Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu lập trình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu và Ôn tập

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn Minh Huy

1

Nội dung





Đề cương môn học.
Chuẩn và quy ước lập trình.
Ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

2

Nội dung





Đề cương môn học.
Chuẩn và quy ước lập trình.
Ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

3

Đề cương môn học


Mục tiêu môn học:
Định nghĩa được các khái niệm cơ bản của OOP.
 Áp dụng được các tính chất của OOP để giải quyết
vấn đề bằng C++.




Môi trường thực hành:
Microsoft Visual C++ 6.0.
 Microsoft Visual C++.NET 2003/2005/2008.


Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

4

Đề cương môn học


Hệ thống điểm:
Bài t ập
10%

Lý thuy ết
Thự c hành
30%

Giữ a kỳ

Lý thuy ết
50%

Thự c hành
Bài t ập

Giữ a kỳ
10%

Điểm cộng!!!

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

5

Bài tập


Bài tập 1.4:
Thông tin một học sinh bao gồm:
 Họ tên.
 Điểm văn, toán.
Viết chương trình cho phép thực hiện các thao tác trên kiểu học sinh:
 Nhập, xuất thông tin học sinh.
 Tính điểm trung bình.
 Xếp loại theo tiêu chí:



Giỏi (>= 8.0), Khá (>= 7.0).
Trung bình (>= 5.0), Yếu (< 5).

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

21

Bài tập


Bài tập 1.5:
Viết chương trình cho phép thực hiện các thao tác trên kiểu mảng:
 Nhập, xuất mảng.
 Lấy kích thước mảng.
 Lấy phần tử tại vị trí nào đó.
 Tìm phần tử nào đó trong mảng.
 Sắp xếp tăng, giảm.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

22

...
1Ph ng pháp l p trình h ng đ i t ng – GV. Nguy n Minh Huyươ ướ ượ
Gi i thi u và Ôn t p
Gi i thi u và Ôn t p
Giới thiệu lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu lập trình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giới thiệu lập trình 9 10 783