Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Unix

Được đăng lên bởi Xuan Cuong Trinh
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Copyright(c) by Galaxy CD – http://www.galaxycd.com
1
Mc lc:
PHN 1: UNIX CÔ SÔÛ
Baøi 1. Khôûi ñoäng UNIX
1.1 Baét ñaàu phin laøm vic
1.2 Keát thc phieân laøm vic
1.3 Caùch duøng lnh ca UNIX
Baøi 2. Laøm vic vôùi file.
2.1 Toå chöùc file
2.2 Di chuyeån giöõa caùc thö muïc
2.3 Caùc thao taùc cô sôû vôùi caùc thö muïc
2.4 Caùc thao taùc cô sôû vôùi file thöôøng
Baøi 3. Baûo veä caùc file cuûa ngöôøi söû duïng
3.1 Mtaû ngöôøi söû duïng
3.2 Mtaû nhoùm nôøi söû duïng
3.3 Baûo vcaùc file vaø caùc thö muïc
Baøi 4. Sao, chuyeån, lieân kt vaø tìm kieám file
4.1 Sao cheùp file
4.2 Chuyeån vaø ñoåi tn file
4.3 Taïo lieân kt vôùi file
4.4 Tìm kieám file
Baøi 5. Thoâng tin giöõa nhöõng nôøi söû duïng
5.1 Thoâng tin baèng leänh mail
5.2 Thoâng tin baèng leänh write
Baøi 6. Söû duïng chöông trình soaïn thaûo vi
6.1 Khôûi ñoäng vi
6.2 Soaïn thaûo vaên baûn
Baøi 7. Shell script
7.1 Quaûn ltieán trình
7.2 Laäp caùch thöùc cho shell script
7.3 Caùc shell UNIX
Baøi 8. Ñoåiôùng (redirection)
8.1 Vaøo/ra chuan
8.2 Chuyeån ñi döõ lieäu giöõa caùc tin trình
Giáo trình Unix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Unix - Người đăng: Xuan Cuong Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Giáo trình Unix 9 10 900