Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ A

Được đăng lên bởi Tài Tên Tui
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 2973 lần   |   Lượt tải: 10 lần
GIÁO TRÌNH

TIN HỌC
Ọ VĂN PHÒNG
TRÌNH ĐỘ A
BIÊN SOẠN – TỔNG HỢP: NGÔ LÊ MẠNH HIẾU

Tài liệu lưu hành nội bộ

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU VỀ TIN HỌC
VÀ
CÁC KHÁI NIỆM
Ệ VỀ CÔNG NGHỆ
Ệ THÔNG TIN
***

BIÊN SOẠN – TỔNG HỢP: NGÔ LÊ MẠNH HIẾU

I. Máy tính điện tử?
II. Hệ đếm và đơn vị đo lường thông tin

1 Dữ liệu và thông tin
1.
ƒ Những sự kiện rời rạc và không có cấu trúc và ý nghĩa rõ
ràng
ƒ Phải được
đ
xử
ử lý trở
ở thành
hà h thông
hô tin
i có
ó cấu
ấ trúc
ú và
à ý nghĩa
hĩ
2 Xử lý dữ kiện: Máy tính xử lý dữ kiện
2.
ƒ Dữ kiện vào (Nhập liệu)
ƒ Dữ kiện ra (Xuất liệu)

3. Khái niệm về chương trình được
lưu trữ
Máy
y tính điện
ệ tử là thiết bịị xử lý
ý dữ kiện
ệ thành thông
g tin
dưới dạng điều khiển của một chương trình lưu trữ bên
trong
g nó
a) Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
Primary
Memory
Input
Device

Processor
(CPU)
Secondary
memory

Output
ev ce
Device

Phần cứng:
Phầ
ứ
Là toàn
t à bộ các
á mạch
h điện,
điệ linh
li h kiện,…
kiệ
các thành phần cấu tạo nên máy tính bao gồm:
• CPU (Central Processing Unit): trung tâm xử lý,
nó quyết định đến tốc độ hoạt động của máy tính.
tính
• Mainboard: Là bảng mạch chính trong máy tính,
là cầu
ầ nối
ố giữa các thiết
ế bị thành một thể
ể thống
ố
nhất.

•
-

-

Bộ nhớ: có 2 loại bộ nhớ
Bộ nhớ chính (BNC): là nơi chứa chương trình
và dữ liệu khi máy tính hoạt động
+ Rom chứa các thông số vế máy tính
+ Ram tương tự như BNC nhưng khi máy
ngưng hoạt động thì dữ liệu trong nó sẽ mất
ấ đi.
Bộ nhớ phụ: là các thiết bị lưu trữ như Flopply
Disk, Hard Disk, CD ROM,…)

Một vài linh kiện

• Thiết bị nhập:
- Bàn phím (Keyboard)là thiết bị nhập xuất cơ bản chứa
các
á ký tự
t a->z, A->Z,
A Z 0->9,
0 9 …
- Chuột (Mouse) các thao tác trên chuột: Click, Double
click, Right Click, Drag (ấn
ấ phím và giữ trái đồng
ồ
thời di
chuyển chuột một đoạn).
- Máy quét hình (Scanner) hoạt động như máy photocopy
• Thiết bị xuất:
- Màn hình (Monitor): xuất dữ liệu ra màn hình
- Máy in (Printer): dùng in văn bản ra giấy.
ấ

b. Phần Mềm
- Là các thành phần trừu tượng như thuật toán,
toán các lệnh
chi tiết để thực hiện một công việc nào đó
- Thuật toán được thể
ể hiện trên máy tính gọi là chương
trình.
- Các chương trình game, ứng dụng văn phòng, …
* Các phần mền này được cài đặt vào máy trên hệ điều
hành WINDOWS hoặc DOS, … .

- Hệ
ệ đếm là các dạng
ạ g số liệu
ệ mà khi người
g
sử dụng
ụ g đưa
vào máy, máy nhận và xử lý theo 1 yêu cầu nào đó, máy
lưu trữ dữ liệu
ệ ở 1 dạng
ạ g cố định
ị nào đó theo y
yêu cầu của
người sử dụng (thông thường l...
GIÁO
TRÌNH
GIÁO
TRÌNH
TIN H
CVĂN PHÒNG
TRÌNH
ĐỘ
A
TRÌNH
ĐỘ
A
BIÊN
SON
TNG
HP
NGÔ
MNH
HIU
BIÊN
SON
TNG
HP
NGÔ
MNH
HIU
Tài liulưuhànhnib
GIÁO TRÌNH TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ A - Người đăng: Tài Tên Tui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ A 9 10 217