Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu IPv6

Được đăng lên bởi vnndong121-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7QJTXDQ
7KK‘x–DFK“LQWHUQHWP¤L
LSY


&KLWL›W

.KšLTXšWFKXQJ
w£DFKžWK›KœP±LF´D,QWHUQHW,3Y,3DGGUHVVYHUVLRQ~}²F1K§P
FKX\zQWU‚FKY˜N¿WKX’W,(7),QWHUQHW(QJLQHHULQJ7DVN)RUFHF´D+LœS
K­L,QWHUQHW~˜[X‘WWK¼FKLœQN›WK¸DWUzQF‘XWU¶FYWªFK»FF´D,3Y
,3Y F§  E¢W ~£D FKž Y±L NK€ QxQJ OÀ WKX\›W F§ WK™ FXQJ F‘S P­W
NK{QJJLDQ~£DFKžO ~£DFKž&¤Q,3YF§ELW~£D
FKžGLK|QOŽQVRY±L,3YQK}QJNK€QxQJOÀWKX\›WF§WK™FXQJF‘SP­W
NK{QJJLDQ~£DFKžO 
~£DFKžQKL˜XK|QNK{QJJLDQ~£DFKžF´D,3YONKR€QJW¾W¾W¾
OŽQY O‘\WU¤QV¬O F¤QO‘\WU¤QV¬ONKR€QJ
W¾W¾W¾W¾~£DFKž6¬~£DFKžQ\Q›XU€L~˜XWUzQE˜PWTX€~‘WWKP«L
P–WYX{QJF§NKR€QJW¾W¾~£DFKž  YGLœQW¢FKE˜
PWTX€~‘WNKR€QJW¾P–WYX{QJ
wy\ O P­W NK{QJ JLDQ ~£D FKž F¼F O±Q Y±L P·F ~¢FK NK{QJ FKž FKR
,QWHUQHWP
F¤QFKRW‘WF€F‚FPƒQJP‚\W¢QKKœWK¬QJYLšQWK{QJKœWK¬QJ~L˜XNKL™Q
YWK’PFK¢FKRW¸QJY’WG·QJWURQJJLD~QK1J}®LWDQ§LU„QJW¸QJFKL›F
~L˜X KR  W´ OƒQK  P‚\ JLW KD\ Q©L F|P ~LœQ YYF´D W¸QJ JLD ~QK P­W
FµQJV•PDQJP­W~LƒFKž,3Y~™FK´QKyQF´DFK¶QJF§WK™N›WQ¬LYUD
OœQKW¸[D1KXFŽXKLœQWƒLFKžFŽQNK{QJJLDQ~£DFKž,3YF¤Q
G¼SK¤QJFKRW}|QJODL
,,&¬XWUÕFÀDFKº,3Y
w£DFKž,3Y~}²FFKLDUDO±S$%&'(F¤Q,3YOƒL~}²FSKyQUDO
ORƒLFK¢QKVDX

 8QLFDVW $GGUHVV  w£D FKž ~|Q K}±QJ  / ~£D FKž G³QJ ~™ QK’Q
GƒQJW¸QJ1RGHP­W1RGHwL™P1¶WOW’SK²SF‚FWKL›WE£FKX\™QPƒFK
Q„P¯WUXQJWyPQK}5RXWHUFK…QJKƒQF·WK™OP­WJ§LV¬OLœX~}²FJ¹L
W±LP­W~£DFKž~|QK}±QJV•~}²FFKX\™QW±L1RGHPDQJ~£DFKž~|QK}±QJ
8QLFDVW~§
$Q\FDVW$GGUHVVw£DFKžE‘WN½K}±QJQR/~£DFKžG³QJ ~™
QK’QGƒQJP­W7’SK²S1RGHEDRJ©PQKL˜X1RGHNK‚FQKDXK²SWKQK
F· WK™ O P­W J§L V¬ OLœX ~}²F J¹L W±L P­W ~£D FKž  %‘W F» K}±QJ QR V•
~}²F FKX\™Q W±L P­W 1RGH JŽQ QK‘W WURQJ 7’S K²S 1RGH PDQJ ~£D FKž
DQ\FDVW~§
 0XOWLFDVW $GGUHVV  w£D FKž ~D K}±QJ  / ~£D FKž G³QJ ~™ QK’Q
GƒQJP­W7’SK²S1RGHEDRJ©PQKL˜X1RGHNK‚FQKDXK²SWKQKF·
WK™OP­WJ§LV¬OLœX~}²FJ¹LW±LP­W~£DFKž~DK}±QJV•~}²FFKX\™Q
W±LW‘WF€F‚F1RGHWURQJ...
7QJTXDQ
7KKxDFKLQWHUQHWP¤L
LSY
 &KLWLW
.KLTXWFKXQJ
w£DFKWKKP±LF´D,QWHUQHW,3Y,3DGGUHVVYHUVLRQ~}²F1K§P
FKX\zQWUFKYN¿WKXW,(7),QWHUQHW(QJLQHHULQJ7DVN)RUFHF´D+LS
KL,QWHUQHW~[XWWK¼FKLQNWK¸DWUzQFXWU¶FYWªFK»FF´D,3Y
,3YF§E¢W ~£D FK Y±L NK QxQJ OÀ WKX\W F§ WK FXQJFSPW
NK{QJJLDQ~£DFKO
~£DFK&¤Q,3YF§ELW~£D
FKGLK|QOQVRY±L,3YQK}QJNKQxQJOÀWKX\WF§WKFXQJFSPW
NK{QJJLDQ~£DFKO

~£DFKQKLXK|QNK{QJJLDQ~£DFKF´D,3YONKRQJW¾W¾W¾
OQY
O\WU¤QV¬O F¤Q O\WU¤QV¬O NKRQJ
W¾W¾W¾W¾~£DFK6¬~£DFKQ\QXUL~XWUzQEPWTX~WWKP«L
PWYX{QJF§NKRQJW¾W¾~£DFK
YGLQW¢FKE
PWTX~WNKRQJW¾PWYX{QJ
wy\ O PW NK{QJ JLDQ D FK F O±Q Y±L P·F ~¢FK NK{QJ FK FKR
,QWHUQHWP
F¤QFKRWWFFFPQJP\W¢QKKWK¬QJYLQWK{QJKWK¬QJ~LXNKLQ
YWKPFK¢FKRW¸QJYWG·QJWURQJJLD~QK1J}®LWDQ§LUQJW¸QJFKLF
~LXKRW´OQKP\JLWKD\Q©LF|P~LQYYF´DW¸QJJLD~QKPW
FµQJVPDQJPW~LFK,3Y~FK´QKyQF´DFK¶QJF§WKNWQ¬LYUD
OQKW¸[D1KXFXKLQWLFKFQNK{QJJLDQ~£DFK,3YF¤Q
G¼SK¤QJFKRW}|QJODL
,,&¬XWUÕFÀDFKº,3Y
w£DFK,3Y~}²FFKLDUDO±S$%&'(F¤Q,3YOL~}²FSKyQUDO
ORLFK¢QKVDX
Giới thiệu IPv6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu IPv6 - Người đăng: vnndong121-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giới thiệu IPv6 9 10 161