Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình VB.Net

Được đăng lên bởi Khờ
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3729 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tröôøng Cao ñaúng Ngheà Quy Nhôn  Baøi giaûng VB.NET 2010

Trang 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VISUAL STUDIO .NET,
.NET FRAMEWORK
1. Tổng quan về Visual Studio .Net:
Microsoft   Visual   Studio  là   môi   trường   phát   triển   tích   hợp   chính   (Integrated 
Development Environment (IDE) được phát triển từ Microsoft. Đây là một loại phần mềm 
máy tính có công dụng giúp đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Các môi 
trường phát triển hợp nhất thường bao gồm:
­ Một trình soạn thảo mã (source code editor): dùng để viết mã.
­ Trình biên dịch (compiler) và/hoặc trình thông dịch (interpreter).
­ Công cụ  xây dựng tự  động: khi sử  dụng sẽ  biên dịch (hoặc thông dịch) mã nguồn,  
thực hiện liên kết (linking), và có thể chạy chương trình một cách tự động.
­ Trình gỡ lỗi (debugger): hỗ trợ dò tìm lỗi.
­ Ngoài ra, còn có thể bao gồm hệ thống quản lí phiên bản và các công cụ  nhằm đơn  
giản hóa công việc xây dựng giao diện người dùng đồ họa (GUI).
­ Nhiều môi trường phát triển hợp nhất hiện đại còn tích hợp trình duyệt lớp (class  
browser), trình quản lí đối tượng (object inspector), lược đồ  phân cấp lớp (class hierarchy 
diagram)… để sử dụng trong việc phát triển phần mềm theo hướng đối tượng.
Như vậy, Microsoft Visual Studio được dùng để phát triển console (thiết bị đầu cuối 
­ bàn giao tiếp người máy) và GUI (giao diện người dùng đồ  họa) cùng với các trình ứng  
dụng   như   Windows   Forms,   các   web   sites,   cũng   như   ứng   dụng,   dịch   vụ   web   (web 
applications, and web services). Chúng được phát triển dựa trên một mã ngôn ngữ  gốc  
(native code) cũng như mã được quản lý (managed code) cho các nền tảng được được hỗ 
trợ Microsoft Windows, Windows Mobile, .NET Framework, .NET Compact Framework và 
Microsoft Silverlight.
Visual Studio hỗ  trợ  rất nhiều ngôn ngữ  lập trình, có thể  kể  tên như  sau: C/C++  
(Visual C++), VB.NET (Visual Basic .NET), và C# (Visual C#)… cũng như hỗ trợ các ngôn  
ngữ  khác như  F#, Python, và Ruby; ngoài ra còn hỗ  trợ  cả  XML/XSLT, HTML/XHTML,  
JavaScript và CSS…
Visual Basic .NET (VB.NET) là ngôn ngữ  lập trình khuynh hướng đối tượng (Object  
Oriented Programming Language) do Microsoft thiết kế  lại từ  con s ố  không.  VB.NET  
không kế  thừa VB6 hay bổ  sung, phát triển từ  VB6 mà là một ngôn ngữ  lập trình hoàn 
toàn mới trên nền Microsoft's .NET Framework. Do đó, nó cũng không phải là VB phiên 
bản 7. Thật sự, đây là ngôn ngữ  lập trình mới và rất lợi hại, không những lập nền tảng  
vững ...
Tröôøng Cao ñaúng Ngheà Quy Nhôn  Baøi giaûng VB.NET 2010 Trang 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VISUAL STUDIO .NET,
.NET FRAMEWORK
1. Tổng quan về Visual Studio .Net:
Microsoft Visual Studio là môi tr ng phát tri n tích h p chính (Integratedườ
Development Environment (IDE) đ c phát tri n t Microsoft. Đây là m t lo i ph n m mượ
máy tính có công d ng giúp đ các l p trình viên trong vi c phát tri n ph n m m. Các môi
tr ng phát tri n h p nh t th ng bao g m:ườ ườ
- M t trình so n th o mã (source code editor): dùng đ vi t mã. ế
- Trình biên d ch (compiler) và/ho c trình thông d ch (interpreter).
- Công c xâ y d ng t đ ng: khi s d ng s biên d ch (ho c thông d ch) mã ngu n,
th c hi n liên k t (linking), và có th ch y ch ng trình m t cách t đ ng. ế ươ
- Trình g l i (debugger): h tr dò tìm l i.
- Ngoài ra, còn có th bao g m h th ng qu n lí phiên b n và các công c nh m đ n ơ
gi n hóa công vi c xây d ng giao di n ng i dùng đ h a (GUI). ườ
- Nhi u môi tr ng phá t tri n h p nh t hi n đ i còn tích h p trình duy t l p (class ườ
browser), trình qu n lí đ i t ng (object inspector), l c đ phân c p l p (class hierarchy ượ ượ
diagram)… đ s d ng trong vi c phát tri n ph n m m theo h ng đ i t ng.ể ử ướ ượ
Nh v y, ư Microsoft Visual Studio đ c dùng đ phát tri n console (thi t b đ u cu iượ ế
- bàn giao ti p ng i máy) và GUI (giao di n ng i dùng đ h a) cùng v i các trình ngế ườ ườ
d ng nh Windows Forms, các web sites, cũng nh ng d ng, d ch v web (web ư ư
applications, and web services). Chúng đ c phát tri n d a trên m t mã ngôn ng g cượ
(native code) cũng nh mã đ c qu n lý (managed code) cho các n n t ng đ c đ c hư ượ ượ ượ
tr Microsoft Windows, Windows Mobile, .NET Framework, .NET Compact Framework và
Microsoft Silverlight.
Visual Studio h tr r t nhi u ngôn ng l p trình, có th k tên nh sau: C/C++ ư
(Visual C++), VB.NET (Visual Basic .NET), và C# (Visual C#)… cũng nh h tr các ngônư
ng khác nh F#, Python, và Ruby; ngoài ra còn h tr c XML/XSLT, HTML/XHTML, ư
JavaScript và CSS…
Visual Basic .NET (VB.NET) là ngôn ng l p trình khuynh h ng đ i t ng (Objectữ ậ ướ ượ
Oriented Programming Language) do Microsoft thi t k l i t con s không. VB.NETế ế
không k th a VB6 hay b sung, phát tri n t VB6 mà là m t ngôn ng l p trình hoànế
toàn m i trên n n Microsoft's .NET Framework. Do đó, nó cũng không ph i là VB phiên
b n 7. Th t s , đây là ngôn ng l p trình m i và r t l i h i, không nh ng l p n n t ng ữ ậ
v ng ch c theo ki u m u đ i t ng nh các ngôn ng l p trình hùng m nh khác đã vang ượ ư
danh C++, Java mà còn d h c, d phát tri n và còn t o m i c h i hoàn h o đ giúp ta ơ
gi i đáp nh ng v n đ khúc m c khi l p trình. H n n a, dù không khó khăn gì khi c n ơ
tham kh o, h c h i hay đào sâu nh ng gì x y ra bên trong ... h u tr ng OS, VB.NET giúp ư
ta đ i phó v i các ph c t p khi l p trình trên n n Windows và do đó, ta ch t p trung công
s c vào các v n đ liên quan đ n d án, công vi c hay doanh nghi p mà thôi. ế
N u ta đ ý tên c a Visual Basic .NET (VB.NET), ta th y ngay ngôn ng l p trình nàyế
chuyên tr t o ng d ng (application) dùng trong m ng, liên m ng hay trong Internet. Tuy
nhiên, khi h c b t c m t ngôn ng l p trình m i nào, ta cũng c n ... "t p đi tr c khi t p ướ
Giáo trình VB.Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình VB.Net - Người đăng: Khờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Giáo trình VB.Net 9 10 482