Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH WORD 2010

Được đăng lên bởi dayvitinh-hcm
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giaùo trình Microsoft Word 2010

Baøi 1: TOÅNG QUAN VEÀ MICROSOFT WORD
Baøi 2: CAÙC THAO TAÙC VÔÙI TAÄP TIN
I. Taïo taäp tin (vaên baûn) môùi : .......................................................................................... 7
II. Löu vaên baûn vaøo ñóa : ................................................................................................. 7
III. Môû vaên baûn ñaõ coù : .................................................................................................... 8
IV. Ñoùng cöûa soå taäp tin (vaên baûn) : ................................................................................. 9

Baøi 3: SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN
I. Caùc thaønh phaàn cuûa moät vaên baûn :............................................................................. 10
II. Dòch chuyeån con troû trong maøn hình soaïn thaûo ........................................................ 10
III. Choïn khoái trong Winword ....................................................................................... 11
IV. Copy(sao cheùp), di chuyeån vaø xoùa khoái .................................................................. 11
V. Chöùc naêng Undo, Redo ............................................................................................. 12
VI. Tìm kieám töø: ............................................................................................................ 12
VII. Thay theá töø : ........................................................................................................... 13
VIII. Di chuyeån nhanh con troû trong vaên baûn : ............................................................. 15
IX. Cheøn caùc kyù hieäu vaø kyù töï ñaëc bieät(symbol): .......................................................... 15
X. Object Equation : ...................................................................................................... 16
XI. Chöùc naêng AutoCorrect (Töï ñoäng chænh söûa) : ....................................................... 16
XII. Vaên baûn töï ñoäng(Autotext): .................................................................................... 18

Baøi 4: ÑÒNH DAÏNG VAÊN BAÛN
I. Ñònh daïng kyù töï (Font) : ............................................................................................. 19
II. Chuyeån ñoåi caùc tröôøng hôïp vaên baûn (Change Case) : .............................................. 21
III. Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn (Paragraph) : ................................................................... 21
...
Giaùo trình Microsoft Word 2010
Bieân soaïn: Taêng Taán Tuù 3
Baøi 1: TOÅNG QUAN VEÀ MICROSOFT WORD
Baøi 2: CAÙC THAO TAÙC VÔÙI TAÄP TIN
I. Taïo taäp tin (vaên baûn) môùi : .......................................................................................... 7
II. Löu vaên baûn vaøo ñóa : ................................................................................................. 7
III. Môû vaên baûn ñaõ coù : .................................................................................................... 8
IV. Ñoùng cöûa soå taäp tin (vaên baûn) : ................................................................................. 9
Baøi 3: SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN
I. Caùc thaønh phaàn cuûa moät vaên baûn :............................................................................. 10
II. Dòch chuyeån con troû trong maøn hình soaïn thaûo ........................................................ 10
III. Choïn khoái trong Winword ....................................................................................... 11
IV. Copy(sao cheùp), di chuyeån vaø xoùa khoái .................................................................. 11
V. Chöùc naêng Undo, Redo ............................................................................................. 12
VI. Tìm kieám töø: ............................................................................................................ 12
VII. Thay theá töø : ........................................................................................................... 13
VIII. Di chuyeån nhanh con troû trong vaên baûn : ............................................................. 15
IX. Cheøn caùc kyù hieäu vaø kyù töï ñaëc bieät(symbol): .......................................................... 15
X. Object Equation : ...................................................................................................... 16
XI. Chöùc naêng AutoCorrect (Töï ñoäng chænh söûa) : ....................................................... 16
XII. Vaên baûn töï ñoäng(Autotext): .................................................................................... 18
Baøi 4: ÑÒNH DAÏNG VAÊN BAÛN
I. Ñònh daïng kyù töï (Font) : ............................................................................................. 19
II. Chuyeån ñoåi caùc tröôøng hôïp vaên baûn (Change Case) : .............................................. 21
III. Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn (Paragraph) : ................................................................... 21
IV. Ñònh daïng Columns(chia coät): ................................................................................. 22
GIÁO TRÌNH WORD 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH WORD 2010 - Người đăng: dayvitinh-hcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
GIÁO TRÌNH WORD 2010 9 10 486