Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Visual Basic

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 3810 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Visual Basic

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VISUAL
BASIC 6.0

Mục tiêu:
Chương này giới thiệu về môi trường phát triển tích hợp (IDE) Microsoft
Visual Basic 6.0; cũng như giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Visual
Basic.
Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau:
- Sử dụng môi trường phát triển tích hợp VB 6.0 để phát triển ứng dụng.
- Cách tạo dự án mới (New Project) trong VB 6.0.
Kiến thức có liên quan:
- Sử dụng hệ điều hành Windows.
Tài liệu tham khảo:
- Visual Basic 6 Certification Exam Guide - Chapter 1, Page 1 - Dan
Mezick & Scot Hillier - McGraw-Hill - 1998.

Trang 1

Visual Basic

I. Giới thiệu về Visual Basic 6.0
Visual Basic 6.0 (VB6) là một phiên bản của bộ công cụ lập trình Visual Basic
(VB), cho phép người dùng tiếp cận nhanh cách thức lập trình trên môi trường
Windows. Những ai đã từng quen thuộc với VB thì tìm thấy ở VB6 những tính năng
trợ giúp mới và các công cụ lập trình hiệu quả. Người dùng mới làm quen với VB cũng
có thể làm chủ VB6 một cách dễ dàng.
Với VB6, chúng ta có thể :
ƒ Khai thác thế mạnh của các điều khiển mở rộng.
ƒ Làm việc với các điều khiển mới (ngày tháng với điều khiển MonthView và
DataTimePicker, các thanh công cụ có thể di chuyển được CoolBar, sử dụng đồ họa
với ImageCombo, thanh cuộn FlatScrollBar,…).
ƒ Làm việc với các tính năng ngôn ngữ mới.
ƒ Làm việc với DHTML.
ƒ Làm việc với cơ sở dữ liệu.
ƒ Các bổ sung về lập trình hướng đối tượng.

II. Cài đặt Visual Basic 6.0
Sử dụng chương trình Setup, người dùng có thể cài đặt VB6 lên máy tính của
mình. Chương trình Setup này còn cài đặt các tập tin cần thiết để xem tài liệu trên đĩa
CD MSDN (Microsoft Developer Network). Nếu cần, người dùng có thể cài đặt riêng
phần tài liệu và ví dụ mẫu của Visual Basic lên máy tính.
Để cài đặt VB6, người dùng nên kiểm tra máy tính của mình đảm bảo được cấu
hình tối thiểu. Các yêu cầu hệ thống tối thiểu :
- Microsoft Windows 95 trở lên hoặc là Microsoft Windows NT Workstation
4.0 trở lên.
- Tốc độ CPU 66 MHz trở lên.
- Màn hình VGA hoặc màn hình có độ phân giải cao được hỗ trợ bởi Microsoft
Windows.
- 16 MB RAM cho Microsoft Windows 95 hoặc 32MB RAM cho Microsoft
Windows NT Workstation.

III. Làm quen với VB6
III.1 Bắt đầu một dự án mới với VB6
Từ menu Start chọn Programs, Microsoft Visual Basic 6.0. Khi đó bạn sẽ
thấy màn hình đầu tiên như hình I.1 dưới đây.

Trang 2

Visual Basic

Hình I.1 Cửa sổ khi kích hoạt VB6
Chọn

Ở đây, người dùng có thể chọn tạo mới một dự án
thực thi được bằng cách chọn Standard EXE rồi
nhấp...
Visual Basic
CHƯƠNG 1 TNG QUAN V VISUAL
BASIC 6.0
Mc tiêu:
Chương này gii thiu v môi trường phát trin tích hp (IDE) Microsoft
Visual Basic 6.0; cũng như giúp sinh viên có cái nhìn tng quan v Visual
Basic.
Hc xong chương này, sinh viên phi nm bt được các vn đề sau:
- S dng môi trường phát trin tích hp VB 6.0 để phát trin ng dng.
- Cách to d án mi (New Project) trong VB 6.0.
Kiến thc có liên quan:
- S dng h điu hành Windows.
Tài liu tham kho:
- Visual Basic 6 Certification Exam Guide
- Chapter 1, Page 1 - Dan
Mezick & Scot Hillier - McGraw-Hill - 1998.
Trang 1
Giáo Trình Visual Basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Visual Basic - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Giáo Trình Visual Basic 9 10 672