Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
--- oOo ---

GIÁO TRÌNH

VI ĐIỀU KHIỂN
Tác giả: ThS. PHẠM HÙNG KIM KHÁNH

03/2008

Sưu tầm bởi: 

Giáo trình vi xử lý

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Vi điều khiển được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức
về họ vi điều khiển MCS-51, cách thức lập trình điều khiển, nạp chương trình
và thiết kế phần cứng điều khiển thiết bị.
Giáo trình được sử dụng cho khóa học 45 tiết dành cho sinh viên hệ đại học
Khoa Điện Điện tử trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM.
Bố cục giáo trình gồm 4 chương dựa theo đề cương môn học Kỹ thuật Vi điều
khiển dành cho sinh viên ngành Điện Tử Viễn Thông:
Chương 1. Tổng quan về họ vi điều khiển MCS-51
Chương 2. Lập trình hợp ngữ
Chương 3. Các hoạt động của họ vi điều khiển MCS-51
Chương 4. Các ứng dụng
Phụ lục 1: Tóm tắt tập lệnh
Phụ lục 2: Mô tả tập lệnh
PHẠM HÙNG KIM KHÁNH

i

Sưu tầm bởi: 

Giáo trình vi xử lý

MỤC LỤC
Chương 1: Tổng quan về họ MCS-51 .......................................................................... 1
1. Giới thiệu ..................................................................................................................... 1
2. Vi điều khiển AT89C51 .............................................................................................. 1
2.1. Sơ đồ .............................................................................................................. 2
2.2. Định thì chu kỳ máy ...................................................................................... 6
2.3. Tổ chức bộ nhớ .............................................................................................. 8
2.4. Các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR – Special Function Registers) ...... 17
2.5. Cấu trúc port ................................................................................................ 21
2.6. Hoạt động Reset .......................................................................................... 22
2.7. Các vấn đề khác ........................................................................................... 23
Bài tập chương 1 ............................................................................................................ 34
Chương 2: Lập trình hợp ngữ .................................................................................... 35
1. Các phương pháp định địa chỉ .............................................................................
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
B GIÁO DC & ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGH
THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA ĐIN – ĐIN T
--- oOo ---
GIÁO TRÌNH
VI ĐIU KHIN
Tác gi: ThS. PHM HÙNG KIM KHÁNH
03/2008
GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 9 10 9