Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi doanthihong
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3
PHÂN RÃ BÀI TOÁN - TÌM KIẾM LỜI GIẢI
TRÊN ĐỒ THỊ VÀ/ HOẶC
1. Đặt vấn đề.
Trong chương 2, chúng ta đã nghiên cứu việc biểu diễn bài toán thông qua
các trạng thái và các toán tử. Khi đó việc tìm lời giải của bài toán được quy về
việc tìm đường đi trong không gian trạng thái. Trong chương này chúng ta sẽ
nghiên cứu một phương pháp luận khác để giải quyết vấn đề, dựa trên việc quy
vấn đề về các vấn đề con.
Ý tưởng chủ yếu là xuất phát từ bài toán ban đầu, tách ra các bài toán con,
quá trình này tiếp tục đối với các bài toán con cho đến khi gặp các bài toán sơ
cấp (bài toán có lời giải ngay).
Ví dụ 1. Xét bài toán tính tích phân ∫ x(ln x + x 2 )dx .
Thông thường để tính tích phân bất định, chúng ta thường sử dụng các
quy tắc tính tích phân: tích phân của tổng, quy tắc tích phân từng phần hay các
phép biến đổi v.v… để đưa tích phân cần tính về tích phân của các hàm số sơ
cấp mà chúng ta đã biết cách tính. Đối với tích phân trên, áp dụng quy tắc tích
phân của tổng ta đưa về hai tích phân ∫ xlnxdx và tích phân ∫ x3dx. Áp dụng quy
tắc tích phân từng phần ta đưa tích phân ∫ xlnx về tích phân ∫ xdx. Quá trình trên
có thể biểu diễn bởi đồ thị trong Hình 1.
∫ x(lnx+x2)dx
∫ x3dx

∫ xlnxdx

∫ xdx

Hình 1.
90

Trong bài toán tích phân, các tích phân cơ bản là các trạng thái kết thúc.
Ví dụ 2. Bài toán tìm đường đi trên bản đồ giao thông.
Bài toán này đã được phát biểu như bài toán tìm đương đi trong không
gian trạng thái, trong đó mỗi trạng thái ứng với một thành phố, mỗi toán tử ứng
với một con đường, nối thành phố này với thành phố khác. Bây giờ ta đưa ra
một cách bểu diễn khác dựa trên việc quy vấn đề về các vấn đề con.. Xét bản đồ
giao thông giữa các thành phố trong Hình 2.
A

C

D

F

E
I

H

G
B

K

Hình 2.
Giả sử ta cần tìm đường đi từ thành phố A đến thành phố B. Có một con
sông chảy qua hai thành phố E và G và có cầu qua sông ở mỗi thành phố đó.
Như vậy mọi đường đi từ A đến B đều phải đi qua E hoặc G. Khi đó bài toán
tìm đường đi từ A đến B được quy về một trong hai bài toán:
1) Bài toán tìm đường đi từ A đến B qua E
2) Bài toán tìm đường đi từ A đến B qua G
Mỗi một bài toán trên lại có thể phân nhỏ như sau:
1) Bài toán tìm đường đi từ A đến B qua E được quy về:
1.1. Tìm đường đi từ A đến E và
1.2. Tìm đường đi từ E đến B
91

2) Bài toán tòm đường đi từ A đến B qua G được quy về:
2.1. Tìm đường đi từ A đến G và
2.2. Tìm đường đi từ G đến B
Tổng quát, từ bài toán P ta đưa về một trong các trường hợp:
- Đưa P về các bài toán tương đương: P1, P2,..., Pk
...
Chương 3
PHÂN RÃ BÀI TOÁN - TÌM KIẾM LỜI GIẢI
TRÊN ĐỒ THỊ VÀ/ HOẶC
1. Đặt vấn đề.
Trong chương 2, chúng ta đã nghiên cứu việc biểu diễn bài toán thông qua
các trạng thái và các toán tử. Khi đó việc m lời giải của bài toán được quy v
việc tìm đường đi trong không gian trạng thái. Trong chương này chúng ta s
nghiên cứu một phương pháp luận khác để giải quyết vấn đ, dựa trên việc quy
vấn đề về các vấn đề con.
Ý tưởng chủ yếu là xuất phát từ bài tn ban đầu, tách ra các bài toán con,
quá trình này tiếp tục đối với các bài toán con cho đến khi gặp các bài toán sơ
cấp (bài toán có lời giải ngay).
Ví dụ 1. Xét bài toán tính tích phân
dxxxx )(ln
2
+
.
Thông thường đ tính tích phân bất đnh, chúng ta thường sử dụng các
quy tắc tính tích phân: tích phân của tổng, quy tắc tích phân từng phần hay các
phép biến đổi v.v để đưa tích phân cần tính về tích phân của các hàm số
cấp mà chúng ta đã biết cách tính. Đối với tích phân trên, áp dụng quy tắc tích
phân của tổng ta đưa về hai tích phân xlnxdx và tích phân x
3
dx. Áp dụng quy
tắc tích phân từng phần ta đưach phân xlnx về tích phân xdx. Quá trình trên
có thể biểu diễn bởi đồ thị trong Hình 1.
Hình 1.
90
x(lnx+x
2
)dx
xlnxdx
x
3
dx
xdx
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Người đăng: doanthihong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
giáo trình trí tuệ nhân tạo 9 10 942