Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu chung về lý thuyết cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi nguyet-nhu
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TÀI LIỆU HỌC TẬP
[1]. Nguyễn Thế Dũng, Bài giảng Cơ sở dữ liệu, ĐHSP Huế - 2001.
[2]. Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu, lý thuyết và thực hành, NXB Giáo dục - 2002.
[3]. Peter Rob, Carlos Coronel, Database system : Design, Implementation and management. Wadsworth
Publishing Company, 1993.
[4]. Jeffrey D Ulman and Jennifer Widom,A first course in database systems Prentice Hall, 1997.
[5]. Ramez Elmesri, Shamkant B.Navathe, Fundamentals of Database Systems. Addison- Wesley, 2000

CHÆÅNG 1:KHAÏI QUAÏT VÃÖ CAÏC HÃÛ CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU
$1. MÅÍ ÂÁÖU
Træåïc khi caïc hãû CSDL ra âåìi (vaìo âáöu nhæîng nàm 60), viãûc tin hoüc
hoaï quaín lyï cuía mäüt âån vë kinh doanh, haình chênh sæû nghiãûp âæåüc
thæûc hiãûn tæìng pháön riãng reî, âäüc láûp våïi nhau. Vê duû, taûi 1 træåìng
Âaûi hoüc, phoìng âaìo taûo täø chæïc læu træî thäng tin vãö âäüi nguî caïc caïn
bäü giaíng daûy cuía træåìng trong 1 hãû thäúng tãûp dæî liãûu.Trong khi âoï åí
tæìng khoa, do yãu cáöu täø chæïc giaíng daûy vaì nghiãn cæïu riãng cuía mçnh
maì khoa cuîng täø chæïc læu træî häö så caïc CBGD cuía khoa mçnh trong 1
hãû thäúng tãûp dæî liãûu khaïc. Vaì ngæåìi ta seî phaíi thiãút kãú tæìng
chæång trçnh æïng duûng riãng âãø âaïp æïng yãu cáöu cuía tæìng phoìng ban
hay tæìng khoa. Do váûy, khäng coï mäüt kãú hoüach täøng thãø hay mäüt mä
hçnh hæåïng âãún sæû tàng træåíng caïc æïng duûng måïi trong tæång lai.
Viãûc triãøn khai riãng reî tæìng hãû thäúng tãûp dæî liãûu coï æu âiãøm laì
thåìi gian triãøn khai ngàõn, êt âoìi hoíi khaí nàng âáöu tæ låïn vãö váût cháút,
nhán sæû vaì cäng sæïc thiãút kãú. Noï phuì håüp våïi caïc baìi toaïn nhoí. Tuy
nhiãn, khi quy mä cuía caïc täø chæïc vaì nhu cáöu xæí lyï dæî liãûu våïi caïc
muûc âêch khaïc nhau theo caïc quy caïch khaïc nhau tàng lãn, caïc váún âãö
sau seî naíy sinh :
- Tênh dæ thæìa dæî liãûu : Âoï laì sæû làûp âi làûp laûi nhæîng thäng tin
âæåüc læu træî trãn caïc tãûp khaïc nhau taûi nhiãöu nåi khaïc nhau gáy ra
laîng phê cäng sæïc vaì khäng gian læu træî. Vê duû : Cuìng 1 thäng tin vãö
caïc CBGD nhæng âæåüc læu vaìo tãûp dæî liãûu åí khoa vaì caí åí tãûp
dæî liãûu cuía phoìng âaìo taûo.
- Tênh khäng nháút quaïn cuía dæî liãûu : Do caïc tãûp vaì caïc chæång trçnh
æïng duûng âæåüc taûo láûp båíi caïc nhaì láûp trçnh khaïc nhau nãn caïc
tãûp khaïc nhau coï thãø coï caïc quy caïch khaïc nhau vaì caïc chæång
trçnh coï thãø âæåüc viãút bàòng caïc ngän ngæî láûp trçnh khaïc nhau. Vê
duû : phoìng âaìo taûo cáúp cho mäùi caïn bäü 1 maî säú, trong khi ...
TÀI LIỆU HỌC TẬP
[1]. Nguyễn Thế Dũng, Bài giảng Cơ sở dữ liệu, ĐHSP Huế - 2001.
[2]. Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu, lý thuyết và thực hành, NXB Giáo dục - 2002.
[3]. Peter Rob, Carlos Coronel, Database system : Design, Implementation and management. Wadsworth
Publishing Company, 1993.
[4]. Jeffrey D Ulman and Jennifer Widom,A first course in database systems Prentice Hall, 1997.
[5]. Ramez Elmesri, Shamkant B.Navathe, Fundamentals of Database Systems. Addison- Wesley, 2000
CHÆÅNG 1:KHAÏI QUAÏT VÃÖ CAÏC HÃÛ CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU
$1. MÅÍ ÂÁÖU
Træåïc khi caïc hãû CSDL ra âåìi (vaìo âáöu nhæîng nàm 60), viãûc tin hoüc
hoaï quaín lyï cuía mäüt âån vë kinh doanh, haình chênh sæû nghiãûp âæåüc
thæûc hiãûn tæìng pháön riãng reî, âäüc láûp våïi nhau. Vê duû, taûi 1 træåìng
Âaûi hoüc, phoìng âaìo taûo täø chæïc læu træî thäng tin vãö âäüi nguî caïc caïn
bäü giaíng daûy cuía træåìng trong 1 hãû thäúng tãûp dæî liãûu.Trong khi âoï åí
tæìng khoa, do yãu cáöu täø chæïc giaíng daûy vaì nghiãn cæïu riãng cuía mçnh
maì khoa cuîng täø chæïc læu træî häö så caïc CBGD cuía khoa mçnh trong 1
hãû thäúng tãûp dæî liãûu khaïc. Vaì ngæåìi ta seî phaíi thiãút kãú tæìng
chæång trçnh æïng duûng riãng âãø âaïp æïng yãu cáöu cuía tæìng phoìng ban
hay tæìng khoa. Do váûy, khäng coï mäüt kãú hoüach täøng thãø hay mäüt
hçnh hæåïng âãún sæû tàng træåíng caïc æïng duûng måïi trong tæång lai.
Viãûc triãøn khai riãng reî tæìng hãû thäúng tãûp dæî liãûu coï æu âiãøm laì
thåìi gian triãøn khai ngàõn, êt âoìi hoíi khaí nàng âáöu tæ låïn vãö váût cháút,
nhán sæû vaì cäng sæïc thiãút kãú. Noï phuì håüp våïi caïc baìi toaïn nhoí. Tuy
nhiãn, khi quy mä cuía caïc täø chæïc vaì nhu cáöu xæí lyï dæî liãûu våïi caïc
muûc âêch khaïc nhau theo caïc quy caïch khaïc nhau tàng lãn, caïc váún âãö
sau seî naíy sinh :
- Tênh dæ thæìa dæî liãûu : Âoï laì sæû làûp âi làûp laûi nhæîng thäng tin
âæåüc læu træî trãn caïc tãûp khaïc nhau taûi nhiãöu nåi khaïc nhau gáy ra
laîng phê cäng sæïc vaì khäng gian læu træî. Vê duû : Cuìng 1 thäng tin vãö
caïc CBGD nhæng âæåüc læu vaìo tãûp dæî liãûu åí khoa vaì caí åí tãûp
dæî liãûu cuía phoìng âaìo taûo.
- Tênh khäng nháút quaïn cuía dæî liãûu : Do caïc tãûp vaì caïc chæång trçnh
æïng duûng âæåüc taûo láûp båíi caïc nhaì láûp trçnh khaïc nhau nãn caïc
tãûp khaïc nhau coï thãø coï caïc quy caïch khaïc nhau vaì caïc chæång
trçnh coï thãø âæåüc viãút bàòng caïc ngän ngæî láûp trçnh khaïc nhau. Vê
duû : phoìng âaìo taûo cáúp cho mäùi caïn bäü 1 maî säú, trong khi âoï, khoa
lai cáúp cho mäùi caïn bäü 1 maî säú khaïc, vaì trãn 2 hãû thäúng táûp tin
cuía phoìng âaìo taûo vaì cuía khoa caïc thäng tin cáön læu træî vãö 1 caïn
bäü coï thãø khaïc nhau. Màût khaïc, vç caïc dæî liãûu coï thãø thay âäøi
mäüt caïch âäüc láûp båíi caïc chæång trçnh æïng duûng nãn taûi 1 thåìi
âiãøm thäng tin vãö cuìng 1 âäúi tæåüng coï thãø khaïc nhau trãn caïc hãû
1
Giới thiệu chung về lý thuyết cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu chung về lý thuyết cơ sở dữ liệu - Người đăng: nguyet-nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Giới thiệu chung về lý thuyết cơ sở dữ liệu 9 10 537