Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi xử lý: Lập trình hợp ngữ

Được đăng lên bởi cuong-bui
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4467 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình vi xử lý

Lập trình hợp ngữ

CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ
1. Các tập tin .EXE và .COM
DOS chỉ có thể thi hành được các tập tin dạng .COM và .EXE. Tập tin .COM
thường dùng để xây dựng cho các chương trình nhỏ còn .EXE dùng cho các chương
trình lớn.
1.1.
-

Tập tin .COM
Tập tin .COM chỉ có một đoạn nên kích thước tối đa của một tập tin loại
này là 64 KB.
Tập tin .COM được nạp vào bộ nhớ và thực thi nhanh hơn tập tin .EXE
nhưng chỉ áp dụng được cho các chương trình nhỏ.
Chỉ có thể gọi các chương trình con dạng near.

Khi thực hiện tập tin .COM, DOS định vị bộ nhớ và tạo vùng nhớ dài 256
byte ở vị trí 0000h, vùng này gọi là PSP (Program Segment Prefix), nó sẽ chứa các
thông tin cần thiết cho DOS. Sau đó, các mã lệnh trong tập tin sẽ được nạp vào sau
PSP ở vị trí 100h và đưa giá trị 0 vào stack. Như vậy, kích thước tối đa thực sự của
tập tin .COM là 64 KB – 256 byte PSP – 2 byte stack.
Tất cả các thanh ghi đoạn đều chỉ đến PSP và thanh ghi con trỏ lệnh IP chỉ
đến 100h, thanh ghi SP có giá trị 0FFFEh.
1.2.
-

Tập tin .EXE
Nằm trong nhiều đoạn khác nhau, kích thước thông thường lớn hơn 64
KB.
Có thể gọi được các chương trình con dạng near hay far.
Tập tin .EXE chứa một header ở đầu tập tin để chứa các thông tin điều
khiển cho tập tin.

2. Khung của một chương trình hợp ngữ
Khung của một chương trình hợp ngữ có dạng như sau:
TITLE
.MODEL

Chương trình hợp ngữ
Kiểu kích thước bộ nhớ

.STACK

Kích thước

.DATA
msg DB 'Hello$'
.CODE
main PROC
…
CALL
Subname
…
main ENDP
Phạm Hùng Kim Khánh

; Khai báo quy mô sử
; dụng bộ nhớ
; Khai báo dung lượng
; đoạn stack
; Khai báo đoạn dữ liệu
; Khai báo đoạn mã
; Gọi chương trình con

Trang 43

Giáo trình vi xử lý

Subname

Lập trình hợp ngữ

PROC

; Định nghĩa chương
; trình con

…
RET
Subname
ENDP
END main
Quy mô sử dụng bộ nhớ:
Bảng 2.1:
Loại
Tiny
Small
Medium
Compact
Large
Huge

Mô tả
Mã lệnh và dữ liệu nằm trong một đoạn
Mã lệnh trong một đoạn, dữ liệu trong một đoạn
Mã lệnh không nằm trong một đoạn, dữ liệu trong một đoạn
Mã lệnh trong một đoạn, dữ liệu không nằm trong một đoạn
Mã lệnh không nằm trong một đoạn, dữ liệu không nằm trong một đoạn
và không có mảng nào lớn hơn 64KB
Mã lệnh không nằm trong một đoạn, dữ liệu không nằm trong một đoạn
và các mảng có thể lớn hơn 64KB

Thông thường, các ứng dụng đơn giản chỉ đòi hỏi mã chương trình không quá
64 KB và dữ liệu cũng không lớn hơn 64 KB nên ta sử dụng ở dạng Small:
.MODEL

SMALL

Khai báo kích thước stack:
Khai báo stack dùng để dành ra một vùng nhớ dùng làm ...
Giáo trình vi x Lp trình hp ng
Phm Hùng Kim Khánh Trang 43
CHƯƠNG 2: LP TRÌNH HP NG
1. Các tp tin .EXE và .COM
DOS ch có th thi hành được các tp tin dng .COM và .EXE. Tp tin .COM
thường dùng để xây dng cho các chương trình nh còn .EXE dùng cho các chương
trình ln.
1.1. Tp tin .COM
- Tp tin .COM ch có mt đon nên kích thước ti đa ca mt tp tin loi
này là 64 KB.
- Tp tin .COM được np vào b nh và thc thi nhanh hơn tp tin .EXE
nhưng ch áp dng được cho các chương trình nh.
- Ch có th g
i các chương trình con dng near.
Khi thc hin tp tin .COM, DOS định v b nh và to vùng nh dài 256
byte v trí 0000h, vùng này gi là PSP (Program Segment Prefix), nó s cha các
thông tin cn thiết cho DOS. Sau đó, các mã lnh trong tp tin s được np vào sau
PSP v trí 100h và đưa giá tr 0 vào stack. Như vy, kích thước ti đa thc s ca
tp tin .COM là 64 KB – 256 byte PSP – 2 byte stack.
Tt c các thanh ghi đon đều ch đến PSP và thanh ghi con tr lnh IP ch
đến 100h, thanh ghi SP có giá tr 0FFFEh.
1.2. Tp tin .EXE
- Nm trong nhiu đon khác nhau, kích thước thông thường ln hơn 64
KB.
- Có th gi được các chương trình con dng near hay far.
- Tp tin .EXE cha mt header đầu tp tin để cha các thông tin điu
khin cho tp tin.
2. Khung ca mt chương trình hp ng
Khung ca mt chương trình hp ng có dng như sau:
TITLE Chương trình hp ng
.MODEL Kiu kích thước b nh ; Khai báo quy mô s
; dng b nh
.STACK Kích thước ; Khai báo dung lượng
; đon stack
.DATA ; Khai báo đon d liu
msg DB 'Hello$'
.CODE ; Khai báo đon mã
main PROC
CALL Subname ; Gi chương trình con
main ENDP
Giáo trình vi xử lý: Lập trình hợp ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi xử lý: Lập trình hợp ngữ - Người đăng: cuong-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giáo trình vi xử lý: Lập trình hợp ngữ 9 10 233