Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi doanthihong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
BIỂU DIỄN BÀI TOÁN
TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
1. Đặt vấn đề.
Khi giải quyết bài toán bằng phương pháp tìm kiếm, trước hết ta phải xác
định không gian tìm kiếm bao gồm tất cả các đối tượng trên đó thực hiện việc
tìm kiếm.
Một phương pháp biểu diễn vấn đề phù hợp là sử dụng các khái niệm trạng
thái (state) và toán tử (operator).
Phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên khái niệm trạng thái và toán tử được
gọi là cách tiếp cận giải quyết vấn đề nhờ không gian trạng thái.
2. Mô tả trạng thái
Giải bài toán trong không gian trạng thái, trước hết phải xác định dạng mô tả
trạng thái bài toán sao cho bài toán trở nên đơn giản hơn, phù hợp bản chất vật
lý của bài toán (Có thể sử dụng các xâu ký hiệu, véctơ, mảng hai chiều, cây,
danh sách).
Mỗi trạng thái chính là mỗi hình trạng của bài toán, các tình trạng ban đầu và
tình trạng cuối của bài toán gọi là trạng thái đầu và trạng thái cuối.
Ví dụ 1. Bài toán đong nước
Cho 2 bình có dung tích lần lượt là m và n (lit). Với nguồn nước không
hạn chế, dùng 2 bình trên để đong k lit nước. Không mất tính tổng quát có thể
giả thiết k <= min(m,n).
Tại mỗi thời điểm xác định, lượng nước hiện có trong mỗi bình phản ánh
bản chất hình trạng của bài toán ở thời điểm đó.
- Gọi x là lượng nước hiện có trong bình dung tích m và y là lượng nước
hiện có trong bình dung tích n. Như vậy bộ có thứ tự (x,y) có thể xem là trạng
thái của bài toán. Với cách mô tả như vậy, các trạng thái đặc biệt của bài toán sẽ là:
- Trạng thái đầu: (0,0)
- Trạng thái cuối: (x,k) hoặc (k,y), 0 ≤ x ≤ m , 0 ≤ y ≤ n
12

Ví dụ 2. Bài toán trò chơi 8 số
Trong bảng ô vuông 3 hàng, 3 cột , mỗi ô chứa một số nằm trong phạm vi
từ 1 đến 8 sao cho không có 2 ô có cùng giá trị, có một ô trong bảng bị trống
(không chứa giá trị nào cả. Xuất phát từ một sắp xếp nào đó các số trong bảng,
hãy dịch chuyển ô trống sang phải, sang trái, lên trên hoặc xuống dưới (nếu có
thể được) để đưa về bảng ban đầu về bảng qui ước trước. Chẳng hạn Hình 1.
dưới đây là bảng xuất phát và Hình 2. là bảng mà ta phải thực hiện các bước di
chuyển ô trống để đạt được.
2 8 3
1 6 4
7
5
Hình 1.
1 2 3
8
4
7 6 5
Hình 2.
Giá trị các phần tử trong bảng xác định trạng thái bài toán. Vì vậy có thể
mô tả trạng thái của bài toán bằng một ma trận A 3*3= (aij) , aij∈{0..8}, aij < > akl,
∀i<>k, j<> l
- Trạng thái đầu của bài toán là ma trận
2

1
7


8
6
0

3

4
5


- Trạng thái cuối là ma trận
1

8
7


2
0
6

3

4
5


Có thể phát biểu dạng tổng quát của bài toán này (Trò chơi n2-1 số)
Ví ...
Chương 1
BIỂU DIỄN BÀI TOÁN
TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
1. Đặt vấn đề.
Khi giải quyết bài toán bằng phương pháp tìm kiếm, trước hết ta phải xác
định không gian tìm kiếm bao gồm tất cả các đối tượng trên đó thực hiện việc
tìm kiếm.
Một phương pháp biểu diễn vấn đ phù hợp sử dụng các khái niệm trạng
thái (state) và toán tử (operator).
Phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên khái niệm trạng thái toán tử được
gọi là cách tiếp cận giải quyết vấn đề nhờ không gian trạng thái.
2. Mô tả trạng thái
Giải bài toán trong không gian trạng thái, trước hết phải xác định dạng tả
trạng thái bài toán sao cho bài toán trở nên đơn giản hơn, phù hợp bản chất vật
của bài toán (Có thể sử dụng các xâu hiệu, véctơ, mảng hai chiều, cây,
danh sách).
Mỗi trạng thái chính là mỗi hình trạng của bài toán, các tình trạng ban đầu và
tình trạng cuối của bài toán gọi là trạng thái đầu và trạng thái cuối.
Ví dụ 1. Bài toán đong nước
Cho 2 bình dung tích lần lượt m n (lit). Với nguồn nước không
hạn chế, dùng 2 bình trên để đong k lit nước. Không mất tính tổng quát thể
giả thiết k <= min(m,n).
Tại mỗi thời điểm xác định, lượng nước hiện trong mỗi bình phản ánh
bản chất hình trạng của bài toán ở thời điểm đó.
- Gọi x lượng nước hiện có trong bình dung tích m y lượng nước
hiện trong bình dung tích n. Như vậy bộ thứ tự (x,y) thể xem trạng
thái ca bài tn. Vi cách mô tả n vậy, các trạng thái đặc biệt của i toán s là:
- Trạng thái đầu: (0,0)
- Trạng thái cuối: (x,k) hoặc (k,y), 0 x m , 0 y n
12
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Người đăng: doanthihong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
giáo trình trí tuệ nhân tạo 9 10 136