Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình uml

Được đăng lên bởi kahill
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10/09/2012

Trường Đại học công nghiệp Hà Nội

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Gv: Vũ Thị Dương
Email: duongvt01@gmail.com

Bài 3

Mô hình hóa
trường hợp sử dụng

Mục tiêu


Sau khi học xong bài sinh viên nắm được


Khái niệm ca sử dụng



Khái niệm đối tác



Các loại quan hệ trong biểu đồ ca sử dụng



Vẽ được biểu đồ ca sử dụng

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Bài 2 - 3/53

1

10/09/2012

Giới thiệu mô hình hóa UC


Trong pha thu thập yêu cầu và phân tích hệ thống thường phải xây
dựng các biểu đồ cho
Mô hình nghiệp vụ
Mô hình trường hợp sử dụng
Mô hình giao diện người sử dụng







Mô hình trường hợp sử dụng (Use case model) mô tả hệ thống được
sử dụng như thế nào
Use case (UC) hệ thống và tác nhân hệ thống xác định phạm vi hệ thống






UC là những gì bên trong hệ thống
Actor là những gì bên ngoài hệ thống

Biểu đồ UC mô tả tương tác giữa các UC và tác nhân để hình thành chức
năng hệ thống



Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Bài 4 - 4/31

Các khái niệm mô hình hóa UC
Các khái niệm cơ bản









Tác nhân (Actor)
Trường hợp sử dụng (Use case-UC)
Quan hệ (Relationship)
Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)
Biểu đồ trường hợp sử dụng (Use case Diagram)

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Bài 4 - 5/31

Tác nhân


Tác nhân (actor)?






tác nhân (tác nhân ngoài) là một vai trò của một hay
nhiều người, vật thể trong sự tương tác với hệ thống
(Mô tả ai, cái gì tương tác với hệ thống)
Đối tác phải là người (vật thể) có trao đổi thông tin với
hệ thống hay hưởng lợi từ hệ thống và phải có sự tự
trị trong quyết định
Bốn loại:









Đối tác chính: con người sử dụng trực tiếp chức năng
chính hệ thống (khách hàng, giáo viên)
Đối tác phụ: Những người làm công tác quản lý, bảo
dưỡng hệ thống
Thiết bị ngoài: Thiết bị được hệ thống điều khiển
Hệ thống khác: là các hệ thống không thuộc hệ thống
đang xây dựng nhưng có tương tác với nó.

Đặt tên: là danh từ hay cụm danh từ, theo vai
trò, không theo tên cụ thể vì nó là lớp
Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Customer

Bài 4 - 6/31

2

10/09/2012

Tìm kiếm tác nhân như thế nào?


Hãy trả lời các câu hỏi sau để tìm ra tác nhân hệ thống


Ai sẽ sử dụng chức năng chính của hệ thống?



Ai giúp hệ thống làm việc hàng ngày?



Ai quản trị, bảo dưỡng để hệ thống làm việc liên tục?



Hệ thống quản lý thiết bị phần cứng nào?



Hệ thống đang xây dựng tương tác với hệ thống khác nào?



Ai hay cái gì quan tâm đến kết quả hệ thống cho lại?

Phân tích th...
10/09/2012
1
Gv: Vũ Thị Dương
Email: duongvt01@gmail.com
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trường Đại học công nghiệp Hà Nội
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Mô hình hóa
trường hợp sử dụng
Bài 3
Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài 2 - 3/53
Mục tiêu
Sau khi học xong bài sinh viên nắm được
Khái niệm ca sử dụng
Khái niệm đối tác
Các loại quan hệ trong biểu đồ ca sử dụng
Vẽ được biểu đồ ca sử dụng
giáo trình uml - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình uml - Người đăng: kahill
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
giáo trình uml 9 10 558