Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình word 2007

Được đăng lên bởi ladycongtu5555
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo Trình Microsoft Word 2007

Design: Thanhtusydney@gmail.com

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................... - 1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD 2007 ............................. - 5 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ................................................. - 5 I. GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT WORD......................................................... - 5 II. CÁCH KHỞI ĐỘNG, THOÁT CHƯƠNG TRÌNH. ...................................... - 5 1. Khởi động chương trình. ................................................................................. - 5 III. CÁC THAO TÁC QUẢN LÝ TÀI LIỆU ................................................... - 6 1. Mở một tài liệu mới. ............................................................................................ - 6 2. Mở một tài liệu có sẵn trong ổ đĩa. .................................................................... - 6 3. Lưu một tài liệu. .............................................................................................. - 6 IV.GIỚI THIỆU CỬA SỔ LÀM VIỆC ................................................................. - 7 1. Cửa sổ làm việc. ............................................................................................... - 7 2. Chức năng thanh thực đơn :........................................................................... - 7 V. CÁCH GÕ TIẾNG VIỆT VÀ MỘT SỐ PHÍM CHỨC NĂNG. .................... - 8 1. Cách gõ dấu tiếng việt. .................................................................................... - 8 2. Một số phím chức năng. .................................................................................. - 8 PHẦN II: QUY TRÌNH TẠO RA MỘT VĂN BẢN HOÀN CHỈNH. .............. - 9 I. THIẾT LẬP TRANG GIẤY.............................................................................. - 9 1. Giới thiệu thiết lập trang soạn thảo. ............................................................... - 9 2. Cách thực hiện. ................................................................................................ - 9 II. ĐỊNH DẠNG FONT CHỮ VÀ CĂN CHỈNH DỮ LIỆU. ............................ - 10 1. Định dạng Font chữ. ..................................................................................... - 10 2. Căn chỉnh dữ liệu. ......................................................................................... - 11 -1-

Giáo Trình Microsoft Word 2007

Design: Thanhtusydney@gm...
Giáo Trình Microsoft Word 2007
Design: Thanhtusydney@gmail.com
- 1 -
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................... - 1 -
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD 2007 ............................. - 5 -
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ................................................. - 5 -
I.
GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT WORD. ........................................................ - 5 -
II.
CÁCH KHỞI ĐỘNG, THOÁT CHƯƠNG TRÌNH. ...................................... - 5 -
1.
Khởi động chương trình. ................................................................................. - 5 -
III.
CÁC THAO TÁC QUẢN LÝ TÀI LIỆU ................................................... - 6 -
1.
M mt tài liu mi. ............................................................................................ - 6 -
2.
M mt tài liu có sn trong đĩa. .................................................................... - 6 -
3.
Lưu mt tài liu. .............................................................................................. - 6 -
IV.GIỚI THIỆU CỬA SỔ LÀM VIỆC ................................................................. - 7 -
1.
Cửa sổ làm việc. ............................................................................................... - 7 -
2.
Chức năng thanh thực đơn : ........................................................................... - 7 -
V.
CÁCH GÕ TIẾNG VIỆT VÀ MỘT SỐ PHÍM CHỨC NĂNG. .................... - 8 -
1.
Cách gõ dấu tiếng việt. .................................................................................... - 8 -
2.
Một số phím chức năng. .................................................................................. - 8 -
PHẦN II: QUY TRÌNH TẠO RA MỘT VĂN BẢN HOÀN CHỈNH. .............. - 9 -
I.
THIẾT LẬP TRANG GIẤY.............................................................................. - 9 -
1.
Giới thiệu thiết lập trang soạn thảo. ............................................................... - 9 -
2.
Cách thực hiện. ................................................................................................ - 9 -
II.
ĐỊNH DẠNG FONT CHỮ VÀ CĂN CHỈNH DỮ LIỆU. ............................ - 10 -
1.
Định dạng Font chữ. ..................................................................................... - 10 -
2.
Căn chỉnh dữ liệu. ......................................................................................... - 11 -
giáo trình word 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình word 2007 - Người đăng: ladycongtu5555
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
giáo trình word 2007 9 10 773