Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Verilog HDL

Được đăng lên bởi Tieen Duong
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 4424 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Giáo trình
Verilog HDL

Verilog Hardware Description Language
NỘI DUNG
Chương1. Dẫn nhập thiết kế hệ thống số với Verilog
Khi kích thước và ñộ phức tạp của hệ thống thiết kế ngày càng tăng,
nhiều công cụ hỗ trợ thiết kế trên máy tính (CAD) ñược sử dụng vào quá
trình thiết kế phần cứng. Thời kì ñầu, những công cụ mô phỏng và tạo ra
phần cứng ñã ñưa ra phương pháp thiết kế, kiểm tra, phân tích, tổng hợp và
tự ñộng tạo ra phần cứng một cách phức tạp. Sự phát triển không ngừng
của những công cụ thiết kế một cách tự ñộng là do sự phát triển của những
ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDLs) và những phương pháp thiết kế dựa trên
những ngôn ngữ này. Dựa trên những ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDLs),
những công cụ CAD trong thiết kế hệ thống số ñược phát triển và sử dụng
rộng rãi bởi những kĩ sư thiết kế phần cứng. Hiện tại, người ta vẫn ñang
tiếp tục nghiên cứu ñể tìm ra những ngôn ngữ mô tả phần cứng tốt hơn và
trừu tượng hơn. Một trong những ngôn ngữ mô tả phần cứng ñược sử dụng
rộng rãi nhất ñó là ngôn ngữ Verilog HDL. Do ñược chấp nhận rộng rãi
trong ngành công nghiệp thiết kế số, Verilog ñã trở thành một kiến thức
ñược ñòi hỏi phải biết ñối với những kĩ sư cũng như sinh viên làm việc và
học tập trong lĩnh vực phần cứng máy tính.
Trong chương này, ta sẽ trình bày những công cụ và môi trường làm
việc có sẵn tương thích với ngôn ngữ Verilog mà một kĩ sư thiết kế có thể
sử dụng trong qui trình thiết kế tự ñộng của mình ñể giúp ñẩy nhanh tiến ñộ
thiết kế. Chúng ta sẽ thảo luận từng bước về thiết kế phân cấp, thiết kế mức
cao từ việc mô tả thiết kế bằng ngôn ngữ Verilog ñến việc tạo ra phần cứng
của thiết kế ñó. Những qui trình và những từ khóa chuyên môn cũng sẽ
ñược minh họa ở phần này. Kế tiếp, chúng ta cũng sẽ thảo luận những công
Lâm Đức Khải

University of Information Technology

Page 1

Verilog Hardware Description Language
cụ CAD hiện có tương thích với Verilog và chức năng của nó trong môi
trường thiết kế tự ñộng. Phần cuối cùng của chương này sẽ nói về một số
ñặc tính của Verilog khiến nó trở thành một ngôn ngữ ñược nhiều kĩ sư
thiết kế phần cứng lựa chọn.
1.1 Qui trình thiết kế số
Trong thiết kế một hệ thống số sử dụng môi trường thiết kế tự ñộng,
qui trình thiết kế bắt ñầu bằng việc mô tả thiết kế tại nhiều mức ñộ trừu
tượng khác nhau và kết thúc bằng việc tạo ra danh sách các linh kiện cũng
như các ñường kết nối giữa các linh kiện với nhau ( netlist) cho một mạch
tích hợp với ứng dụng cụ thể (ASIC), mạch in ( layout) cho một mạch tích
hợp theo yêu cầu khách hà...
Giáo trình
Verilog HDL
Giáo trình Verilog HDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Verilog HDL - Người đăng: Tieen Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Giáo trình Verilog HDL 9 10 126