Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi doanthihong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5
TRI THỨC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN
Như ta đã biết con người sống trong môi trường có thể nhận được thế giới
nhờ các giác quan và sử dụng tri thức tích luỹ được và nhờ khả năng lập luận,
suy diễn, con người có thể đưa ra các hành động hợp lý cho công việc mà con
người đang làm. Trong khi đó mục tiêu của trí tuệ nhân tạo ứng dụng là thiết kế
các tác nhân thông minh (intelligent agent) cũng có khả năng đó như con
người. (Tác nhân thông minh là bất cứ cái gì có thể nhận thức được môi trường
thông qua các bộ cảm nhận (sensors) và đưa ra hành động hợp lý đáp ứng lại
môi trường thông qua bộ phận hành động (effectors). Ví dụ: robots, softrobot
(software robot), các hệ chuyên gia,...là các tác nhân thông minh).

1. Tri thức và dữ liệu
- Tri thức là sự hiểu biết về một miền chủ đề (lĩnh vực) nào đó.
Ví dụ - Hiểu biết về y học, văn học,.... là tri thức
- Thu thập thông tin ta được dữ liệu và căn cứ vào tri thức ta có được
những quyết dịnh phán đoán.
Đối với quả cam ta xét các dữ liệu như vỏ, cuống, màu sắc,...của nó như thế
nào? và dựa vào hiểu biết của ta mà xác định xem quả cam đó là ngon hay
không ngon, ngon vừa,...
Như vậy, tri thức là dạng dữ liệu bậc cao. Khó phân biệt giữa tri thức và dữ
liệu (không có ranh giới rõ ràng giữa chúng). Tuy nhiên ta có thể phân biệt theo
bảng sau:
Dữ liệu
- Định lượng
- Có cấu trúc đơn giản
- Ở dạng đơn giản

Tri thức
- Định tính
- Không có cấu trúc hoặc có
cấu trúc phức hợp
- Ở dạng phức hợp
148

2. Các dạng mô tả tri thức (các phương pháp biểu diễn tri thức)
(Để máy tính có thể sử dụng được tri thức, có thể xử lý được tri thức, chúng ta
cần phải biểu diễn tri thức dưới dạng thuận tiện cho máy tính. Đó là mục tiêu
của biểu diễn tri thức). Sau nhiều cố gắng, các nhà TTNT đã phát triển một số
cách biểu diễn (thể hiện) tri thức có hiệu quả trong máy.
2.1. Biểu diễn tri thức bằng logic
Như ta đã nghiên cứu ở phần trước, ta có thể biểu diễn bài toán bằng các biểu
thức logic (logic mệnh đề, logic vị từ)
2.2. Biểu diễn tri thức bằng mạng ngữ nghĩa
Phương pháp biểu diễn tri thức bằng cách dùng một đồ thị G = (V, E) gồm tập
đỉnh V và tập cung E. Trong đó các đỉnh ứng với các đối tượng, khái niệm hay
sự kiện cụ thể, các cung thể hiện quan hệ giữa các đối tượng. Có một cung nối
giữa hai đối tượng a và đối tượng b, ký hiệu a

b nếu có một quan hệ nào

đó giữa hai đối tượng a, b.
Có 2 loại quan hệ đặc biệt
- "a là b" nghĩa là đối tượng a thuộc vào tập đối tượng được biểu diễn bởi
khái niệm b hoặc tập các đối tượng biểu diễn bởi kh...
Chương 5
TRI THỨC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN
Như ta đã biết con người sống trong môi trường thể nhận được thế giới
nhờc giác quan sử dụng tri thức tích luỹ được nhờ khả năng lập luận,
suy diễn, con người thể đưa rac hành động hợp cho công việc con
người đang làm. Trong khi đó mục tiêu của trí tuệ nhân tạo ứng dụng thiết kế
các tác nhân thông minh (intelligent agent) cũng khả năng đó như con
người. (Tác nhân thông minh bất cứ cái thể nhận thức được môi trường
thông qua các bộ cảm nhận (sensors) đưa ra hành động hợp đáp ứng lại
môi trường thông qua bộ phận hành động (effectors). dụ: robots, softrobot
(software robot), các hệ chuyên gia,...là các tác nhân thông minh).
1. Tri thức và dữ liệu
- Tri thức là sự hiểu biết về một miền chủ đề (lĩnh vực) nào đó.
Ví dụ - Hiểu biết về y học, văn học,.... là tri thức
- Thu thập thông tin ta được dữ liệu căn cứ vào tri thức ta được
những quyết dịnh phán đoán.
Đối với quả cam ta xétc dữ liệu như vỏ, cuống, màu sắc,...của như thế
nào? dựa vào hiểu biết của ta xác định xem quả cam đó ngon hay
không ngon, ngon vừa,...
Như vậy, tri thức là dạng dữ liệu bậc cao. Khó phân biệt giữa tri thức và dữ
liệu (không ranh giới rõ ràng giữa chúng). Tuy nhiên ta thể phân biệt theo
bảng sau:
D ữ liệu Tri thức
- Định lượng
- Có cấu trúc đơn giản
- Ở dạng đơn giản
- Định tính
- Không cấu trúc hoặc
cấu trúc phức hợp
- Ở dạng phức hợp
148
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Người đăng: doanthihong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
giáo trình trí tuệ nhân tạo 9 10 945