Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TIN HỌC_HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH TIN
HỌC_HỆ ĐIỀU HÀNH
LINUX

MUÏC LUÏC
MUÏC LUÏC ........................................................................................................................ 1
baøi 1. Giôùi thieäu heä ñieàu haønh Linux ............................................................................... 5
I.

Lòch söû ................................................................................................................... 5

II. Caøi ñaët maùy chuû Linux:......................................................................................... 6
baøi 2. Giao tieáp treân moâi tröôøng Linux........................................................................... 17
I.

Trình soaïn thaûo vi ............................................................................................... 17

II. Tieän ích mc.......................................................................................................... 18
III. Caùc caâu leänh cô baûn treân Linux .......................................................................... 20
II.1.

Hieåu bieát veà caùc caâu leänh trong Linux ..................................................... 20

II.1.1.

Söû duïng caùc kyù töï ñaïi dieän ....................................................................... 20

II.1.2.

Cô baûn veà caùc bieåu thöùc chính quy:.......................................................... 21

II.2.

Caùc caâu leänh veà thö muïc vaø file:.............................................................. 22

II.2.1.

Leänh cat .................................................................................................... 22

II.2.2.

Leänh chmod .............................................................................................. 22

II.2.3.

Leänh chown .............................................................................................. 22

II.2.4.

Leänh clear ................................................................................................. 23

II.2.5.

Leänh cmp .................................................................................................. 23

II.2.6.

Leänh cp ..................................................................................................... 23

II.2.7.

Leänh du ..................................................................................................... 23

II.2.8.

Leänh file ................................................................................................... 23

II.2.9.

Leänh...
GIÁO TRÌNH TIN
HỌC_HỆ ĐIỀU HÀNH
LINUX
GIÁO TRÌNH TIN HỌC_HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TIN HỌC_HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TIN HỌC_HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 9 10 430