Ktl-icon-tai-lieu

Giấy Báo

Được đăng lên bởi xuan12345
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

GIẤY BÁO DỰ THI TOEIC

Họ tên thí sinh: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh:
18/08/1990
Nơi sinh: Quãng Bình
Số báo danh:
11TOEIC001
Phòng thi: P1
Hội đồng thi: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2011
HỘI ĐÔNG THI
P.Chủ tịch

TS.VŨ MINH HÙNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

GIẤY BÁO DỰ THI TOEIC

Họ tên thí sinh: Phan Thị Tú Anh
Ngày sinh:
14/04/1982
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Số báo danh:
11TOEIC002
Phòng thi: P1
Hội đồng thi: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2011
HỘI ĐÔNG THI
P.Chủ tịch

TS.VŨ MINH HÙNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

GIẤY BÁO DỰ THI TOEIC

Họ tên thí sinh: Dương Tuấn Anh
Ngày sinh:
25/09/1989
Nơi sinh: Tuyên Quang
Số báo danh:
11TOEIC003
Phòng thi: P1
Hội đồng thi: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2011
HỘI ĐÔNG THI
P.Chủ tịch

TS.VŨ MINH HÙNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

GIẤY BÁO DỰ THI TOEIC

Họ tên thí sinh: Phạm Tiến Anh
Ngày sinh:
03/02/1988
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Số báo danh:
11TOEIC004
Phòng thi: P1
Hội đồng thi: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2011
HỘI ĐÔNG THI
P.Chủ tịch

TS.VŨ MINH HÙNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

GIẤY BÁO DỰ THI TOEIC

Họ tên thí sinh: Trần Thị Bảy
Ngày sinh:
25/05/1987
Nơi sinh: Quảng Bình
Số báo danh:
11TOEIC005
Phòng thi: P1
Hội đồng thi: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2011
HỘI ĐÔNG THI
P.Chủ tịch

TS.VŨ MINH HÙNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

GIẤY BÁO DỰ THI TOEIC

Họ tên thí sinh: Lê Xuân Bé
Ngày sinh:
15/12/1990
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Số báo danh:
11TOEIC006
Phòng thi: P1
Hội đồng thi: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2011
HỘI ĐÔNG THI
P.Chủ tịch

TS.VŨ MINH HÙNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

GIẤY BÁO DỰ THI TOEIC

Họ tên thí sinh: Trần Thị Bích
Ngày sinh:
20/03/1987
Nơi sinh: Hà Nam
Số báo danh:
11TOEIC007
Phòng thi: P1
Hội đồng thi: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2011
HỘI ĐÔNG THI
P.Chủ tịch

TS.VŨ MINH HÙNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

GIẤY BÁO DỰ THI TOEIC

Họ tên thí sinh: Lê Thị Bình
Ngày sinh:
01/01/1987
Nơi sinh: Thanh Hóa
Số báo danh...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
GIẤY BÁO DỰ THI TOEIC
Họ tên thí sinh: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 18/08/1990 Nơi sinh: Quãng Bình
Số báo danh: 11TOEIC001 Phòng thi: P1
Hội đồng thi: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2011
HỘI ĐÔNG THI
P.Chủ tịch
TS.VŨ MINH HÙNG
Giấy Báo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giấy Báo - Người đăng: xuan12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Giấy Báo 9 10 433