Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu LX88

Được đăng lên bởi Thanh Pham Quang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PRODUCT INFORMATION

LX88-II Wireless System
User Guide

SHURE Incorporated Web Address: 
222 Hartrey Avenue, Evanston, IL 60202–3696, U.S.A.
Phone: 847-866–2200 Fax: 847-866-2279
In Europe, Phone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414
In Asia, Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055
Elsewhere, Phone: 847-866–2200 Fax: 847-866-2585

2000, Shure Incorporated
27A8582 (TG)

Printed in U.S.A.

TABLE OF CONTENTS
ENGLISH
SYSTEM CONTENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
LX88-II RECEIVER FEATURES & CONTROLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
LX2 HANDHELD MICROPHONE-TRANSMITTER FEATURES & CONTROLS . . . . . 3
LX1 BODY-PACK TRANSMITTER FEATURES & CONTROLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SYSTEM INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MOUNTING THE RECEIVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONNECTING THE POWER SUPPLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONNECTING THE ANTENNAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONNECTING THE RECEIVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LX2 HAND-HELD MICROPHONE TRANSMITTER SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
LX1 BODY-PACK TRANSMITTER SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CHECKING THE TRANSMITTER BATTERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TRANSMITTER AUDIO GAIN ADJUSTMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RECEIVER SQUELCH ADJUSTMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TIPS FOR GETTING THE BEST PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
LICENSING INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
WARRANTY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CHINESE
(FROM CAMERA-...
27A8582 (TG)
2000, Shure Incorporated
Printed in U.S.A.
LX88-II Wireless System
User Guide
SHURE Incorporated Web Address: http://www.shure.com
222 Hartrey Avenue, Evanston, IL 60202–3696, U.S.A.
Phone: 847-866–2200 Fax: 847-866-2279
In Europe, Phone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414
In Asia, Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055
Elsewhere, Phone: 847-866–2200 Fax: 847-866-2585
PRODUCT INFORMATION
giới thiệu LX88 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu LX88 - Người đăng: Thanh Pham Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
giới thiệu LX88 9 10 727