Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình tin học

Được đăng lên bởi Levanson Le
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PhÇn 2: Microsoft Powerpoint
T¸c gi¶:
NguyÔn S¬n H¶i
nshai@moet.edu.vn
Trung t©m tin häc – Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
giáo trình tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình tin học - Người đăng: Levanson Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
giáo trình tin học 9 10 505