Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Turbo Pascal

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gi¸o tr×nh Turbo pascal

ch¬ng I
Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n
1. Ng«n ng÷ lËp tr×nh
a. LËp tr×nh lµ g× ?
LËp tr×nh lµ c¸c thao t¸c ®a ý nghÜ cña con ngêi theo mét tr×nh tù cã hÖ thèng vµo m¸y tÝnh,
yªu cÇu m¸y tÝnh thùc hiÖn.
b. Ng«n ng÷ lËp tr×nh
Lµ c¸c phÇn mÒm mµ nhê ®ã c¸c kü thuËt viªn m« pháng l¹i c¸c thao t¸c trªn ng«n ng÷ ®ã
th«ng qua c¸c qui t¾c qui íc mµ ng«n ng÷ ®Ò ra. Ng«n ng÷ lËp tr×nh cã chøc n¨ng chuyÓn toµn bé
ch¬ng tr×nh sang m· m¸y ®Ó m¸y tÝnh cã thÓ thùc hiÖn vµ ®a ra kÕt qu¶.
2. Bµi to¸n tin häc vµ c¸ch gi¶i quyÕt
a. Bµi to¸n tin häc lµ g×?
Bµi to¸n trong Tin häc kh«ng dïng ®Ó chØ mét bµi to¸n cô thÓ, mµ chØ mét líp c¸c bµi to¸n cô
thÓ thuéc cïng mét lo¹i. Mét bµi to¸n tin häc ®îc cÊu t¹o bëi hai yÕu tè sau:
+ Th«ng tin vµo (Input): Lµ c¸c th«ng tin ta cã.
+ Th«ng tin ra (Output): Lµ c¸c th«ng tin cÇn t×m hoÆc c©u tr¶ lêi cÇn thiÕt
VÝ dô: §Ó gi¶i bµi to¸n tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c b»ng c«ng thøc S=a*h/2.
+ Th«ng tin vµo: Lµ c¹nh ®¸y a vµ ®êng cao h
+ Th«ng tin ra : Lµ diÖn tÝch tam gi¸c S hoÆc lµ dßng th«ng b¸o d÷ liÖu kh«ng hîp lÖ.
b. ThuËt to¸n (algorithm)
ThuËt to¸n lµ mét qu¸ tr×nh gåm mét d·y h÷u h¹n c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n ®îc s¾p xÕp theo mét
tr×nh tù x¸c ®Þnh sao cho theo ®ã tõ Input cña bµi to¸n ta sÏ t×m ®îc Output hoÆc kh¼ng ®Þnh kh«ng
cã Output nh bµi to¸n ®ßi hái. ChØ nh÷ng qu¸ tr×nh nh vËy míi cã kh¶ n¨ng chuyÓn giao m¸y tÝnh
thùc hiÖn ®îc.
VÝ dô: Trë l¹i bµi to¸n tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c, thuËt to¸n nh sau:
+ Bíc 1: Cho gi¸ trÞ cña c¹nh ®¸y a vµ ®êng cao h
+ Bíc 2: KiÓm tra
- NÕu a>0 vµ h>0 th× ®i tÝnh diÖn tÝch theo c«ng thøc S=a*h/2 vµ xuèng bíc 3
- Ngîc l¹i th«ng b¸o d÷ liÖu kh«ng hîp lÖ vµ quay vÒ bíc 1
+ Bíc 3: In diÖn tÝch S.
c. M« t¶ thuËt to¸n qua s¬ ®å

__16__

Gi¸o tr×nh Turbo pascal
§Ó m« t¶ mét c¸ch trùc quan h¬n vÒ thuËt to¸n ngêi ta dïng s¬ ®å khèi. Qua s¬ ®å khèi ngêi
lËp tr×nh cã thÓ quan s¸t c¸c bíc cña thuËt to¸n còng nh dßng th«ng tin h×nh thµnh vµ biÕn ®æi trong
qu¸ tr×nh thuËt to¸n lµm viÖc.
ViÖc thÓ hiÖn thuËt to¸n ngêi ta qui íc dïng c¸c khèi sau ®Ó thÓ hiÖn.
- ThÓ hiÖn sù b¾t ®Çu vµ kÕt thc ch¬ng tr×nh
- ThÓ hiÖn viÖc nhËp, xuÊt d÷ liÖu.
- Chøa c¸c c«ng thøc,c©u lÖnh tÝnh to¸n
- Chøa c¸c biÓu thøc ®iÒu kiÖn, vµ ®Ó rÏ nh¸nh ch¬ng
tr×nh.

- Dïng ®Ó gäi ch¬ng tr×nh con
DÉn híng ch¬ng tr×nh vµ nèi c¸c khèi trong thuËt to¸n
víi nhau

3. CÊu tróc cña mét ch¬ng tr×nh pascal
Mét ch¬ng tr×nh Pascal bao gåm c¸c thµnh phÇn sau:
PhÇn 1: Tªn ch¬ng tr×nh
Lu«n b¾t ®Çu bëi tõ kho¸ Program
PROGRAM

Tªn_ch¬ng_trinh;

PhÇn 2: ...
Gi¸o tr×nh Turbo pascal
ch¬ng I
Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n
1. Ng«n ng÷ lËp tr×nh
a. LËp tr×nh lµ g× ?
LËp tr×nh c¸c thao t¸c ®a ý nghÜ cña con ngêi theo mét tr×nh thèng vµo m¸y tÝnh,
yªu cÇu m¸y tÝnh thùc hiÖn.
b. Ng«n ng÷ lËp tr×nh
c¸c phÇn mÒm nhê ®ã c¸c thuËt viªn pháng l¹i c¸c thao t¸c trªn ng«n ng÷ ®ã
th«ng qua c¸c qui t¾c qui íc ng«n ng÷ ®Ò ra. Ng«n ng÷ lËp tr×nh chøc n¨ng chuyÓn toµn
ch¬ng tr×nh sang m· m¸y ®Ó m¸y tÝnh cã thÓ thùc hiÖn vµ ®a ra kÕt qu¶.
2. Bµi to¸n tin häc vµ c¸ch gi¶i quyÕt
a. Bµi to¸n tin häc lµ g×?
Bµi to¸n trong Tin häc kh«ng dïng ®Ó chØ mét bµi to¸n cô thÓ, mµ chØ mét líp c¸c bµi to¸n cô
thÓ thuéc cïng mét lo¹i. Mét bµi to¸n tin häc ®îc cÊu t¹o bëi hai yÕu tè sau:
+ Th«ng tin vµo (Input): Lµ c¸c th«ng tin ta cã.
+ Th«ng tin ra (Output): Lµ c¸c th«ng tin cÇn t×m hoÆc c©u tr¶ lêi cÇn thiÕt
VÝ dô: §Ó gi¶i bµi to¸n tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c b»ng c«ng thøc S=a*h/2.
+ Th«ng tin vµo: Lµ c¹nh ®¸y a vµ ®êng cao h
+ Th«ng tin ra : Lµ diÖn tÝch tam gi¸c S hoÆc lµ dßng th«ng b¸o d÷ liÖu kh«ng hîp lÖ.
b. ThuËt to¸n (algorithm)
ThuËt to¸n lµ mét qu¸ tr×nh gåm mét d·y h÷u h¹n c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n ®îc s¾p xÕp theo mét
tr×nh x¸c ®Þnh sao cho theo ®ã Input cña bµi to¸n ta t×m ®îc Output hoÆc kh¼ng ®Þnh kh«ng
Output nh bµi to¸n ®ßi hái. ChØ nh÷ng qu¸ tr×nh nh vËy míi kh¶ n¨ng chuyÓn giao m¸y nh
thùc hiÖn ®îc.
VÝ dô: Trë l¹i bµi to¸n tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c, thuËt to¸n nh sau:
+ Bíc 1: Cho gi¸ trÞ cña c¹nh ®¸y a vµ ®êng cao h
+ Bíc 2: KiÓm tra
- NÕu a>0 vµ h>0 th× ®i tÝnh diÖn tÝch theo c«ng thøc S=a*h/2 vµ xuèng bíc 3
- Ngîc l¹i th«ng b¸o d÷ liÖu kh«ng hîp lÖ vµ quay vÒ bíc 1
+ Bíc 3: In diÖn tÝch S.
c. M« t¶ thuËt to¸n qua s¬ ®å
__16__
Giáo trình Turbo Pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Turbo Pascal - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Giáo trình Turbo Pascal 9 10 597