Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình VB

Được đăng lên bởi Hồ Xuân Tiếp
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trung tâm Tin học 14-Bà Triệu

Lập trình Visual Basic

BÀI 1. CƠ BẢN VỀ VISUAL BASIC
I. Giới thiệu về Visual Basic
Visual Basic (Visual Basic) là sản phẩm của Microsoft, một thành phần phần của
bộ Visual Studio.
Chức năng: Là một ngôn ngữ lập trình dùng để xây dựng các ứng dụng chạy trên
môi trường Windows.
Đặc điểm: Trực quan, cung cấp các công cụ thuận lợi cho việc tạo các giao diện.
Cài đặt: từ đĩa CD VB6.0, chạy file setup, thực hiện các bước theo hướng dẫn.
Khởi động: Start/Programs/Microsoft Visual Basic 6.0/Microsoft V Basic 6.0
Phiếu New: standard EXE tạo mới một ứng dụng (Project). Phiếu Existing: mở
ứng dụng đã có.
Cửa sổ giao diện của Visual Basic thường có các cửa sổ con, qui định việc ẩn
hiện bằng các thao tác:
- View/Project Explorer: trình bày các thành phần của một ứng dụng.
- View/Properties Window: trình bày các thuộc tính của đối tượng được chọn.
- View/ Form Layout Window: quy định vị trí xuất hiện của cửa sổ kết quả.
Mỗi ứng dụng là một chương trình bao gồm các chương trình con tương ứng với
từng sự kiện. Chọn View/Code để viết và xem mã lệnh của các chương trình con
này. Chọn View/Object để thiết kế giao diện cho ứng dụng. VB lưu giữ các thông
tin của một ứng dụng bằng nhiều tập tin .FRM (nội dung form), .VBP (chương trình
chính),…Vì vậy nên tạo thư mục riêng cho từng ứng dụng.
II. Các thao tác cơ bản khi xây dựng ứng dụng
1. Tạo mới một ứng dụng, mở một ứng dụng sẵn có: thao tác như đã nói trong
mục trên.
2. Lưu một ứng dụng: chọn biểu tượng Save Project, đặt tên cho các tập tin .FRM,
.VBP. Chú ý rằng phục vụ cho cùng một ứng dụng có nhiều tập tin.
3. Tạo một đối tượng (ô điều khiển): chọn loại đối tượng trong Toolbox rồi vẽ lên
form.
4. Quy định thuộc tính cho đối tượng: chọn đối tượng, chọn thuộc tính, xác lập giá
trị cho thuộc tính trong Properties Window.
5. Viết mã lệnh: nhắp đúp lên đối tượng hoặc View/Code rồi viết mã lệnh tương
ứng. Trên cửa sổ Code có thể chọn đối tượng và sự kiện của đối tượng trên các
combobox.
6. Chạy chương trình: F5 hoặc chọn Run/start hoặc chọn nút start trên thanh công
cụ.
7. Thoát khỏi VB: như các ứng dụng khác trên windows
III. Các khái niệm cơ bản.
10A, 14 Bà Triệu, Quy Nhơn. 056-821483

Trang 1

Trung tâm Tin học 14-Bà Triệu

Lập trình Visual Basic

1. Đối tượng và các khái niệm liên quan.
Hoạt động của một chương trình VB hầu như đều liên quan đến một số các đối
tượng nào đó. Các đối tượng này có thể là Form, có thể là các ô điều khiển như
Label, Textbox, Command Button,…Một đối tượng có thể có ...
Trung tâm Tin hc 14-Bà Triu Lp trình Visual Basic
10A, 14 Bà Triu, Quy Nhơn. 056-821483 Trang 1
BÀI 1. CƠ BN V VISUAL BASIC
I. Gii thiu v Visual Basic
Visual Basic (Visual Basic) là sn phm ca Microsoft, mt thành phn phn ca
b Visual Studio.
Chc năng: Là mt ngôn ng lp trình dùng để xây dng các ng dng chy trên
môi trường Windows.
Đặc đim: Trc quan, cung cp các công c thun li cho vic to các giao din.
Cài đặt: t đĩa CD VB6.0, chy file setup, thc hin các bước theo hướng dn.
Khi động: Start/Programs/Microsoft Visual Basic 6.0/Microsoft V Basic 6.0
Phiếu New: standard EXE t
o mi mt ng dng (Project). Phiếu Existing: m
ng dng đã có.
Ca s giao din ca Visual Basic thường có các ca s con, qui định vic n
hin bng các thao tác:
- View/Project Explorer: trình bày các thành phn ca mt ng dng.
- View/Properties Window: trình bày các thuc tính ca đối tượng được chn.
- View/ Form Layout Window: quy định v trí xut hin ca ca s kết qu.
Mi ng dng là mt chương trình bao g
m các chương trình con tương ng vi
tng s kin. Chn View/Code để viết và xem mã lnh ca các chương trình con
này. Chn View/Object để thiết kế giao din cho ng dng. VB lưu gi các thông
tin ca mt ng dng bng nhiu tp tin .FRM (ni dung form), .VBP (chương trình
chính),…Vì vy nên to thư mc riêng cho tng ng dng.
II. Các thao tác cơ bn khi xây dng ng dng
1. To mi mt ng d
ng, m mt ng dng sn có: thao tác như đã nói trong
mc trên.
2. Lưu mt ng dng: chn biu tượng Save Project, đặt tên cho các tp tin .FRM,
.VBP. Chú ý rng phc v cho cùng mt ng dng có nhiu tp tin.
3. To mt đối tượng (ô điu khin): chn loi đối tượng trong Toolbox ri v lên
form.
4. Quy định thuc tính cho đối tượng: chn đối tượng, chn thu
c tính, xác lp giá
tr cho thuc tính trong Properties Window.
5. Viết mã lnh: nhp đúp lên đối tượng hoc View/Code ri viết mã lnh tương
ng. Trên ca s Code có th chn đối tượng và s kin ca đối tượng trên các
combobox.
6. Chy chương trình: F5 hoc chn Run/start hoc chn nút start trên thanh công
c.
7. Thoát khi VB: như các ng dng khác trên windows
III. Các khái nim cơ bn.
Giáo Trình VB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình VB - Người đăng: Hồ Xuân Tiếp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo Trình VB 9 10 848