Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Trí tuệ nhân

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình
Trí tuệ nhân tạo

F-

w

y
k
lic

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................6
NHẬP MÔN............................................................................................................8

PHẦN I
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM
Chương 1. CÁC CHIẾN THUẬT TÌM KIẾM MÙ..................................16
1.1.

Biểu diễn vấn đề trong không gian trạng thái.......................16

1.2.

Các chiến lược tìm kiếm.......................................................19

1.3.

Các chiến lược tìm kiếm mù.................................................22
1.3.1. Tìm kiếm theo bề rộng...............................................22
1.3.2. Tìm kiếm theo độ sâu.................................................24
1.3.3. Các trạng thái lặp........................................................25
1.3.4. Tìm kiếm sâu lặp........................................................26

1.4.

Quy vấn đề về các vấn đề con.

Tìm kiếm trên đồ thị và/hoặc..........................................................27
1.4.1. Quy vấn đề về các vấn đề con....................................27
1.4.2. Đồ thị và/hoặc............................................................30
1.4.3. Tìm kiếm trên đồ thị và/hoặc.....................................34

Chương 2. CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM KINH NGHIỆM................36
2.1.

Hàm đánh giá và tìm kiếm thiếu kinh nghiệm.....................36

2.2.

Tìm kiếm tốt nhất - đầu tiên.................................................37

2.3.

Tìm kiếm leo đồi..................................................................40

2.4.

Tìm kiếm BEAM..................................................................41

.d o

o

w

c

m

C

m

1

o

c u -tr

.
ack

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

Phần II. TRI THỨC VÀ LẬP LUẬN

w

w

.d o

w

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

O
W

XC

er

PD

h a n g e Vi
e

!

XC

er

PD

F-

c u -tr a c k

.c

F-

w

y
k
lic

Chương 3. CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM TỐI ƯU.............................42
3.1.

Tìm đường đi ngắn nhất.......................................................42
3.1.1. Thuật toán A*

..........................................44

3.1.2. Thuật toán tìm kiếm nhánh – và – cận.......................46
3.2.

Tìm đối tượng tốt nhất..........................................................48
3.2.1. Tìm kiếm leo đồi........................................................49
3.2.2. Tìm kiếm gradient......................
Giáo trình
Trí tuệ nhân tạo
Giáo trình Trí tuệ nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Trí tuệ nhân - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Trí tuệ nhân 9 10 785