Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi xử lý

Được đăng lên bởi Võ Thành Đạt
Số trang: 245 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: Giới thiệu chung về bộ vi xử lý.

Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM.

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ VI XỬ LÝ
I. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC BỘ VI XỬ LÝ:
1. Thế hệ 1 (1971 - 1973):
Đặc điểm chung của các vi xử lý thế hệ này:
• Bus dữ liệu: 4 bit.
• Bus địa chỉ: 12 bit.
• Công nghệ chế tạo: PMOS.
• Tốc độ thực hiện lệnh: 10 – 60 µs/lệnh với fCLOCK = 0,1 – 0,8 MHz.
Một số bộ vi xử lý đặc trưng cho thế hệ này: 4040 (Intel), PPS-4 (Rockwell
International), …
2. Thế hệ 2 (1974 - 1977):
Đặc điểm chung của các vi xử lý thế hệ này:
• Bus dữ liệu: 8 bit.
• Bus địa chỉ: 16 bit.
• Công nghệ chế tạo: NMOS hoặc CMOS.
• Tốc độ thực hiện lệnh: 1 – 8 µs/lệnh với fCLOCK = 1 – 5 MHz.
Một số bộ vi xử lý đặc trưng cho thế hệ này: 6502 (Mos Technology), 6800/6809
(Motorola), 8080/8085 (Intel), Z80 (Zilog), …
3. Thế hệ 3 (1978 - 1982):
Đặc điểm chung của các vi xử lý thế hệ này:
• Bus dữ liệu: 16 bit.
• Bus địa chỉ: 20 - 24 bit.
• Công nghệ chế tạo: HMOS.
• Tốc độ thực hiện lệnh: 0,1 – 1 µs/lệnh với fCLOCK = 5 – 10 MHz.
Một số bộ vi xử lý đặc trưng cho thế hệ này: 68000 / 68010 (Motorola), 8086 / 80186 /
80286 (Intel), …
4. Thế hệ 4 (1983 - nay):
Đặc điểm chung của các vi xử lý thế hệ này:
• Bus dữ liệu: 32 - 64 bit.
• Bus địa chỉ: 32 bit.
• Công nghệ chế tạo: HCMOS.
• Tốc độ thực hiện lệnh: 0,01 – 0,1 µs với fCLOCK = 20 – 100 MHz.
Một số bộ vi xử lý đặc trưng cho thế hệ này: 68020 / 68030 / 68040 / 68060 (Motorola),
80386 / 80486 / Pentium (Intel), …
II. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT HỆ VI XỬ LÝ:
Định nghĩa hệ vi xử lý:
• Khả năng được lập trình để thao tác trên các dữ liệu mà không cần sự can thiệp của
con người.
Giaùo trình Vi xöû lyù.

1

Bieân soaïn: Phaïm Quang Trí

Chương 1: Giới thiệu chung về bộ vi xử lý.

Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM.

• Khả năng lưu trữ và phục hồi dữ liệu.
Tổng quát, hệ vi xử lý gồm:
• Phần cứng (Hardware): các thiết bị ngoại vi → để giao tiếp với con người.
• Phần mềm (Software): chương trình → để xử lý dữ liệu.

CPU (Central Processing Unit): đơn vị xử lý trung tâm.
RAM (Random Access Memory): bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.
ROM (Read Only Memory): bộ nhớ chỉ đọc.
Interface Circuitry: mạch điện giao tiếp.
Peripheral Devices (Input): các thiết bị ngoại vi (thiết bị nhập).
Peripheral Devices (Output): các thiết bị ngoại vi (thiết bị xuất).
Address bus: bus địa chỉ.
Data bus: bus dữ liệu.
Control bus: bus điều khiển.
III. ĐƠN VỊ XỬ LÝ TRUNG TÂM:
CPU đóng vai trò chủ đạo trong hệ vi xử lý, nó quản lý tất cả các hoạt động của hệ và
thực hiện tất cả các thao tác trê...
Chương 1: Giới thiệu chung về bộ vi xử lý. Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM.
Giaùo trình Vi xöû lyù. 1 Bieân soaïn: Phaïm Quang Trí
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ VI XỬ LÝ
I. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC BỘ VI XỬ LÝ:
1. Thế hệ 1 (1971 - 1973):
Đặc điểm chung của các vi xử lý thế hệ này:
Bus dữ liệu: 4 bit.
Bus địa chỉ: 12 bit.
Công nghệ chế tạo: PMOS.
Tốc độ thực hiện lệnh: 10 – 60 µs/lệnh với f
CLOCK
= 0,1 – 0,8 MHz.
Một số bộ vi xử đặc trưng cho thế hệ y: 4040 (Intel), PPS-4 (Rockwell
International), …
2. Thế hệ 2 (1974 - 1977):
Đặc điểm chung của các vi xử lý thế hệ này:
Bus dữ liệu: 8 bit.
Bus địa chỉ: 16 bit.
Công nghệ chế tạo: NMOS hoặc CMOS.
Tốc độ thực hiện lệnh: 1 – 8 µs/lệnh với f
CLOCK
= 1 – 5 MHz.
Một số bộ vi xử đặc trưng cho thế hệ này: 6502 (Mos Technology), 6800/6809
(Motorola), 8080/8085 (Intel), Z80 (Zilog), …
3. Thế hệ 3 (1978 - 1982):
Đặc điểm chung của các vi xử lý thế hệ này:
Bus dữ liệu: 16 bit.
Bus địa chỉ: 20 - 24 bit.
Công nghệ chế tạo: HMOS.
Tốc độ thực hiện lệnh: 0,1 – 1 µs/lệnh với f
CLOCK
= 5 – 10 MHz.
Một số bộ vi xử đặc trưng cho thế hệ y: 68000 / 68010 (Motorola), 8086 / 80186 /
80286 (Intel), …
4. Thế hệ 4 (1983 - nay):
Đặc điểm chung của các vi xử lý thế hệ này:
Bus dữ liệu: 32 - 64 bit.
Bus địa chỉ: 32 bit.
Công nghệ chế tạo: HCMOS.
Tốc độ thực hiện lệnh: 0,01 – 0,1 µs với f
CLOCK
= 20 – 100 MHz.
Một số bộ vi xử lý đặc trưng cho thế hệ này: 68020 / 68030 / 68040 / 68060 (Motorola),
80386 / 80486 / Pentium (Intel),
II. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT HỆ VI XỬ LÝ:
Định nghĩa hệ vi xử lý:
Khả năng được lập trình để thao tác trên các dữ liệu không cần sự can thiệp của
con người.
Giáo trình vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi xử lý - Người đăng: Võ Thành Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
245 Vietnamese
Giáo trình vi xử lý 9 10 395