Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi doanthihong
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONG
KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
Quá trình tìm kiếm lời giải của bài toán được biểu diễn trong không gian
trạng thái được xem như quá trình dò tìm trên đồ thị, xuất phát từ trạng thái ban
đầu, thông qua các toán tử chuyển trạng thái, lần lượt đến các trạng thái tiếp theo
cho đến khi gặp được trạng thái đích hoặc không còn trạng thái nào có thể tiếp
tục được nữa. Khi áp dụng các phương pháp tìm kiếm trong không gian trạng
thái , người ta thường quan tâm đến các vấn đề sau:
• Kỹ thuật tìm kiếm lời giải
• Phương pháp luận của việc tìm kiếm
• Cách thể hiên các nút trong quá trình tìm kiếm (mô tả trạng thái bài toán)
• Việc chọn các toán tử chuyển trạng thái nào để áp dung và có khả năng sử
dụng .phương pháp may rủi trong quá trình tìm kiếm.
Tuy nhiên, không phải các phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các bài
toán phức tạp mà cho từng lớp bài toán. Việc chọn chiến lược tìm kiếm cho bài
toán cụ thể phụ thuộc nhiều vào các đặc trưng của bài toán.
Các thủ tục tìm kiếm điển hình bao gồm:
- Tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth – First Search)
- Tìm kiếm theo chiều sâu (Depth – First Search)
- Tìm kiếm sâu dần (Depthwise Search)
- Tìm kiếm cực tiểu hoá giá thành (Cost minimization Search).
- Tìm kiếm với tri thức bổ sung (Heuristic Search).
1. Phương pháp tìm kiếm theo chiều rộng.
1.1. Kỹ thuật tìm kiếm rộng.
Kỹ thuật tìm kiếm rông là tìm kiếm trên tất cả các nút của một mức trong
không gian bài toán trước khi chuyển sang các nút của mức tiếp theo.

23

Kỹ thuật tìm kiếm rộng bắt đầu từ mức thứ nhất của không gian bài toán,
theo hướng dẫn của luật trọng tài, chẳng hạn “đi từ trái sang phải”. Nếu
không thấy lời giải tại mức này, nó chuyển xuống mức sau để tiếp tục …
đến khi định vị được lời giải nếu có.
1.2. Giải thuật.
Input:
Cây/Đồ thị G = (V,E) với đỉnh gốc là n0 (trạng thái đầu)
Tập đích Goals
Output:
Một đường đi p từ n0 đến một đỉnh n* ∈ Goals
Method:
Sử dụng hai danh sách hoạt động theo nguyên tắc FIFO (queue) MO và
DONG
Procedure BrFS; (Breadth First Search)
Begin
Append(MO,no)
DONG=null;
While MO <> null do
begin
n:= Take(MO);
if n∈ DICH then exit;
Append(DONG, n);
For m∈ T(n) and m∉DONG+MO do
Append(MO, m);
end;
Write (‘Không có lời giải’);
End;

24

Chú ý: Thủ tục Append(MO,n0) bổ sung một phần tử vào queue MO.
Hàm Take(MO) lấy một phần tử trong queue MO.
• Nếu G là cây thì không cần dùng danh sách DONG.
1.3.

Đánh giá độ phức tạp của giải thuật tìm kiếm rộng.
Giả sử rằng, mỗi trạng thái khi được xét sẽ sinh ra k ...
Chương 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONG
KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
Quá trình tìm kiếm lời giải của bài toán được biểu diễn trong không gian
trạng thái được xem như quá trình tìm trên đồ thị, xuất phát từ trạng thái ban
đầu, thông qua các toán tử chuyển trạng thái, lần lượt đến các trạng thái tiếp theo
cho đến khi gặp được trạng thái đích hoặc không còn trạng thái nào thể tiếp
tục được nữa. Khi áp dụng các phương pháp tìm kiếm trong không gian trạng
thái , người ta thường quan tâm đến các vấn đề sau:
Kỹ thuật tìm kiếm lời giải
Phương pháp luận của việc tìm kiếm
Cách thể hiên các nút trong quá trình tìm kiếm (mô tả trạng thái bài toán)
Việc chọn c toán tử chuyển trạng thái nào để áp dung khả năng sử
dụng .phương pháp may rủi trong quá trình tìm kiếm.
Tuy nhiên, không phải các phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các bài
toán phức tạp cho từng lớp bài toán. Việc chọn chiến lược tìm kiếm cho bài
toán cụ thể phụ thuộc nhiều vào các đặc trưng của bài toán.
Các thủ tục tìm kiếm điển hình bao gồm:
- Tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth – First Search)
- Tìm kiếm theo chiều sâu (Depth – First Search)
- Tìm kiếm sâu dần (Depthwise Search)
- Tìm kiếm cực tiểu hoá giá thành (Cost minimization Search).
- Tìm kiếm với tri thức bổ sung (Heuristic Search).
1. Phương pháp tìm kiếm theo chiều rộng.
1.1. Kỹ thuật tìm kiếm rộng.
Kỹ thuật tìm kiếm rông tìm kiếm trên tất cả các nút của một mức trong
không gian bài toán trước khi chuyển sang các nút của mức tiếp theo.
23
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Người đăng: doanthihong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
giáo trình trí tuệ nhân tạo 9 10 970