann
2. Caáu truùc toång quaùt cuûa heä xöû lyù TT töï ñoäng
a. Phaàn cöùng
-Sô ñoà caáu truùc
-Boä nhôù (trong , ngoaøi)
-Boä xöû lyù trung taâm (CPU) : Thaønh phaàn, chu trình hoaït ñoäng.
-Caùc thieát bò nhaäp/xuaát.
b. Phaàn meàm :
-Khaùi nieäm
-Phaân loaïi (Phaàn meàm heä thoáng,phaàn meàm öùng duïng)
3. Khaû naêng vaän haønh cuûa maùy tính
- Toác ñoä ñoàng hoà boä vi xöû lyù
- Dung löôïng boä nhôù Ram
- Toác ñoä vaø dung löôïng ñóa cöùng
- Khoâng gian troáng treân ñóa cöùng
Chöông 3 : Bieåu dieãn TT trong MTÑT (4tieát)
1. Maõ hoaù
2. Truyeàn tin trong maùy
3. Heä ñeám vaø logic meänh ñeà
a. Bieåu dieãn soá trong caùc heä ñeám
b. Heä nhò phaân
c. Logic meänh ñeà
4. Bieåu dieãn döõ lieäu
a. Soá nguyeân
Giáo trình tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tin học đại cương - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giáo trình tin học đại cương 9 10 803